Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

PADĖKA GERADARIAMS

Brangūs seminarijos geradariai,

 Nuoširdžiai dėkojame

Visa mūsų seminarijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už dvasinį ir materialinį seminarijos palaikymą. Be šio palaikymo būtų neįmanoma tinkamai paruošti būsimųjų Viešpaties vynuogyno darbininkų tai misijai, kuriai Dievas juos kviečia.

Nuo pat pirmųjų metų seminarija nestokojo geradarių. Ypač daug pagelbėjo labdaros organizacija iš Olandijos „Totus tuus“, kurią sudaro... vyras ir žmona. Tai jie siuntė lovas, patalynę, įvairius virtuvės rykus ir didžiulius olandiškus sūrius į atkurtąją seminariją...

 Prasideda šeštadienio šv. Mišios už geradarius

Kiekvienais metais mus dosniai šelpia parapijų klebonai ir tikintieji. Ypatingai jaudinanti patirtis yra rudens gėrybių aukojimas seminarijai. Iki pat šios dienos seminarijai beveik nereikia rūpintis daržovėmis, kurių dosniai dovanoja žemdirbiai. Žmonėms brangi jų Seminarija. Kiekvieną rudenį tą jaučiame, matydami tiek rūpestingai supakuotą siuntinį, tiek ir džiugią suvargusios močiutės auką...

 Šeštadienio iškilmingos šv. Mišios už geradarius

Naujasis seminarijos pastatas iškilo ir visa įranga įsigyta iš geradarių aukų. Šią statybą, kainavusią 17 mln. litų, ypač rėmė Šv. Sostas, Vokietijos, Amerikos, Olandijos, Prancūzijos, net Pietų Korėjos katalikai. Ir, žinoma, Lietuvos žmonės: visose parapijose buvo organizuojamos rinkliavos Vilniaus kunigų seminarijos statybai; kartais žmonės net savo pensijas atsiųsdavo... Kuklios, bet ypač brangios aukos, tikras „našlės skatikas“. Per tą mažą žmogaus širdies dovaną ateina kitos. Gerų kunigų troškimas suteikia Dievui galimybę veikti per žmones. Arkivyskupijos kurijos archyve – šūsnis laiškų visomis kalbomis, parašytų stilingai ar paprastai, bet dėl to ne mažiau nuoširdžiai.

Mes, klierikai ir vadovybė nuolat meldžiamės už savo geradarius. Kiekvieną šeštadienį yra aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios, kurių metu prisimenami aukotojai bei rėmėjai. Nuoširdžiai linkime jiems visiems nuolatinės Dievo globos, o patys dar kartą pavedame save Apvaizdos rūpesčiui.

 Šv. Mišios už geradarius

Mes ir toliau prašome visokeriopai remti seminariją: pirmiausia savo malda ir palaikymu, o taip pat piniginėmis ar kitokiomis aukomis arba skiriant 2 proc. savo pajamų mokesčio. Už bet kokią Jūsų paramą iš anksto esame nuoširdžiai dėkingi.

Interneto svetainės kūrėjams ir bendradarbiams

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo prie šios interneto svetainės kūrimo. Daugelis šios svetainės tekstų parašyta ir nuotraukos darytos seminarijos vadovybės narių, darbuotojų ir klierikų. Tačiau taip pat nemažai medžiagos paimta iš 2004 metais „Aidų“ leidyklos išleistos knygelės apie seminariją, kurią parengė ir tekstus kūrė s. Zita Nauckūnaitė, o nuotraukos darytos įvairių autorių. Jiems visiems taip pat kuo nuoširdžiausiai dėkojame.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį