Mokslinė konferencija (2008 gruodis)

Pirmosios sesijos prelegentai

Gruodžio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo surengta mokslinė konferencija „Visiems tapau viskuo“, skirta apaštalo Pauliaus 2000-ųjų gimimo metinių proga. Kaip įžanginiame žodyje kalbėjo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, konferencijų, vyksiančių Vilniuje, Kaune ir Telšiuose arba Klaipėdoje, ciklas sumanytas norint įprasminti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtuosius apaštalo Pauliaus metus. Mokslinėse konferencijose bus siekiama pažvelgti į tautų apaštalą ir jo raštus ne vien iš biblinės teologijos, bet ir iš kitų teologinių, filosofinių mokslų perspektyvų, idant būtų atskleista, kokią įtaką Pauliaus asmenybė, veikla ir mintis turėjo įvairioms mokslo sritims.

Pirmojoje konferencijos dalyje daugiau dėmesio skirta apaštalo Pauliaus gyvenimo, dvasinių patirčių pristatymui, antrojoje gilintasi į jo palikimą krikščionybės, judaizmo ir valstybinio gyvenimo kontekste. Dr. Ingrida Gudauskienė, perskaičiusi įvadinį pranešimą, apžvelgė kai kuriuos apaštalo asmenybės ir veiklos bruožus, atspirties tašku pasirinkusi Pauliaus – fariziejaus iš Tarso, tapusio krikščionimi, aspektą. Lektorės temą tęsė kun. Danielius Dikevičius, pristatęs esminio tautų apaštalo gyvenimo lūžio – įvykio prie Damasko – atgarsius, randamus autentiškuose Pauliaus laiškuose. Filosofas dr. Albinas Plėšnys pranešime analizavo apaštalo mokymą apie asmenį kaip esmiškai skirtingą nuo antikinės asmens sampratos ir įtakojusį pastarosios kitimą. Pirmoji konferencijos sesija baigta seminarijos dvasios tėvo kun. Rimgaudo Šiūlio pristatytu ginču apie mistiką ir antrajame laiške korintiečiams randamą Pauliaus pasakojimą apie jo paėmimą į rojų.

Konferencija tęsta žvelgiant į apaštalo Pauliaus palikimą – jo mąstymo, minties įtaką istorijos eigoje ir šiandienoje. Kristologijos dėstytojas dr. Mindaugas Ragaišis pristatė Pauliaus kryžiaus ir išaukštinimo kristologiją kaip krikščioniškosios egzistencijos supratimo raktą. Apaštalo mokymas paveikė ir judaizmo tradiciją – apie Pauliaus gimtosios nuodėmės sampratą judaizmo kontekste kalbėjo kun. Tomas Miliauskas MIC, o jo įtaka Klemenso Romiečio laiškui korintiečiams pristatyta kun. Algirdo Jurevičiaus pranešime. Šiandienos aktualijos – piliečio ir valstybės santykis – buvo svarbios ir apaštalo Pauliaus laikais, kurio sampratą, žvelgdamas į laišką romiečiams, atskleidė seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas.

Planuojama, jog šios ir kitų, dar vyksiančių, mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga bus išspausdinta antrajame Biblioteca Sancti Josephi tome.

Mykolas Sotničenka

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį