Diakonato šventimai (2016 sausis)

Visų Šventųjų litanija

Sausio 16-17 d. savaitgalis šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenei buvo ypatingas. Du IV teologinio kurso studentai – Žilvinas ir Povilas, gavo diakonato šventimus.

Pažadas ganytojui

Viskas prasidėjo sausio 15 d., diakonato šventimų išvakarėse, klierikas Žilvinas viešai išpažino savo paties ranka perrašytą krikščionių tikėjimą ir davė priesaiką. Vėliau sekė Švč. Sakramento adoracija, kurios metu seminaristai meldėsi už būsimuosius diakonus.

Visų šventųjų litanija

Diakonatas – pirmasis šventimų laipsnis, kuriuo įžengiama į dvasininkų luomą. Po šventimų diakonas skiriamas Žodžio tarnystei, t.y. įpareigojamas skaityti Evangeliją, taip pat ima tarnauti prie Eucharistinio stalo. Diakonas dar negali aukoti Šv. Mišių, tačiau įgauna teisę sakyti homiliją, krikštyti bei teikti santuokos sakramentą.

Pažadas vyskupui

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, klierikui Žilvinui Treiniui diakonato šventimus suteikė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei seminarijos vadovybė ir klierikai. Sausio 17 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, klierikui Povilui Slaminiui diakonato šventimus suteikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kartu meldėsi ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Mišiose taip pat dalyvavo seminarijos vadovybė bei dalis seminaristų.

Naujieji dvasininkai

Džiaugiamės, kad Bažnyčia praturtėjo dar dviem dvasininkais, kurie pasiryžo vienytis su Kristumi ir nešti pasauliui Gerąją žinią. Melskimės už juos ir prašykime Švč. Mergelės Marijos užtarimo, kad mokinystės dvasioje pajėgtų atpažinti Viešpaties valią bei nuolankiai tarnaujant nuoširdžiai ją vykdyti.

Daugiau nuotraukų seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį