Šv. Juozapo iškilmė seminarijoje (2014 kovas)

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, kai Visuotinė Bažnyčia, taip pat ir Vilniaus kunigų seminarija, mini globėją šv. Juozapą, klierikai organizavo jau tradicija tapusią tėvų dieną. Kovo 19 d. seminarijoje įvyko šv. Mišios, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Gintaras Grušas, koncelebravo Vilniaus vyskupas augziliaras J. E. Arūnas Poniškaitis, seminarijos vadovybės nariai. Jose dalyvavo seminarijos dėstytojai, propedeutinio kurso broliai, klierikai ir jų kviesti tėvai, artimieji.

Homilijos metu Vilniaus arkivyskupas kalbėjo apie tai, jog šv. Juozapas - šeimos, Jėzaus Kristaus globėjas, Mergelės Marijos sužadėtinis. Šv. Juozapo Sūnus mylėjo savo tėvus, kaip ir jie jį. Jėzaus tėvas šv. Juozapas buvo skaistus, įsimylėjęs Mariją, pasitikėjo ja ir spinduliavo meile gimusiam Sūnui. Kunigų seminarijos uždavinys ugdyti klierikus, kad jie vestų Dievo tautą į išganymą. Kunigams, klierikams celibato metu reikia tapti mylinčiais tėvais. Jėzus Marijoje atranda jos meilę Dievo vaikams, todėl dogminė konstitucija ,,Lumen Gentium“ Bažnyčią apibūdina kaip Dievo tautą, joje Marija turi ypatingą vietą, nes Ji- Bažnyčios, kunigų Motina. Dėl šio Marijos motiniškumo mes visi esame Marijos vaikai ir Jėzaus Kristaus broliai, o šv. Juozapas turi mus išmokyti mylėti Mariją, rūpintis Jos vaikais, kad būtume Dievo šeimos tėvais ir broliais. 

Po Eucharistijos aukos seminaristai savo tėvams aprodė seminarijoje eksponuojamą dailininkės Ievos Babilaitės - Ibelhauptienės parodą ,,De Scripto Dicere” (,,Kalbėti iš rašto“). Vėliau svečiai buvo pakviesti į seminarijos valgyklą vakarienės, prieš kurią VI kurso klierikas Danielius Narkun seminarijos bendruomenės vardu pasveikino šv. Juozapo vardą turinčius J. Em. Audrį Juozą Bačkį, kunigą Hans Friedrich Josef Fischer, diakoną Juzef Makut, klieriką Giedrių Juozą Bakūną, kuriems palinkėjo tobulo paklusnumo, pasitikėjimo malonės, sekti šv. Juozapo pavyzdžiu, kantriai priimti visas Dievo siunčiamas malones, kad didžiausi rūpesčiai būtų nugalėti susikaupimo dvasia. Vakarienės metu klierikų tėvai ir giminaičiai bei seminarijos vadovybė galėjo geriau vieni kitus pažinti, vėliau svečiai buvo pakviesti susirinkti į konferencijų salę, kurioje klierikai rodė vaidinimą ,,Kas yra šventasis Juozapas?“ Kiekvienais metais šiam vaidinimui yra kruopščiai ruošiamasi.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį