Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

Patvirtinta 2022 m. liepos 1 d.

Bibliotekos skaitykloje

I. Bendroji dalis

 1. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos biblioteka (toliau – biblioteka) yra seminarijos padalinys. 
 2. Biblioteka dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, rektoriaus įsakymais ir šiomis Taisyklėmis.
 3. Bibliotekos fondai yra kunigų seminarijos nuosavybė.
 4. Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės nustato bendrąją vartotojų aptarnavimo tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę.
 5. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 6. Biblioteka garantuoja kiekvienam vartotojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą. Nesant bibliotekoje reikiamo leidinio, vartotojui suteikiama teisė jį pasiskolinti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
 7. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
 8. II. Vartotojų registravimo ir aptarnavimo tvarka

 9. Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalis. Bibliotekoje išduodamas elektroninis skaitytojo pažymėjimas, kuris yra nemokamas. Jis suteikia teisę naudotis visų LIBIS bibliotekų paslaugomis tų bibliotekų taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis.
 10. Vartotojas, įsigijęs skaitytojo pažymėjimą kitoje LIBIS bibliotekoje, registruojamas seminarijos bibliotekoje pateikus šį pažymėjimą ir tapatybę patvirtinantį dokumentą. Naujas pažymėjimas neišduodamas, vartotojas aptarnaujamas su turimu pažymėjimu.
 11. Asmuo, norėdamas įsigyti elektroninį skaitytojo pažymėjimą, turi:
  10.1 pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  10.2 susipažinti su naudojimosi biblioteka Taisyklėmis;
  10.3 nurodyti kontaktinius duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
 12. Bibliotekos skaitytojo elektroninis pažymėjimas yra vardinis (asmeninis), juo naudotis ir bibliotekos paslaugas gauti gali tik tas asmuo, kurio vardu užregistruotas pažymėjimas.
 13. Kiekvienais metais vartotojas turi persiregistruoti ir patikslinti savo duomenis.
 14. Skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu, jei jis per šešerius metus nebuvo panaudotas nei vienoje LIBIS bibliotekoje. Vartotojo asmens duomenys iš vartotojų duomenų bazės panaikinami automatiškai.
 15. Leidinius iš bibliotekos fondų galima užsakyti arba rezervuoti pačioje bibliotekoje žodžiu, o taip pat vykdant paiešką portale ibiblioteka.lt. Dokumentų užsakymo ir rezervavimo paslauga teikiama tik registruotiems vartotojams. Užsakius dokumentą, vartotojas gali jį paimti per 3 darbo dienas nuo dokumento paruošimo. Užsakymo būseną galima pasitikrinti el. formuliare.
 16. Dokumentų išdavimo tvarka:
  15.1 gauti dokumentus į namus turi teisę visi seminarijos bendruomenės nariai, Vilniaus arkivyskupijos kurijos darbuotojai, dvasininkai, vienuoliai(-ės), Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei bažnytinių institucijų darbuotojai;
  15.2 visi kiti Lietuvos Respublikos piliečiai gali naudotis bibliotekos paslaugomis, tačiau jiems dokumentai į namus neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
 17. Tarpbibliotekinis (toliau-TBA) skolinimas bibliotekos vartotojams:
  16.1 tarpbibliotekinio skolinimo paslauga-galimybė užsakyti dokumentą ar jo kopiją iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų. Ši paslauga teikiama tik registruotiems vartotojams;
  16.2 užsakymą tarpbibliotekiniams skolinimui galima pateikti bibliotekoje arba elektroniniu paštu;
  16.3 dokumento (ar jo kopijos) persiuntimo išlaidas bei kopijavimo išlaidas apmoka leidinį užsakęs vartotojas;
  16.4 per TBA užsakyti ir gauti dokumentai skaitomi tik bibliotekos skaitykloje. Naudotis dokumentais galima iki nurodyto grąžinimo termino, kurį nustato biblioteka-leidinio savininkė;
  16.5 seminarijos biblioteka pati sprendžia, kokius dokumentus ir kuriam laikui gali per tarpbibliotekinį abonementą skolinti kitoms bibliotekoms;
  16.6 knygos Lietuvos bibliotekoms skolinamos nemokamai, tačiau jas užsakiusi biblioteka sumoka siuntimo išlaidas, pagal tuo metu galiojančius pašto įkainius;
  16.7 siunčiant bibliotekoms straipsnių kopijas, vieno puslapio kopijos kaina nustatoma pagal seminarijos bibliotekoje tuo metu galiojančius įkainius ir pridedamos siuntimo išlaidos.
 18. Biblioteka teikia panaudai dokumentus 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Dokumentų grąžinimo terminą galima pratęsti 2 kartus iš eilės, jei dokumentas nėra labai paklausus.
 19. Reti ir vertingi dokumentai, disertacijos ir magistriniai darbai, laikraščių ir žurnalų komplektai iš bibliotekos fondų teikiami panaudai tik bibliotekos patalpose.
 20. Paskutinis arba vienintelis dokumento egzempliorius išduodamas tik skaityti vietoje.
 21. Seminarijos bendruomenės nariams išduodamų į namus dokumentų kiekis neribojamas (bet ne daugiau kaip po vieną to paties pavadinimo egzempliorių).
 22. Skaitomų skaitykloje dokumentų skaičius neribojamas.
 23. Pasibaigus mokslo metams, visus iš bibliotekos pasiskolintus dokumentus seminaristai ir dėstytojai privalo sugrąžinti į biblioteką.
 24. III. Vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė

 25. Vartotojai turi teisę:
  23.1 gauti panaudai dokumentus, naudotis kitais bibliotekoje esančiais ar čia prieinamais informaciniais ištekliais, bibliotekos specialisto konsultacijomis, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, turima įranga bei patalpomis;
  23.2 studijoms ar asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar jų fragmentus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;
  23.3 pratęsti panaudai gautus dokumentus, juos rezervuoti;
  23.4 užsisakyti bibliotekoje nesančius dokumentus per TBA iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų;
  23.5 naudotis bibliotekoje esančia kompiuterine įranga;
  23.6 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
  23.7 apsilankius bibliotekoje arba telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;
  23.8 teikti prašymus, siūlymus, skundus dėl bibliotekos teikiamų paslaugų bei aptarnavimo sąlygų.
 26. Bibliotekos vartotojo pareigos:
  24.1 laikytis Taisyklių ir nustatyto elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti skaitykloje;
  24.2 laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
  24.3 tausoti, saugoti panaudai gautus dokumentus ir bibliotekos turtą. Patikrinti gautus dokumentus, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų), o juos pastebėjus nedelsiant informuoti bibliotekos darbuotoją. To nepadarius, už dokumento sugadinimą atsako paskutinis juo naudojęsis vartotojas;
  24.4 pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai, kontaktinei informacijai) informuoti biblioteką;
  24.5 baigus arba dėl kokių nors priežasčių nutraukus studijas seminarijoje, atsiskaityti su biblioteka.
 27. Vartotojui draudžiama:
  25.1 perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis kito vartotojo vardu ar slaptažodžiu;
  25.2 naudojantis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir (ar) viešo interneto prieigos paslaugomis, diegti atsisiųstą programinę įrangą, keisti kompiuterio parametrus;
  25.3 plėšyti ar kitaip gadinti dokumentus, bibliotekos inventorių ir kompiuterinę įrangą;
  25.4 triukšmauti skaitykloje ar kitaip pažeisti viešąją tvarką.
 28. Vartotojo atsakomybė:
  26.1 vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų knygų sąrašo, kurį pateikia bibliotekos darbuotojas, arba atlyginti dokumento rinkos kainą;
  26.2 bibliotekos vartotojams nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, terminuotai arba visam laikui gali būti apribota arba atimta teisė naudotis biblioteka.
 29. IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 30. Biblioteka turi teisę:
  27.1 rinkti ir tvarkyti šių Taisyklių nustatytiems tikslams pasiekti būtinus vartotojo asmens duomenis;
  27.2 nustatyti ir keisti vartotojams išduodamų panaudai dokumentų skaičių ir skolinimo terminus;
  27.3 teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks yra taikomas) dydžio;
  27.4 informuoti kitas LIBIS bibliotekas apie vartotojus, negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
  27.5 apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nesilaikė naudojimosi biblioteka Taisyklių.
 31. Bibliotekos pareigos:
  28.1 užtikrinti šiose Taisyklėse nustatytų vartotojų teisių įgyvendinimą;
  28.2 teikiant paslaugas vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, profesinės etikos principais, naudojimosi biblioteka Taisyklėmis;
  28.3 Bibliotekos interneto svetainėje paskelbti naudojimosi biblioteka Taisykles, kurios būtinos teikiant paslaugas.

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Atvirosios prieigos ištekliai

 
 
  toliau į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai Biblioteka Į titulinį puslapį