Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Seminarijos vadovybė

Kun. Andžej Šuškevič
REKTORIUS

Gimiau 1977 metais Vilniuje. Nuo mažens patarnavau bažnyčioje, dalyvavau parapijos jaunimo veikloje. Troškimas siekti kunigystės atėjo ne akimirksniu, bet brendo palengva, tačiau baigdamas vidurinę mokyklą jau buvau tvirtai apsisprendęs stoti į kunigų seminariją.

Šešeri seminarijos metai buvo nuostabus laikas, skirtas tolimesniam savo pašaukimo atpažinimui ir teologinių žinių gilinimui. Jubiliejinių 2000-ųjų metų pavasarį buvau pašventintas diakonu ir paskirtas į Arkikatedrą bei Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centrą atlikti diakono tarnystę. 2001-ųjų birželio 29 d. priėmiau kunigystės šventimus ir, likdamas Jaunimo centro sielovadininku, buvau paskirtas į Vilniaus šv. Ap. Petro ir Povilo parapiją. Po metų išvykau į Romą tęsti teologijos studijų Popiežiškame Laterano universitete. Grįžęs po studijų, pradėjau sielovadinę tarnystę Vilniaus Kalvarijų parapijoje. 2011 metų vasarą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi, o 2018 metų vasarą - Rektoriumi.

 


Kun. dr. Mindaugas Ragaišis
Vicerektorius

Gimiau 1973 m. Aukštaitijoje, Ignalinos krašte. Mokiausi Linkmenų vidurinėje mokykloje. Ją užbaigęs, 1991 m. įstojau į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1996 12 07 buvau pašventintas diakonu ir paskirtas pastoracinei praktikai Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijoje. Tuo metu taip pat teko dėstyti Katalikų tikybos katedroje Vilniaus Pedagoginiame universitete. Kunigu įšventintas 1997 05 17 ir paskirtas vikaru į Vilniaus arkikatedrą baziliką. 2000 m., prieš išvykstant studijuoti į Vokietiją, pusę metų darbavausi vikaru Lentvario parapijoje. 2006 m. Erfurto universitete Katalikų teologijos fakultete apsigyniau daktarinę disertaciją „Umkehr ins Gespräch bringen. Der Beitrag von ‚kommunikativen Glaubensmilieus‘ zur Erneuerung der Bußpraxis“ („Skelbti atsivertimą. ‚Veiklių tikėjimo grupių‘ indėlis atgailos praktikos atnaujinimui“). Grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoju bei Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos rezidentu. Taip pat šiuo laiku dėsčiau Kauno Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus Pedagoginiame universitete Katalikų tikybos katedroje. Šalia dėstymo mokslinėje veikloje dalyvauju skaitydamas pranešimus mokslinėse konferencijose bei rašydamas ir publikuodamas mokslinius straipsnius. Nuo 2013 m. darbuojuosi Vilniaus arkivyskupijos tribunole notaru, o vėliau ir auditoriumi. 2018 06 13 paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi.

Kun. Gintaras Blužas OFS
Dvasios tėvas

Gimiau 1978 m. lapkričio 23 d. Šiluvoje (Raseinių r.). 1997 m., baigęs Šiluvos vidurinę mokyklą, įstojau į Kauno kunigų seminariją. Kunigu buvau pašventintas 2004 m. balandžio 24 d. Tuomet skirtingu laiku teko tarnauti vikaru Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės), Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) ir Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijose. 2005 m. lapkričio 5 d. įstojau į Pasauliečių Pranciškonų Ordiną (OFS). 2006 metais pradėjau teologijos su bažnytinės teisės pakraipa licenciato studijas Vytauto Didžiojo universitete ir po dviejų metų įgijau Teologijos licenciato laipsnį. 2012-ųjų lapkritį buvau paskirtas Marijos radijo programų direktoriumi. 2016-ųjų gegužės pabaigoje baigęs šią tarnystę išvykau į Romą studijuoti Popiežiškajame Šv. Kryžiaus universitete, Institucinės Socialinės komunikacijos fakultete. Studijas baigiau 2019-ųjų rugsėjį ir įgijau Institucinės Socialinės komunikacijos licenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Vytauto Didžiojo universiteto kapelionu bei Kauno arkivyskupijos Pašaukimų pastoracijos sielovadininku. Šias tarnystes ėjau tik dešimt mėnesių, kol 2020-ųjų liepos 22 dieną buvau atleistas nuo šių pareigų ir Vilniaus arkivysk. Gintaro Grušo prašymu išleistas darbui į Vilniaus arkivyskupiją, kur buvau paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos dvasios tėvu.

Kun. dr. Vladimiras Solovej
Studijų prefektas

Gimiau 1975 m. vasario 28 d. 1992 metais baigiau vidurinę mokyklą Druskininkuose ir įstojau į Kauno kunigų seminariją. 1997 m. užbaigęs teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, išvykau studijuoti filosofiją Katalikiškame Liublino universitete Lenkijoje. 2001 m. įgijau filosofijos magistro mokslinį laipsnį ir tų metų birželio 29 d. buvau pašventintas kunigu Vilniaus arkikatedroje. Tais pačiais metais pradėjau dėstyti įvairias filosofines disciplinas Vilniaus kunigų seminarijoje kartu vykdydamas kunigišką vikaro tarnystę Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje. 2005 m. išvykau tęsti filosofinių studijų į Romą. Studijų metais šv. Tomo Akviniečio universitete Romoje taip pat įsijungiau į skirtingų Italijos parapijų sielovadą. 2009 m. apgyniau daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą dėsčiau filosofiją Lietuvos Edukologijos universiteto katalikų tikybos katedroje, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lygiagrečiau tarnaudamas įvairių Vilniaus arkivyskupijos parapijų tikintiesiems. 2017 m. Vilniaus arkivyskupo dekretu buvau paskirtas šv. Juozapo kunigų seminarijos teologijos instituto studijų prefektu.

Kun. Francišek Jusiel
Generalinis sekretorius

Esu gimęs katalikiškoje šeimoje. Tikėjimo mokiausi iš senelių ir tėvų. Mokiausi Šalčininkų J. Sniadeckio vid. mokykloje. Patarnavau Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje. Mokyklos metais tikėjimui didelę įtaką turėjo judėjimas Fos-Dzoe. Tada ir apsisprendžiau atsiliepti į kunigišką tarnystę, į šį pašaukimą. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ruošiausi šventimams. Įšventintas į kunigus dirbau Vilniaus seminarijos propedeutiniame kurse bei keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Vėliau Romoje studijavau ir įgijau kanonų teisės licenciato laipsnį. Po studijų tęsiu tarnystę Vilniaus Bažnyčioje arkivyskupo man patikėtose tarnystės vietose – Vilniaus arkivyskupijos tribunole, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį