Tarptautinė mokslinė konferencija (2010 gegužė)

2010 gegužės 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kun. seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija skirta kunigų metams paminėti „AŠ GERASIS GANYTOJAS“ (JN 10,11). KUNIGYSTĖS FENOMENAS – ISTORIJA IR DABARTIS. Konferencijoje dalyvavo seminarijos klierikai, ji taip pat buvo atvira kiekvienam, kas domisi šia tema. Svečių prisirinko beveik pilna salė. Konferenciją atidarė ir pranešėjus bei klausytojus pasveikino seminarijos rektorius kun. lic. Ž. Vabuolas. Pirmojoje sesijoje, kurią moderavo dr. I. E. Laumenskaitė, buvo skaitomi du pranešimai. Kun. prof. habil. dr. R. Dulskis iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto pristatė temą „Nuo šamanų iki imperatorių: kunigystės fenomenas konfucianizme ir daoizme“. Pranešėjas kalbėjo apie dvasininkus dviejose pagrindinėse Kinijos religijose ir atskleidė vaidmenį bei funcijas. Kun. prof. Habil. Dr. W. Chrostowski (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva) pristatė temą „Senojo Testamento kunigystė – istorija ir dabartis. Trečioji šventykla“. Jis pabrėžė, kad Senojo Testamento kunigystė skyrėsi nuo dabartinė tuo, kad buvo kaip profesija, kaip darbas; ji neturėjo pašaukimo dimensijos, bet buvo paveldima – perduodama iš tėvo sūnui. Viena tų kunigų užduočių buvo kruvinų aukų aukojimas Jeruzalės šventykloje – skirtingai nuo katalikų kunigų, kurie aukoja nekruvinąją Dievo Avinėlio Auka šv. Mišiose. Kun. dr. W. Chrostowski taip pat papasakojo apie šventyklos sugriovimą ir mėginimus ją atstatyti. Jis teigė, kad dabartinis Rabiniškasis judaizmas nėra Senojo Testamento judaizmo tąsa. Anot pranešėjo, iš Senojo Testamento religijos dirvos išaugo dvi naujos religijos – Krikščionybė ir Rabiniškasis judaizmas. Pagrindinis skirtumas tarp jų – pozicija Jėzaus atžvilgiu.

Po diskusijos ir kavos pertraukos antrojoje sesijoje, kurią moderavo kun. dokt. D. Dikevičius, buvo skaitomi trys pranešimai. Pirmasis šioje sesijoje kalbėjo kun. dr. S. Stasiak (Popiežiškasis teologijos fakultetas, Vroclavas) tema „Palyginimo apie Gerąjį Ganytiją refleksija (Jn 10,1-21) ‚Kunigas, ganytojas ir parapijinės bendruomenės vadovas‘ instrukcijos kontekste“. Pranešėjas, remdamasis analizuojama evangelijos ištrauka, atskleidė Jėzaus kaip Gerojo ganytojo santykį su avimis: 1) Jis šaukia avis vardu; 2) Jis išveda avis iš gardo ir veda jas į ganyklą; 3) Jis stojasi avių bandos priekyje, kad jos matytų paskui ką sekti. Seminarijos dėstytoja dr. I. E. Laumenskaitė skaitė pranešimą tema „Moteris Bažnyčioje“. Pirmiausia pranešėja kalbėjo apie vyrų tarnaujančiąją kunigystę. Ji atskleidė kad kunigas turi išgyventi savo kunigystę trimis aspektais: kaip vyras, kaip Bažnyčios sutuoktinis ir kaip tėvas. Pranešėja atskleidė ir Marijos pirmumą bei jos buvimą Bažnyčios Motina malonės plotmėje. Ji sakė, kad dvasinė motinystė Bažnyčioje yra substanciška, o dvasinė tėvystė santykiška. Dr. I. E. Laumenskaitė priminė, kad vyrų vykdoma tarnaujanti kunigystė turi būti atliekama bendrystės ir bendradarbiavimo dvasioje su moterimis, nes taip atsiskleidžia vyro ir moters vienas kito papildomumas. Paskutiniąją temą „Kunigystės tarnystės samprata ir ekumenizmas“ pristatė kun. dr. S. Rumšas OP (Paryžiaus katalikų instituto teologijos fakultetas). Jis kalbėjo apie kunigystę ekumeniniame dialoge. Anot pranešėjo ekumeninis dialogas veda į gilesnį kunigystės supratimą pačioje Katalikų Bažnyčioje, ir į gilesnį kitų konfesijų brolių pažinimą. Antroji sesija taip pat buvo užbaigta diskusija.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį