Kūčių vakaras seminarijoje (2013 gruodis)

Šv. Mišios seminarijoje

Gruodžio 21-iosios vakare seminarijos koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias celebravo Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas, koncelebravo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, seminarijos vadovybė. Šv. Mišiose dalyvavo klierikai, dėstytojai, seminarijos darbuotojai.

Arkivyskupas pamokslo metu priminė, kad Advento laikotarpis – tai metas, kai Viešpats ateina su mumis susitikti, tačiau kartais mūsų darbai, veikla atitolina mus nuo mums kalbančio Viešpaties. Todėl turime išmokti išgirsti Viešpatį ir veikti pagal Dievo žodį. Šventas Tėvas Pranciškus ragina prisiminti savo pašaukimo, Viešpačiui pasibeldus į mūsų širdis, momentą. Jis nuolat mus kviečia į susitikimą su Dievu, nes iš santykio su Dievu kyla mumyse džiaugsmas, kurio skleidėjais ir turime būti.

Po šv. Mišių į Kūčių vakarienę susirinko visa seminarijos bendruomenė, dėstytojai, kunigai. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas padėkojo Arkivyskupui, vyskupui augziliarui ir Panevėžio vyskupui už aukotas šv. Mišias ir pakvietė visus drauge pasimelsti, vieniems su kitais pasidalinti kalėdaičiais, tariant kalėdinį sveikinimo žodį, drauge pagiedoti kalėdinių giesmių. Iškilmingai vakarienei pasibaigus seminaristai išlydėjo svečius ir išvyko žiemos atostogų namo.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį