Knygos "Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį" pristatymas (2014 spalis)

Vienas iš knygos sudarytojų kun. dokt. D. Dikevičius

Spalio 7 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko seminarijos leidžiamos mokslinių knygų serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ (BSJ) IV tomo „Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį“, skirto paminėti seminarijos atkūrimo dvidešimtmetį, pristatymas. Pristatyme taip pat dalyvavo ir pirmieji atkurtosios seminarijos klierikai.

Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas savo sveikinimo kalboje padėkojo kun. Dokt. Danieliui Dikevičiui ir dr. Ingridai Gudauskienei už jų pastangas ir energiją padedant šiai knygai, kuri skirta kunigystės temai, išvysti dienos šviesą. Rektorius akcentavo, kad ši knyga svarbi moksliniu teologiniu požiūriu, nes didina nedidelį, bet vertingą lietuviškosios teologijos lobyną. Ji taip pat yra seminarijos kaip mokslinės institucijos gyvybingumo įrodymas ir kartu paskatinimas šiam gyvybingumui, nes sukuria erdvę mūsų seminarijos ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojams bei seminarijos studentams dalintis savo teologinėmis įžvalgomis. Rektorius asmeniškai pasidalino, kad jam pačiam brangiausia trečioji knygos dalis, kurioje surinkti prisiminimai apie seminarijos atkūrimą Vilniuje.

<J. E. Gintaras Grušas

Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus Arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas. Jis pasidžiaugė naująja knyga ir teigė, kad jos pavadinimas – „Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį“ - parodo seminarijos tikslą. Ekscelencija pabrėžė, kad akademinis ugdymas seminarijoje ne tik deda intelektualinius būsimo kunigo pamatus, bet ir siekia suformuoti jam ganytojišką širdį, ir linkėjo, kad šis formavimas tęstųsi toliau per visą kunigo gyvenimą.

Sveikinimo žodį tarė viena iš knygos sudarytojų dr. Ingrida Gudauskienė. Ji dalinosi, kad jai rengtiant šį numerį, jos 10-metis sūnus kartą priėjęs paklausė: „Mamyte, ką reiškia tos raidės BSJ? Būti su Jėzumi?“ Biblistikos daktarė teigė, kad tai tobula hermeneutika ir kad iš tiesų svarbiausia yra būti su Jėzumi. Ji taip pat džiaugėsi, kad išlaikytas šios knygų serijos tarptautiškumas (šiame numeryje rašo lietuviai, lenkai, prancūzė, ukrainietis, vokietis) bei ekumeniškumas - tai rodo mūsų atsivėrimą kitiems. Knygos sudarytoja ragino pasvajoti apie dar daugiau, nes kurie, anot jos, nesvajoja, neperžengia savęs, tie nekuria ateities.

Kitas knygos sudarytojas kun. dokt. Danielius Dikevičius atkreipė dėmesį į šią knygų seriją lydinčią teologinę liniją. Pirmasis tomas buvo pavadintas „Žmogus gyvas ne vien duona“ tai nuoroda į Dievą, Kuris yra Žodis. Antrojo tomo pavadinimas: „Visiems tapau viskuo“ nurodo, kad Amžinasis Žodis įsikūnijo ir tapo vienu iš mūsų. Trečiojo tomo pavadinimas „Gyvenu ne aš, o gyvena manyje Kristus nurodo į Dievo įsikūnijimo vaisius mes nebe sau gyvename, bet Kristus gyvena mumyse, o ketvirtasis tomas kalba apie ganytojus, kurie turi kitiems padėti, kad juose gyventų Kristus.

Mokslinius straipsnius analizavo recenzentai mons. dr. Algirdas Jurevičius ir kun. dr. Miroslav Dovda.

J. Em. Audrys Juozas Bačkis su seminarijos rektoriumi ir pirmąją atkurtosios seminarijos laida

Kadangi pristatomos knygos dalis skirta seminarijos atkūrimo 20-mečiui, antroji pristatymo dalis taip pat buvo skirta šiai temai. Seminarijos atkūrėjas J. Em. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasakojo, kad jautė atsakomybę atkurti seminariją Vilniuje ir džiaugėsi, kad ši seminarija eina šv. Pop. Jono Pauliaus II Apaštališkojame paraginime „Pastores Dabo Vobis“ nurodyta. Ganytojas ragino seminarijos studentus įsisavinti visa, ką geriausio jie gauna, o taip pat pagyrė knygos sudarytojus už jų darbą ir linkėjo sėkmingai ruošti V šios serijos numerį.

<Pristatyme dalyvavusi auditorija

Remdamasis archyvų medžiaga, apie seminarijos atkūrimą šmaikščiai pasakojo prof. dr. Paulius Subačius. Kai iš atkurtosios Vilniaus seminarijos (kuri buvo Antakalnyje) išsikraustė kareiviai, ją užkariavo sesės vienuolės, o vieno klieriko ir dėstytojo maitinimas per dieną atsėjo vos 2 litus 78 centus, su šypsena pasakojo docentas.

J. E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis savo kalboje dėkojo tiems, kurie pasidavė Dievo įkvėpimui ir prisidėjo prie šios seminarijos atkūrimo ir įkūrimo.

Justinas Ambrazas  

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį