Trečio kurso klierikų įvilktuvės (2013 gruodis)

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Gruodžio 7 dieną seminarijos koplyčioje įvyko trečiojo kurso seminaristų Gedimino Grigaliūno ir Gabrieliaus Satkausko įvilktuvės į sutaną, klierikai buvo paskirti būti diakonato ir kunigystės kandidatais. Šia proga Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E. Gintaras Grušas seminarijos koplyčioje aukojo šv. Mišias kartu su seminarijos vadovybe ir kitais kunigais.

Šv. Mišios seminarijos koplyčiojePamokslo metu Arkivyskupas sakė, kad ši diena skirta paminėti šv. Ambraziejų – Bažnyčios mokytoją, iš kurio turime semtis išminties. Kasdien turime sekti Jėzumi, skelbdami Dievo Karalystę. Turėdami galią, gautą iš krikšto ir sutvirtinimo, mažai ja naudojamės, kartais pristingame valios. Tad privalome būti tarp žmonių, turėdami Jėzaus Kristaus atspindį. Jėzaus Geroji Naujiena turi ir mus keisti, kad veiktume Jo vardu. Kiekvienas krikščionis, rašoma popiežiaus Pranciškaus ,,Gaudium Evangelium“, privalo būti misionierius – džiaugsmingai skelbti Naujieną, kylančią iš širdies, pripildytos Kristaus džiaugsmo ir meilės. Arkivyskupas pabrėžė, kad turime nuolatos budėti ir dalintis džiugiosios Evangelijos Naujiena su visais, kuriuos sutinkame.

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Po šv. Mišių įvyko agapė, kurioje dalyvavo seminaristai, kunigai, svečiai. Sveikinimo žodį tarė seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas. Jis linkėjo naujai įvilktiesiems, kad juoda sutanos ir balta kamžos spalva taptų jų gyvenimo įvaizdžiu: kaip juoda spalva sugeria šviesą, taip ir jie savimi gertų Dievo žodžio ir Jo meilės šviesą, o kaip balta spalva šviesą atspindi, taip ir jie iš Dievo patirtą meilę dalintų kitiems.

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Padėkos žodį Vilniaus Arkivyskupui, seminarijos vadovybei ir svečiams tarė trečiojo kurso įvilktasis seminaristas Gabrielius Satkauskas, teigdamas, kad naujo drabužio apsivilkimas - tai sekimo Kristumi, atsiliepiant į kunigišką pašaukimą, ženklas. Seminaristai kvietė kartu melstis už juos, kad taptų gerais kunigais, sugebėtų visiškai save pamiršti dėl Kristaus ir Bažnyčios, kad iš meilės atsiduotų Dievui, dėkojo už patiriamą Dievo artumą ir stebuklus savo gyvenime.

Agapė

Seminaristai išreiškė padėką ir Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, laiminančiam jų pasiryžimą sekti Kristumi ir priimančiam troškimą tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, taip pat ir rektoriui mons. Žydrūnui Vabuolui, globojančiam juos kelyje į kunigystę, patariančiam įvairiose situacijose. Taip pat seminaristai padėkojo ir vicerektoriui kun. Andžejui už kunigystės pavyzdį, buvimą kartu ir ruošimą kunigiškai tarnystei, propedeutinio kurso vadovui mons. Vaclovui už nuoširdų tėvišką rūpestį mokant melstis, pažinti ir mylėti Dievą, pasiaukojimą, bei seminarijos dvasios tėvui vienuoliui jėzuitui kun. Stasiui Kazėnui. Po padėkos ir sveikinimo kalbų seminarijos propedeutinio kurso ugdytojui Robertui Moisevič palaiminus valgį visi vaišinosi agapėje. Išlydėję svečius įvilktieji seminaristai už pašaukimo dovaną dėkojo melsdamiesi Vilniaus Arkikatedros bazilikos šv. Kazimiero koplyčioje ir Vilniaus Aušros Vartuose.

 

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį