Propedeutinis  •  Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

Kalendorius

Mokslo metai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje trunka apie 9 mėnesius – nuo paskutiniųjų rugpjūčio dienų iki gegužės pabaigos. Metai padalyti į du semestrus, kuriuos sudaro įvadinė savaitė, 13 akademinių savaičių ir apie dvi arba dvi su puse egzaminų sesijų savaites. Per mokslo metus būna trejos trumpesnės ar ilgesnės atostogos – Visų Šventųjų šventės, šv. Kalėdų ir šv. Velykų.

 Naujokų krikštynos

Pirmasis semestras pradedamas įvadinėmis dienomis. Jos skirtos dvasiškai pasirengti naujiesiems mokslo metams, tad šiuo metu klierikai įsikuria kambariuose, sužino savo pastoracinius paskyrimus, išsirenka kursų seniūnus. Viena diena skiriama oficialiajai naujųjų mokslo metų inauguracijai. Pirmomis semestro dienomis aplankome Trakų ir Šiluvos šventoves, dalyvaudami ten vykstančiuose atlaiduose.

Po įvadinių dienų nusistovi įprastas seminarijos gyvenimo ritmas, trunkantis iki pat žiemos sesijos ir pertraukiamas Visų Šventųjų šventės atostogų. Pirmojo semestro metu seminarijoje vyksta keletas tradicinių švenčių: kambarių laiminimas, naujokų „krikštynos“. Lapkritį seminarijos klierikai dalyvauja ir pagelbsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose; jų vienas vakaras būna skirtas būtent seminarijai.

 Po tinklinio turnyro Vienas metų šeštadienis skiriamas varžyboms. Jau daug metų vyksta tarseminariniai sporto turnyrai, į kuriuos susirenka visų Lietuvos seminarijų ir Rygos seminarijos auklėtiniai.

 Įviltuvės: sutanų įteikimas

Šeštadienis prieš I Advento sekmadienį – susikaupimo diena. Paskutinėmis lapkričio arba pirmosiomis gruodžio dienomis prasideda įskaitų savaitė. Gruodžio 8, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dieną, seminarijos trečiojo kurso studentai įvelkami į kunigo drabužius ir paskiriami diakonato bei kunigystės kandidatais. Po šios šventės prasideda žiemos sesija. Egzaminams pasibaigus, seminarijos bendruomenė, dėstytojai ir vyskupai pirmąjį semestrą užbaigia švęsdami Kūčias; po jų klierikai išsiskirsto namo.

  Diakonų šventimai Antrasis semestras taip pat prasideda įvadine savaite, skirta įvairiems pastoraciniams seminarams ir susitikimams. Vadovauti šiems seminarams kviečiami įvairūs specialistai iš bažnytinės ir pasaulietinės erdvės. Pasibaigus šiai savaitei, vėl įsibėgėja įprastas seminarijos gyvenimas.

Prieš gavėnią seminarijoje linksmai švenčiamos Užgavėnės, klierikai parengia šios šventės programą. O gavėnia pradedama Pelenų trečiadienį vykstančia susikaupimo diena ir kelių dienų rekolekcijomis.

Seminarijoje švenčiamos bažnytinės šventės, pvz., šv. Kazimiero diena, minimos ir valstybinės dienos, vasario 16 ir kovo 11. Šiomis dienomis klierikai dalyvauja tai dienai skirtuose renginiuose. Šventojo Rašto įteikimas per lektorių skyrimus

Kovo 19-ąją seminarijoje švenčiama šv. Juozapo – seminarijos globėjo – diena. Į seminariją kviečiami visų trijų vyskupijų, kurių klierikai mokosi seminarijoje, vyskupai, seminarijos absolventai, o klierikai parengia šventei skirtą programą. Šia proga trečiakursiai ir ketvirtakursiai gauna atitinkamai lektorių ir akolitų skyrimus.

Po Verbų sekmadienio klierikai išvyksta į jiems paskirtą Velykų praktikos vietą.

Grįžus po Velykų praktikų ir atostogų, toliau tęsiamos studijų savaitės. Dvi dienos numatomos kursų išvykoms, kurias organizuoja patys klierikai.

Tarp Velykų ir vasaros egzaminų sesijos pabaigos vyksta daug tradicinių seminarijos renginių. Šv. Juozapo darbininko minėjimas gegužės 1 d. – tėvų diena. Šią dieną į seminariją kviečiami atvykti studentų tėvai, jiems sudaroma galimybė susitikti ir pabendrauti tiek su seminarijos vadovybe, tiek tarpusavyje.

 Prie Laterano bazilikos RomojeŠeštadienį prieš IV Velykų sekmadienį visa seminarija dalyvauja kunigų šventimuose. Šią dieną tradiciškai kunigais šventinami Vilniaus arkivyskupijos diakonai, prieš metus baigę mūsų seminariją. Dar vieną šeštadienį – atvirų durų dieną – seminarija atveria duris visiems: ir mąstantiems apie kunigo pašaukimą, ir tiesiog norintiems sužinoti apie seminarijos gyvenimą.

Pavasario semestro metu dar būna keletas įvykių be nustatytos datos: VI kurso studentai vyksta į piligriminę kelionę į Romą bei aplanko Balstogės seminariją, Balstogės seminarijos diakonai svečiuojasi pas mus.

Pavasario semestras baigiasi apie pustrečios savaitės trunkančia egzaminų sesija. Po jos rengiamas iškilmingas mokslo metų uždarymas, tada klierikai išvyksta vasaros atostogų ir praktikų. Vasaros metu klierikai ne seminarijoje būna apie tris mėnesius. Iš jų du skirti tarnystei (praktikai parapijose, rekolekcijoms, pagalbai katalikiškose vasaros stovyklose) ir vienas – atostogoms.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį