Seminariją aplankė Nuncijus (2009 vasaris)

Nuncijus

Sausio 4 dieną seminarijoje lankėsi Romos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas, Šventojo Sosto Apaštališkasis Nuncijus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Peteris Stephanas Zurbrigennas.

Svečias su seminarijos bendruomene šventė Mišių auką. Homilijoje nuncijus kvietė seminaristus dėkoti už savus pašaukimus kaip dovaną ir drąsino eiti šventumo keliu: ,,Mūsų tikslas – tapti šventaisiais“. Klierikai turi nepamiršti maldos, - ragino arkivyskupas, - nes malda keičia pasaulį. Maldos pagalba yra privalu siekti taikos su visais – tai užduotis seminarijoje.

Taip pat buvo linkėta naudingai vartoti laiką, kuris yra duodamas seminarijoje. Nuncijus įspėjo neeikvoti laiko veltui. Klierikams buvo priminta, kad jie turi būti pasiruošę perduoti autentišką Dievo Žodį: ,,Neiname nešti savo pačių žinios, bet ateiname Jėzaus vardu“. Tik Gerosios Naujienos tiesa mus išlaisvins; turime būti būtent tokios Žinios nešėjais.

Po Šv. Mišių ir vakarienės svečias visus pakvietė pabendrauti konferencijų salėje. Seminaristai norėjo sužinoti tiek apie nuncijaus pašaukimą, tiek apie jo kaip Šventojo Sosto diplomato tarnybą. Arkivyskupas Zurbrigennas pirmiausia pasakojo apie savo gimtinę – Šveicariją. Jis augo katalikiškoje aplinkoje, tad, kai atsiliepė į Dievo kvietimą būti kunigu, artimieji pernelyg nenustebo. Be to, nuncijaus dėdė buvo kunigas. Pasakotojas teigė jokių balsų negirdėjęs, jokių vizijų nematęs, bet savo kelyje jautęs Dievo vedimą bei kvietimą kunigystėn, į kurį atsiliepė. Įstojo į seminariją, kurioje buvo vis dar dėstoma lotynų kalba. Po keleto metų studijų tėvynėje, išvyko tęsti mokslų į Romą. Ten juos baigė ir buvo pakviestas toliau studijuoti diplomatinėje akademijoje. Ją pabaigęs ir pradėjo diplomatinę tarnybą.

Dirbo kone visame pasaulyje. Dabar, atlikęs nuncijaus pareigas Baltijos valstybėse, išvyksta į Austriją. Svečias teigė nemanąs, kad toje šalyje bus lengviau nei Lietuvoje. Buvo kalbama ir apie nuncijaus, kaip Apaštalų Sosto legato, pareigas ir atsakomybes. Kaip vieną iš įdomesniųjų nuncijaus darbų jis pristatė kandidatų į vyskupus ,,ieškojimą“, informacijos apie juos rinkimą ir daugelį su tuo susijusių dalykų. Arkivyskupas sakė, kad jis pats jau yra atlikęs per šimtą tokių procesų.

Paklaustas apie tai, kaip vertina Lietuvos tikinčiuosius bei dvasininkus, dalinosi, kad reikėtų įnešti daugiau džiaugsmo tiek šventose Apeigose, tiek ir dvasiniame bei kasdieniniame gyvenime. Be to, apgailestavo, kad nepaisant jo asmeninių pastangų, dar nėra pastatytas paminklas Vilniuje popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui.

Pabaigoje nuncijus prašė trumpos maldos už jį bei jo naująją darbo vietą. Taip pat padovanojo klierikams popiežiaus Jono Pauliaus II pašventintus kryžius. Klierikai dėkodami nuncijui už apsilankymą, sugiedojo jam palaiminimo giesmę. Arkivyskupas po pašnekesio pasirašė Seminarijos svečių knygoje.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį