Šv. Mišios parapijoje (2014 sausis)

Sausio 18 d. seminaristai dalyvavo ir asistavo Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos vakaro šv. Mišioms. Jas aukojo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, koncelebravo seminarijos vicerektorius kun. Andžejus Šuškevič.

Šv. Mišios parapijoje

Parapijos klebonas Alessandro Barelli SDB šv. Mišių pradžioje padėkojo seminaristams ir jų vadovybei už atvykimą į parapiją ir dalyvavimą jos šv. Mišiose.

Pagrindinis šio sekmadienio kvietimas – sakė rektorius yra žvelgti į Dievą, o kviesti žmones žvelgti į Jį yra ir kunigo užduotis. Klausimas, kodėl reikalingas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, aiškus: kunigas yra kaip tiltas per upę, bedugnę, kad susitiktų žmonės, esantys skirtinguose krantuose. Jonas Krikštytojas parodo Dievą, ateinantį ieškoti žmogaus, tad augant žmogaus santykiui su Jėzumi ir kunigo vaidmuo turi mažėti. Galime mokytis iš Jono Krikštytojo, kaip ruoštis kunigystei – mums reikia Šventosios Dvasios, kad Jėzuje atpažintume Dievo veidą. Kunigo misija - stengtis, kad žmogaus gyvenime Kristaus daugėtų, nes didžiulė laimė yra kitiems nurodyti kelią pas Kristų.

Šv. Mišios parapijoje

Po šv. Mišių III kurso klierikas Gabrielius Satkauskas paliudijo savo pašaukimą į kunigystę, po to klierikai organizavo saleziečių parapijos tikintiesiems Švč. Sakramento adoraciją, kurios metu buvo skaitomos Šv. Rašto ištraukos, giedamos giesmės, meldžiamasi už pašaukimus.

Pasibaigus adoracijai seminaristai ir jų vadovybė buvo pakviesta pasivaišinti į parapijos kleboniją.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį