Seminariją aplankė neopresbiteriai (2013 spalis)

Neopresbiterių aukojamos šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Spalio 8 d. seminariją aplankė ir jos koplyčioje šv. Mišias aukojo buvę seminarijos klierikai, kurie 2012 m. baigė seminariją ir tapo kunigais. Šv. Mišias celebravo kun. Tomas Paliukėnas, koncelebravo: kun. Viktor Kudriašov, kun. Tadas Piktelis, kun. Ronald Kuzmickas, kun. Egidijus Tubelis, kun. Dovydas Grigaliūnas, kun. Jaroslav Spiridovič, seminarijos rektorius Žydrūnas Vabuolas, dvasios tėvas Stasys Kazėnas SJ. Šv. Mišių aukoje dalyvavo seminaristai ir parengiamojo kurso auklėtiniai. Seminarijos rektorius padėkojo kunigams už jų sutikimą atvykti ir aukoti šv. Mišias seminarijoje.

Po Evangelijos kiekvienas neopresbiteris tarė žodį seminarijos bendruomenei. Kun. Viktor pirmiausiai padėkojo, kad jį pakvietė į seminariją melstis. Jis pasidžiaugė savo kunigyste, kuriai vykdyti Dievas duoda drąsos, ryžto, jėgų. Gyvenimas seminarijoje susideda iš mažų dalykų, kurie ir padėjo pasiruošti kunigystei: šv. Mišios, maldos, dvasiniai pokalbiai. Kun. Viktor tvirtino, kad kunigystėje labai svarbi asmeninė malda, ir palinkėjo mums džiaugtis mažais dalykais.

Kun. Tadas teigė, kad nors studijuojant seminarijoje buvo įvairių sunkumų, tačiau laikui bėgant jie pasimiršta ir dabar jam smagu čia sugrįžti. Erzinančių dalykų būna ir parapijoje, bet nereikia į juos koncentruotis, o stengtis dėl žmonių. Jų padėka teikia daug džiaugsmo kunigui ir padeda jam įvertinti savo tarnystę.

Kun. Ronald sakė, kad sugrįžus į seminariją jį užplūsta geri prisiminimai. Kunigystė - tai nuotykis, kai atsiduodi Jėzui ir nežinai, kur Jis nuves. Mūsų pašaukimas - tai pačių mūsų laimė, nes pažadėjome Jėzui, kad Jam tarnausime visą gyvenimą. Tarnystė - tai ne darbas, o meilė, kurią gavome kaip dovaną. Kun. Ronald mums palinkėjo drąsos liudyti ir nešti džiaugs.

Kun. Jaroslav paliudijo, kad yra gera melstis su tais, su kuriais daug laiko praleista seminarijoje. Draugai taip pat svarbūs ir kunigystėje, nes su jais gali dalintis sunkumais ir džiaugsmais. Jis taip pat sakė, kad tarnystės galią ypač jaučia aukodamas šv. Mišias, teikdamas Atgailos sakramentą ir tarnaudamas žmonėms, kurie ypač vertina paprastą žmogiškumą.

Neopresbiteriai

Kun. Dovydas teigė, kad laikas seminarijoje - tai Viešpaties mokykla. Kaip Jėzus Kristus trejus metus formavo savo mokinius misijai, taip ir seminaristai formuojami kunigo tarnystei. Todėl laiką seminarijoje reikia tinkamai išnaudoti, kadangi pastoracijoje dėl darbų gausybės ir nuovargio kai kada nebūna laiko net paskaityti dvasinės literatūros. Neopresbiteris palinkėjo mums, kad Dievas mus subrandintų gerais kunigais.

Kun. Egidijus sakė, kad keli kunigystės mėnesiai - tai dar neilgas laikotarpis, apie kurį būtų galima kažką daugiau pasakyti. Laiką seminarijoje ar kunigystėje galima idealizuoti ar supriešinti, tačiau viskam yra savo laikas ir vieta. Reikia atrasti kas geriausia ir atradus rūpintis gerais dalykais, o Dievas te laimina mūsų pastangas.

Kun. Tomas uždavė mums klausymą: ,,dėl ko stoji į seminariją?“ Neopresbiteris atsakė, kad dažniausiai pateikiamas trafaretinis atsakymas - dėl Dievo ir žmonių – kartu yra ir pati giliausia tiesa. Kunigui teikia džiaugsmą pastoracija su žmonėmis, tačiau jam taip pat turi būti svarbus santykis su Dievu. Apie tai kaip būti bendrystėje su Dievu kalbėjo Popiežius Pranciškus, kuris sakė: ,,būkite linksmi, su malda ir polėkiu veržkitės pirmyn“. Kun. Tomas palinkėjo mums gražaus studijų ir brandos laiko su Dievu.

 

Po šv. Mišių neopresbiteriai suteikė primicijinį palaiminimą visiems Mišių dalyviams.

Nuo seminaristų dovanos įteikimas neopresbiteriams

.Priėmę palaiminimą keliavome vakarieniauti į seminarijos valgyklą, kurioje mūsų bendruomenės atstovas kl. Gabrielius Satkauskas pasveikino susirinkusius neopresbiterius laišku, sudarytu iš Šv. Rašto citatų: ,,Visgi dėl Dievo gailestingumo prašome jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą (Rom 12,1). Jūs broliai, tapote sekėjais Dievo (1Tes 2,14). Tad melskitės už mus! (1 Tes 5,25). Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis! (Rom 16,20).” Nuo seminarijos bendruomenės kunigams buvo įteikta dovana – megztos kojinės. „Prašome priimti mūsų dovaną (Per 33,11). Jūs žinote, kad (Apd 10,28) liga (Jn 11 ,4) ištinka tuos, kurių kojos dreba (Job 12,5). Teneima jūsų kojų drebulys (Pr 27,33) ir priimkite dovaną (2 Kar 5,15).“ Tuo tarpu kunigai – svečiai mus pavaišino savo gerybėmis, kurios pagardino mūsų kasdieninę seminarijos vakarienę

Mes padėkojome neopresbiteriams už jų apsilankymą seminarijoje ir išleidome skelbti Gerosios Naujienos pasauliui.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį