Kunigų šventimai (2009 vasaris)

Šių metų vasario 7 dieną, praėjus dviems dienoms nuo Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos 20 metų atšventinimo minėjimo, joje buvo pašventinti 7 kunigai: Nerijus Grigaliūnas, Andžėjus Jasinskas, Francišek Jusiel, Renaldas Kučko, Darius Marcinkevičius, Kęstutis Palikša ir Rimas Kalmatavičius. Ši diena brangi visai seminarijos bendruomenei, nes būtent joje šie vyrai gyveno, studijavo, meldėsi, brendo kunigiškai tarnystei. Daugelis klierikų buvo laimingi, matydami savo draugus, bičiulius, pažįstamus, kurie yra priimami į kunigų luomą.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Juozas Tunaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretoriaus mons. Gintaras Grušas, kancleris kun. Robertas Šalaševičius, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, taip pat apie 70 kunigų. Arkikatedroje meldėsi neopresbiterių tėveliai, giminės, artimieji, seminarijos bendruomenė, seselės vienuolės, gausus būrys tikinčiųjų.

Iškilmingų šv. Mišių homilijoje kardinolas džiaugėsi, galėdamas įšventinti naujuosius kunigus šioje arkikatedroje, kuri šiemet švenčia savo atšventinimo jubiliejų. Buvo prisiminta, kad jau nuo to meto, kai ši šventovė vėl atiteko teisėtiems jos savininkams, įšventinta virš 90 kunigų.

Ganytojas taip pat kalbėjo apie šiais šventimais prisiimamas pareigas, tokias kaip Eucharistijos šventimas, įvairi tarnystė tikintiesiems, Dievo Tautos Liturginių Valandų malda ir daugelis kitų, kurios yra labai svarbios sielų ganytojui. Būsimieji kunigai buvo kviečiami nuoširdžiai atlikti šias pareigas, liudijant Dievo gailestingumą žmonėms, su kuriais susitiks savo tarnystės vietose. Buvo kalbėta ir apie bendrystę su vyskupu bei kunigais, kurie sudaro kunigijos šeimą.

Šventosios Mišios tradiciškai baigėsi šv. Kazimiero koplyčioje. Čia visi suklupo trumpai maldai prie Karalaičio kaulų, prašydami naujiesiems kunigams ištvermės, užtarimo ir globos.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį