Įkūrimas ir senovė  •  Atkūrimas  •  Seminariją baigę kunigai
 
     
 

VILNIAUS KUNIGŲ SEMINARIJOS ISTORIJA

Galima būtų teigti, jog seminarijos istorijos papasakoti neįmanoma, – lygiai kaip neįmanoma papasakoti ir žmogaus gyvenimo istorijos. Faktai bei įvykiai tėra tik menkas atspindys tos gyvenimo tikrovės, kuri realizuojasi žmonių širdyse bei protuose. Kas galėtų aprašyti visas klierikams ir dėstytojams Viešpaties suteiktas malones, visų jų vidines kovas, ieškojimus, niekam nematomus apsisprendimus, žmogiškąjį trapumą ir per jį dar gausiau apsireiškiantį Dievo gailestingumą... Popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas į XX Pasaulio jaunimo dienas Kelne susirinkusiems seminaristams, priminė, jog seminarija pirmiausia yra ne vieta, bet ypač reikšmingas Jėzaus mokinio gyvenimo etapas.

Turėdami tą galvoje, kviečiame susipažinti su Vilniaus kunigų seminarijos istorija.

Chronologija

1563 m. liepos 15 d. Tridento Susirinkimo XXIII sesijoje priimamas dekretas dėl seminarijų steigimo.

1582 m. sausio 11 d. Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila įsteigia seminariją Vilniuje.

Seminarija su pertraukomis veikė 1582–1654/1661 (?), 1722–1915/1918 (?), 1920–1942, 1943–1945.

1993 m. liepos 16 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis atkuria seminariją.

1993 m. liepos 27 d. Vilniaus kunigų seminarijai suteiktas juridinio asmens statusas ir laikina buveinė (Antakalnio g. 27).

1994 m. lapkričio 8 d. Trinitorių bažnyčia ir vienuolynas, kur įsikūrusi Seminarija, oficialiai grąžinami Vilniaus arkivyskupijai.

1996 m. rudenį pradėta naujo seminarijos pastato statyba.

1998 m. rugsėjį studijas Vilniuje pradeda ir Kaišiadorių bei Panevėžio vyskupijų klierikai. Mokslo metus seminarija pradeda pavesta šv. Juozapo globai.

1998 m. rugsėjo 14 d. inauguruojamas naujasis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastatas Kalvarijų g. 325.

1998 m. gruodžio 31 d. įšventintas pirmasis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos kunigas.

1999 m. gegužės 3 d. Respublikos Vyriausybė suteikia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai nevalstybinės aukštosios mokyklos statusą.

2001 m. vasario 16 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija pirmiesiems absolventams įteikia Religijos studijų magistro diplomus.

2002 m. balandžio 23 d. teologinių kursų afiliacija su Popiežiniu Laterano universitetu Romoje.

2003 m. rugpjūčio 8 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. A. J. Bačkis įsteigia Propedeutinį kursą, kuris įsikuria buvusiame Laterano vienuolyne Paco g. 4.

2003 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija įteikė pirmuosius Laterano universiteto teologijos bakalauro diplomus.

Atkurtosios seminarijos vadovybė

Rektoriai

1993–1995 – a.a. mons. Kazimieras Vasiliauskas (1922–2001)
1995–1997 – kun. Eigantas Rudokas
1997–2001 – kun. dr. Hans Friedrich Fischer CO
2001–2003 – kun. dr. Gintaras Grušas
2003–2008 – kun. Robertas Šalaševičius
2008–2015 – kun. Žydrūnas Vabuolas
2015-2018 – kun. dr. Hans Friedrich Fischer CO
2018-2024 – kun. Andžej Šuškevič
Nuo 2024 – kun. Mindaugas Bernotavičius

Dvasios tėvai

1993–1998 – t. Philippe-Marie Mossu FJ
1994 – kun. Henryk Naumovič
1998–2000 – t. Renauld-Marie Desplanques FJ
2000–2001 – t. Elijas Leyds FJ
2001–2005 – kun. Kęstutis Dailydė 
2005–2011 – kun. Rimgaudas Šiūlys
2011–2014 – kun. Stasys Kazėnas SJ
2014-2018 – kun. Saulius Bužauskas
2018-2020 – t. Marek Adam Dettlaff OFM Conv
2018-2020 – kun. Marius Žitkauskas
Nuo 2020 – kun. Gintaras Blužas OFS

Vicerektoriai

1993–1995 – kun. Andrius Narbekovas
1997–1998 – kun. Juozapas Minderis
1998–2002 – kun. dr. Romualdas Zdanys
2011–2018 – kun. Andžej Šuškevič
2018–2021 – kun. dr. Mindaugas Ragaišis
2021-2024 – kun. Mindaugas Bernotavičius

Studijų prefektai

1998–1999 – kun. dr. Vidas Balčius
2002-2011 – kun. dr. Hans Friedrich Fischer CO
2011-2017 – kun. dr. Kęstutis Dailydė
Nuo 2017 – kun. dr. Vladimiras Solovej

Ugdytojai

2001–2003 – kun. Albertas Bortiak
2001–2003 – kun. Robertas Šalaševičius
2003–2008 – kun. Žydrūnas Vabuolas 
2004–2011 – kun. Jurgis Vitkovski

Propedeutinio kurso vadovai

2003-2014 – kun. Vaclav Volodkovič
2014-2019 – kun. Valentinas Šiuša

Propedeutinio kurso ugdytojai

2003–2005 – kun. Jurgis Vitkovski
2005–2006 – diak. Žydrius Kuzinas
2006–2007 – diak. Ernestas Maslianikas
2007–2008 – diak. Marek Butkevič
2008–2010 – diak. (vėliau kun.) Francišek Jusiel
2010–2011 – diak. Mindaugas Bernotavičius
2011–2012 – diak. Mozė Mitkevičius
2012–2013 – diak. Tomas Paliukėnas
2013-2014 – diak. Robertas Moisevič
2014-2016 – kun. Marek Butkevič
2017-2019 – diak. (vėlaiu kun.) Gabrielius Satkauskas

Generaliniai sekretoriai

2002–2003 – kun. Robertas Šalaševičius
2003-2011 – kun. Danel Dikevič
2011-2017 – kun. Andžej Šuškevič
Nuo 2017 – kun. Francišek Jusiel

Ekonomas

1994–1997 – kun. Gintaras Petronis

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį