Pastoracinė savaitė (2014 sausis)

Po kalėdinių praktikų ir žiemos atostogų sausio 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai vėl susirinko į seminariją. Prieš prasidedant antrojo semestro paskaitoms, seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Ji prasidėjo apsilankymu Vilniaus Arkivyskupijos ,,Caritas“ priklausomų asmenų reintegracinėje bendruomenėje ,,Aš esu“. Seminarą vedė šios bendruomenės vadovas kun. Kęstutis Dvareckas, kalbėjęs apie rizikos veiksnius, vedančius į priklausomybes, aptarė įvairių psichotropinių medžiagų vartojimo mastus Lietuvoje, akcentavo, jog priklausomybė yra nuodėmė, bet ne mirties nuosprendis. Seminare psichiatrė dr. Zita Skardinskaitė kalbėjo apie narkotines medžiagas ir jų poveikį žmogui, pasakojo apie bendruomenės ,,Aš esu“ veiklą. Klierikai taip pat buvo supažindinti su sunkumais, su kuriais susiduria priklausomi asmenys sveikimo kelyje, bei su tuo, kaip galima tokiems žmonėms padėti. Po seminarų ir diskusijų IV kurso klierikas Tomas Sekanskij seminarijos vardu padėkojo prelegentams už pranešimus, klierikai sugiedojo jiems skirtą palaiminimo giesmę.

Pastoracinė savaitė

Trečiadienį į seminariją atvyko išsiskyrusiųjų sielovados centro ,,Bendrakeleviai“ prelegentai. Centro vadovė Elvyra Kučinskaitė pasakojo apie centro darbo struktūrą, sudaromas darbo grupes, pabrėžė, kad svarbiausias šioje pastoracijoje vadovo vaidmuo - išklausyti, svarbiau yra pateikti klausimus nei atsakymus, šio centro veikla paremta ignasišku dvasingumu, o centro auditorija yra atvira visiems. Seminaro pranešėjas kun. Saulius Bužauskas teigė, kad kunigai parapijose nuolat susiduria su išsiskyrusių žmonių problemomis, turi juos išklausyti, subtiliai padėti jiems suprasti, kad Bažnyčia ir Dievas priima visus žmones. Sielovadininkas turi remtis psichologo, egzorcisto pagalba. Pranešėja psichologė dr. doc. Rasa Bieliauskaitė teigė, kad sielovadinę tarnystę atliekantys psichologai turi būti praėję dvasines pratybas, juk skyrybos - tai didelė netektis, žmonės išgyvena krizę (šoką, realybės neigimą, pyktį, abejones, kol pripažįsta ar priima tiesą). Po pranešimų diskusijos metu prelegentai atsakinėjo į klierikų klausimus. III kurso klierikas Gabrielius Satkauskas seminarijos vardu padėkojo pranešėjams, klierikai sugiedojo jiems skirtą palaiminimo giesmę. Tą pačią dieną seminarijoje vyko Vilniaus Arkivyskupijos kunigų susirinkimas, skirtas Šeimų metams aptarti.

Tos pačios dienos vakarą klierikai dalyvavo susitikime su lyderystės ir retorikos klubo ,,First Toastmasters of Lithuania“ nariais. Iš pradžių du klubo nariai susitiko su seminaristais ir papasakojo jiems apie savo klubą bei vakaro susitikimo eigą, pristatė viešo kalbėjimo iššūkius ir sunkumus. Klubo narys Darius Petkevičius pristatė, kad lyderystės ir retorikos klubui ,,First Toastmasters of Lithuania“, įsikūrusiam Vilniuje, ugdančiam gebėjimą išsakyti savo mintis metodologiškai, skatinančiam įveikti viešo kalbėjimo baimę, jau šimtas metų, pabrėžė, kad kalbėjimo trukmė, per kurią klausytojai geriausiai įsisavina informaciją, - septynios minutės. Pritarta, jog kunigas taip pat yra oratorius, parapijinės bendruomenės lyderis, tad išmanyti retoriką būtina, pamoksluose reikalinga kalbėti įvairiomis temomis: apie komerciją, kuri keičia bažnytinių švenčių tradiciją, šeimos krizes, priklausomybes, migraciją. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas teigė, kad pastoracinė savaitė skirta įvairiems susitikimams, dėkojo retorikos klubo nariams už jų atvykimą. Sveikinimo žodį taip pat tarė klubo prezidentė Rasa Aleksaitytė. Klubo programos vedėjas Arūnas Marčiauskas pristatė vakaro programą (kalbų ekspromtu sesija, paruoštų kalbų sakymas, vertinimas ir kt.). Keletas seminaristų taip pat sakė kalbas ekspromtu, atsakinėjo į svečių klausimus. Vakaro pabaigoje buvo paskelbti geriausi kalbų sakytojai bei vertintojai. Net dvi nominacijas – už geriausią kalbą ekspromtu ir geriausią paruoštą kalbą – gavo II kurso seminaristas Justinas Visickas. Už kalbą ekspromtu taip pat buvo įvertintas ir III kurso klierikas Tomašas Sekanskij.

Pastoracinė savaitė

Sausio 9 d. seminarijoje Šeimos metų proga buvo organizuotas seminaras apie pagalbą šeimai parapijoje. Seminarą pravedė Pal. Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centro darbuotojos. Centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė ir šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitienė sudarė seminaristų darbo grupes, kuriose buvo svarstomas klausimas, kaip ir kokiomis priemonėmis vykdyti šeimų pastoraciją. Prelegentės pristatė grupes, kurios sudaro šeimų pastoraciją: jaunimo grupė (programa ,,Pažink save“, organizuojamos stovyklos, seminarai), sužadėtinių grupė (aštuoni grupiniai užsiėmimai), Pasiruošimo Krikštui grupelė (nauja galimybė atvesti į Bažnyčią tėvus), mamų su mažais vaikais darbo ir maldos grupės, įkurtas šeimų klubas ,,Darna“, šeimų maldos grupelės, kuriose vyksta seminarai poroms, organizuojamos rekolekcijos, piligriminės kelionės, taip pat dirbama su šeimomis, kurios išgyvena krizes. Centro vadovė teigė, kad bus organizuojami įvairūs renginiai, skirti šeimų metams, pavyzdžiui, šeimų medžių sodinimas šventoriuje, tėčių žygis Tėvo dienos proga ir kt. Už vestą seminarą centro vadovei ir šeimų konsultantei seminarijos vardu padėkojo I kurso klierikas Valdemar Širvinski, klierikai jas palaimino giesme.

Tos pačios dienos popietę prasidėjo ilgiausias pastoracinės savaitės seminaras, skirtas jaunimo sielovadai. Programą vedė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC) vadovė Dalia Macevičiūtė, evangelizacijos koordinatorė Šarūnė Jasiūnaitė – Zovienė, jaunimo referentė Vilma Tamulaitytė ir referentai Edvinas Dauknys, Danielius Masiulis. Pristatyta jaunimo centro atsiradimo istorija (1995 metais Vilniaus arkivyskupijos emerito J. Em. Audrio Juozo Bačkio iniciatyva suburta jaunų žmonių komanda).

Pastoracinė savaitė

Seminaro vedėjai pristatė VAJC misiją ir tikslą - tai neformalaus ugdymo principais padėti jaunam žmogui ugdyti santykį su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčia. Pranešėjai papasakojo apie neformalaus ugdymo principus, kalbėjo apie jauno žmogaus norus ieškant pripažinimo, saugumo, laimės, meilės, draugų. Tos pačios dienos ketvirtadienio vakarą įvykusiose šv. Mišios, kurias aukojo Vilniaus Šv. Teresės bažnyčią ir Aušros vartų koplyčią aptarnaujantis vikaras kun. Jaroslav Spiridovič – VAJC sielovadininkas ir seminarijos vadovybė, dalyvavo seminaristai ir VAJC darbuotojai.

Penktadienį šv. Mišias aukojo kun. Jaroslav Spiridovič ir seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič. Per pamokslą kunigas Jaroslav sakė, kad tikėjimo vartai- tai Jėzaus Kristaus pažinimas, kurį pažinsime, jeigu Juo įtikėsime, todėl turime prašyti Dievo tikėjimo dovanos. Šios dienos seminare klierikams buvo galimybė peržvelgti savo gyvenimą ir įvardinti malones, gautas iš Dievo, vėliau vyko pasiruošimas adoracijai su jaunimu. Vakare seminaristai dalyvavo Aušros Vartų kriptoje vykusioje adoracijoje, buvo atsakingi už maldas prie Švenčiausiojo Sakramento, už giedojimą. Šeštadienį seminaristams VAJC organizuotame seminare kalbėta apie stovyklų organizavimo principus, kunigo vaidmenį jaunimo sielovadoje, nes kunigas turi sugebėti vadovauti jaunimo grupei, prisiimti atsakomybę už ją, domėtis jaunimo gyvenimu, leisti jiems veikti Bažnyčioje ir padėti atrasti pašaukimą. Seminaro pabaigoje seminaristai, suskirstyti į grupeles, atlikdami praktinę užduotį, turėjo pristatyti vertinimo komisijai sukurtą projektą, skirtą vykdyti jaunimo pastoraciją, siekiant gauti finansavimo. Po pastoracinio seminaro aptarimo IV kurso klierikas Žilvinas Treinys seminarijos vardu padėkojo VAJC darbuotojams už pastoracinio seminaro vedimą seminarijoje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį