Naujųjų mokslo metų pradžia seminarijoje (2015 rugpjūtis-rugsėjis)

Saulėtai vasarai besibaigiant, rugpjūčio 30 d., Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija vėl atgijo. Po vasaros atostogų bei liturginių – pastoracinių praktikų į seminariją sugrįžo klierikai.

Procesija Vilniaus Arkikatedroje bazilijoke

Rugpjūčio 31 d., po įsikūrimo, prieš pietus, klausėme naujojo seminarijos rektoriaus, Jo Magnificencijos kunigo dr. Hans-Friedrich Fischer CO, įvadinės konferencijos. Naujasis rektorius konferencijoje priminė, jog šiandien į Bažnyčią būtina žvelgti Vatikano II Susirinkimo tėvų akimis. Rektorius pabrėžė, kad Bažnyčia „sukasi“ aplink Dievą ir žmoniją, o ne viskas sukasi aplink Bažnyčią. Taip pat sakė, kad mūsų tikėjimo horizontai turi plėstis, eiti pirmyn, apglėbti visą pasaulį, jog negalime gyventi tik savo gyvenimą. Seminaristai buvo paraginti nesidairyti į senovės ryšio su pasauliu formas, bet perimti Susirinkimo tėvų mąstymą, idealus, troškimą kartu kurti Bažnyčios pasaulyje ateitį.

Akimirka iš Šv. Mišių Arkikatedroje

Po pietų, priminimų konferencijos metu, seminarijos auklėtiniai sužinojo, kuriose parapijose jiems teks atlikti liturginę – pastoracinę praktiką. Taip pat kiekvienas klierikas gavo pareigas, kurias teks vykdyti seminarijoje visus mokslo metus. Tos pačios dienos vakare, grupelėse dalinomės vasaros patirtimis.

Pašaukimų vakaro akimirka

Mokslo ir žinių dieną, rugsėjo 1 – ąją, seminarijos bendruomenė, vienydamasi su akademiniu jaunimu, dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, kartu meldėsi ir Telšių vyskupas J. E. J. Boruta SJ, seminarijos vadovybė ir kiti svečiai kunigai. Kartu meldėmės už naujuosius mokslo metus, prašydami Viešpaties globos ir palaimos visiems mokiniams, studentams, mokytojams, dėstytojams bei jų artimiesiems. Sveikindamas ir kreipdamasis į susirinkusius, arkivyskupas kvietė pažinimo dovaną naudoti ne tik tam, kad geriau pažintume pasaulį, bet ragino prisiminti, kad žmogaus egzistencija yra ne vien žinių rinkimas, bet ir atsakomybės už pasaulį bei artimą prisiėmimas. Be to, J. E. arkivyskupas G. Grušas, reflektuodamas naująją popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“, ragino Šv. Mišių dalyvius priimti jiems duotą pasaulį kaip dovaną, kaip visai žmonijai skirtus namus, kuriuose Dievas kviečia į abipuse meilę grįstą santykį.

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Po Šv. Mišių seminarijoje vyko II – VI kursų prisistatymai. Jų metu išvydome vieni kitų talentus bei geriau vienas kitą pažinome. Dienos pabaigoje, prisistatyti ir pasidalinti savo pašaukimo istorijomis, buvo kviečiami seminarijos naujokai - pirmakursiai. Girdėjome septynias nuoširdžias istorijas, kuriose atsispindėjo jų gyvenimo, tikėjimo patirtys ir troškimas tapti dvasininkais. Prie jų prisijungė ir aštuntasis – seminarijos rektorius, jis pasakojo apie save, apie savo tikėjimo kelionę.

Mokslo metų atidarymo aktas

Rugsėjo 2 d. seminarijoje vyko iškilmingas mokslo metų atidarymas. Vidurdienį rinkomės į seminarijos koplyčią, čia kartu su visa bendruomene šventėme Šv. Mišias, kurioms vadovavo J. E. Arkivyskupas G. Grušas, kartu Šventąsias Mišias aukojo seminarijos vadovybė, dėstytojai bei didelis būrys svečių kunigų. Po Šv. Mišių, seminarijos konferencijų salėje, vyko iškilmingas mokslo metų atidarymo aktas, kurį pradėjo naujasis seminarijos rektorius. Pradžioje jis padėkojo neseniai baigusiam eiti šias pareigas mons. Ž. Vabuolui. Vėliau kalbėjo apie dabartinę situaciją kunigų seminarijoje: dėstytojus, darbuotojus, klierikus. Šiuos mokslo metus pradėjo 18 klierikų. Po įvadinės rektoriaus kalbos, klierikų vardu kalbėjo VI kurso studentas, klierikas Ž. Treinys. Taip pat klausėme įžanginės mokslinės paskaitos, kurią skaitė seminarijos dėstytojas kun. Marek Dettlaff OFM Conv. Pranešimas buvo skirtas šv. Jadvygos gyvenimui prisiminti. Galu gale sveikinimo žodį tarė J. E. arkivyskupas G. Grušas ir paskelbė 2015 – 2016 mokslo metų pradžią. Šventę baigėme bendrais pietumis, kurių metu dalinomės savo įspūdžiais, kuriuos patyrėme per pastarąsias dienas.

Daugiau nuotraukų rasite seminarijos Facebook puslapyje.

Marius Jocys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį