Mokslo metų atidarymas (2018 rugsėjis)

Džiugiai ir iškilmingai pradedame mokslo metus, džiaugdamiesi, kad atkurtosios Vilniaus seminarijos istorija perkopia 25 metų slenkstį.
Metų atidarymo šv. Mišios – Šventajai Dvasiai, kuriai patikime savo ateitį ir kurios vedimo pasiryžtame ieškoti.
Susirinkome gausiai, nes dalyvavo dėstytojai, naujojo propedeutinio kurso studentai, pirmosios seminarijos kartos kunigai, pastoracinių praktikų ir gimtųjų klierikų parapijų klebonai bei kiti svečiai. Visiems jiems ši diena neeilinė šventė.
Tarp ypatingų svečių buvo ir gyvąją Vilniaus kunigų seminarijos istoriją išlaikantis kun. Antanas Dilys, baigęs šią seminariją dar iki jos uždarymo sovietmečiu. Savo žodžiu, padrąsinimu ir padėka jis liudijo ilgos ir ištikimos tarnystės Viešpačiui grožį.
Kaip ir dera, mokslo metai pradėti paskaita, kurią šiemet apie antropologijos reikšmę Pastoracinėje konstitucijoje Gaudium et spes skaitė kun. dr. Mindaugas Ragaišis.
Seminarijoje šiemet studijuos 22 vyrai ir tai beveik dvigubai daugiau studentų nei pernai! Sveikiname juos, sveikiname naujus dėstytojus ir vadovybės narius, atsisveikiname su ilgamečiu seminarijos rektoriumi kun. dr. Hans Friedrich Fischer ir su mylimu dvasios tėvu kun. Sauliumi Bužausku.
Švenčiame, nes tęsiasi darbas, kurį J.E. Audrys Juozas Bačkis pradėjo prieš daugiau nei 25 metus. Seminarija gyva, o mes tęsiame maldą, kurią dar seminarijos atkūrimo pradžioje kartu su kardinolu meldėsi bendradarbės seserys:

Šventasis Juozapai, Garbingasis Švenčiausios Mergelės Marijos Sužadėtini, per Švenčiausiąją Jėzaus Širdį suteik mums savo tėvišką globą. Tu gali padėti visuose mūsų reikaluose. Tu žinai, kaip labiausiai negalimus dalykus padaryti galimus. Atkreipk savo tėviškas akis į savo vaikų rūpesčius. Su pasitikėjimu kreipiamės į tave savo sunkumuose ir varguose. Paimk į savo gailestingas rankas šį svarbų reikalą, kuris sukelia mums rūpestį, ir padaryk, kad laimingas jo sprendimas būtų skirtas didesnei Dievo garbei ir jo ištikimų tarnų gėriui. Amen.

„Šis svarbus reikalas“ yra mūsų bendruomenė, susibūrusi apie mokytoją Kristų.

Renginio nuotraukas galite matyti čia.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį