Mokslų metų pradžia seminarijoje (2014 rugpjūtis-rugsėjis)

2014 metų rugpjūčio 31 d. klierikai po vasaros atostogų ir pastoracinių praktikų sugrįžo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją.

Mokslo ir žinių, rugsėjo 1 d., vyko įvadinė Jo Magnificencijos seminarijos vadovo Žydrūno Vabuolo konferencija skirta seminaristams, kurioje rektorius kalbėjo remdamasis šv. apaštalo Pauliaus žodžiais, kad esame Dievo statyba. Buvo pabrėžta, kad seminarija yra laikas skirtas padėti tvirtus pamatus ant kurių galėtų tvirtai stovėti mūsų kunigystė ir norint, kad šie pamatai būtų tvirti ir patikimi reikia skirti laiko jiems išlieti. Tą pačią dieną seminaristai patarnavo šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje, kurias aukojo J. E. arkivyskupas G. Grušas.

Rugsėjo 2 d. seminarijoje vyko iškilmingas Naujųjų mokslo metų atidarymas. Iškilmė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo J. E. Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo arkivyskupas emeritas J. Em. Audrys Juozas Bačkis, J. E. vyskupas Arūnas Poniškaitis, seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas, seminarijos dėstytojai kunigai ir mūsų seminariją baigę kunigai svečiai. Šv. Mišiose dalyvavo seminarijos bendruomenė ir dėstytojai ne kunigai.

J. E. Gintaras Grušas su seminarijos bendruomene ir svečiais aukoja šv. Mišias naujųjų mokslo metų proga

Pamoksle J. E. Gintaras Grušas paminėjo, kad smagu matyti džiugus veidus. Arkivyskupas palygino naujų mokslo metų šventines nuotaikas su karo akademijos studentų, kur jis rugsėjo 1 d. proga aukojo Šv. Mišias. Jis pastebėjo, kad ten vyravo džiaugsmas sumišęs su įtampa dėl realios karo grėsmės. Ganytojas pasakojo, kad Romoje Rusų kolegijoje, kurios rektorius buvo J. E. vyskupas Lionginas Virbalas, mūsų broliai klierikai iš rytų šalių ruošiasi kunigystei, kur apaštalaudami jie patiria realius persekiojimas ir net praranda gyvybę. Arkivyskupas šiais pavyzdžiais norėjo pasakyti, kad mes turime suprasti, kam ruošiamės ir kokia kova bei galimi pavojai laukia mūsų. Ganytojas ragino tirti kiek esame pagauti pasaulio dvasios ir kiek leidžiamės būti pripildyti ir vedami Dievo Dvasios. Priminęs popiežiaus Pranciškaus vieną iš trečiadienio audiencijų, ganytojas ragino išgirsti popiežiaus kvietimą visada nešiotis su savimi Naująjį Testamentą, kad dienos bėgyje skaitant Dievo Žodį galėtume sutikti gyvąjį Kristų.

Po Šv. Mišių vyko iškilmingas mokslo metų atidarymo aktas. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas pasveikino visus su naujaisiais mokslo metais kviesdamas dovanoti savo gyvenimą kitiems, nes iš to kyla Evangelinis džiaugsmas. Seminarijos bendruomenės vardu rektorius pasveikino seminarijoje dirbusius žmones ir įteikė padėkos raštus. Padėkota vienuolika metų dirbusiam propedeutinio kurso vadovui mons. Vaclav Volodkovič, 11 metų seminarijoje dirbusioms sesėms Faustinai Jermolovič ir Reginai Brancevič, taip pat ilgamečiui rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams net 16 metų dirbusiam p. Jonui Aleksandravičiui. Taip pat buvo pristatytas naujas propedeutinio kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša ir rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams p. Gintas Andriulionis.

Klierikų vardu kalbėjo V kurso klierikas Tomaš Sekanski ir linkėjo, kad mokytumės mylėti taip kaip myli Jėzus.

Seminarijos dėstytojas, kun. dr. Saulius Rumšas OP skaitė inauguracinę mokslo metų paskaitą, kurioje remdamasis dykumos tėvų raštais kalbėjo apie daugeliui aktualią problemą – tingumą (gr. „akedia“). Prelegentas apibrėžė, kad tai savo pareigų apleidimas dėl nerimtos priežasties ir jis priešiškas pamaldumui. Buvo paminėta, kad tinginiaujam, kai veikiam tai, ko neturėtume veikti. Tačiau tingumą galima įveikti turint užsibrėžus aiškų tikslą ir kryptingai, atkakliai einant jo link.

Prie Trakų bažnyčios su klebonu

J. E. Vyskupas A. Poniškaitis savo sveikinimo kalboje pabrėžė, kad Jėzus gydo mus tam, kad tarnautume, o J. Em. A. J. Bačkis priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą išeiti iš savęs, rūpintis ne savimi, bet kitais. Kardinolas ragino neatidėlioti šventumo vėlesniam laikui, kai būsime kunigais, bet būti šventais čia ir dabar. 

Po iškilmingo mokslų meto atidarymo akto visi susirinko šventiniams pietums.

Seminarijos bendruomenės poilsis pakeliui į Trakus

Rugsėjo 4 d. seminarijos bendruomenė keliavo į piligriminę kelionę iš Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios į Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčią. Rykantuose buvome pasitikti klebono kun. Andžejaus Andžejevskio, kuris mums papasakojo įdomią bažnyčios istoriją ir aprodė vertingas XVII a. Kryžiaus kelio freskas. Bažnyčios šventoriuje papietavę keliavome Trakų link. Trakuose buvom pasitikti klebono dekano kun. Jono Varanecko. Čia šventėme Mišias, kurias aukojo Lentvario klebonas kun. Gintaras Petronis, koncelebravo seminarijos rektorius, vicerektorius, dvasios tėvas ir propedeutinio kurso vadovas. Lentvario klebonas pamoksle kvietė nebijoti ir pasitikėti Viešpačiu ir Mergeles Marijos užtarimu. Po šv. Mišių apžiūrėję Trakų bažnyčią buvome pakviesti vakarienei, kurioje stiprinomės kibinais. Pasistiprinę išvykome į seminariją.


Justinas Ambrazas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį