Vyskupo J. Em. Audrio Juozo Bačkio 25 metų vyskupystės jubiliejaus minėjimas (2013 spalis)

Spalio 5 d. seminarijos bendruomenė su rektoriumi mons. Žydrūnu Vabuolu aplankė kaimynystėje Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyne gyvenantį J. Em. Audrį Juozą Bačkį ir pasveikino su 25 metų vyskupystės sukaktimi, nes 1988 m. spalio 4 d. popiežius Jonas Paulius II konsekravo jį vyskupu.

 Šv. Mišios Vilniaus Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyne

Pirmiausiai įvyko šv. Mišios, kuriose dalyvavo Nukryžiuotojo Kristaus vienuolyno seserys ir seminaristai. Šv. Mišias celebravo kardinolas, koncelebravo seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas ir kun. Povilas Narijauskas. J. Em. Audrys Juozas Bačkis per pamokslą sakė, kad tikėjimas – tai dovana, kuri vystosi visą gyvenimą ir kurią gauname iš Dievo. Ją gavome per krikšto sakramentą, kuris suteikia malonę, o toliau tikėjimas auga. Kardinolas padėkojo Dievui už tikėjimo dovaną, kurią gavo nuo vaikystės ir kad toliau jo tikėjimas nuolatos augo. Taip pat dėkojo palaimintajam Jonui Pauliui II, kad jis J. Em. Audriui pavedė būti Bažnyčios vyskupu, kad uždėjo ant jo galvos rankas. Toliau ganytojas tvirtino, kad tikėjimas turi apimti visą mūsų gyvenimą, protą ir širdį. Reikia tikėti širdimi ir apsispręsti dėl Jėzaus Kristaus. Jaunystė, seminarija, tarnystė Bažnyčiai ir palaimintajam Tėvui Jonui Pauliui II – visa tai nuostabu, tačiau svarbiausias gyvenime dalykas yra Jėzus Kristus, todėl turime prie Jo nuolat prisiglausti. Atsiskyrę nuo Jėzaus Kristaus mes nieko nepadarysime. Tik su Juo galima nugalėti viską – sunkumus, abejones ir eiti pirmyn gyvenimo keliu.

Bendra mūsų nuotrauka su kardinolu

Kardinolas mums palinkėjo eiti kartu su visa Bažnyčia ir augti tikėjime visą gyvenimą, taip pat siekti gyvo santykio su Jėzumi Kristumi, nebijoti nepatogumų ir sunkumų. Kvietė pasitikėti Dievo gailestingumu, nes Jam nėra negalimų dalykų.

Po šv. Mišių žiūrėjome kardinolo vyskupystės šventimų Vatikano Šv. Petro Bazilikoje filmuotą medžiagą. Toliau su Jo Eminencija ir vienuolėmis vakarieniavome. Kardinolas mums paruošė malonią staigmeną – pagamino makaronus ir mus vaišino jais. Prieš vakarienę mūsų seminarijos bendruomenė pasveikimo kardinolą sulaukus 25 metų vyskupystės jubiliejaus. ,,Viešpats jus tepalaimina ir tesaugo. Teparodo savo veidą ir tebūna jums gailestingas. Tegu pažvelgia į jus ir suteikia ramybę. Seminarijos bendruomenė sveikina jus sulaukus 25-erių metų vyskupystės jubiliejumi ir tegul Gailestingumo Motina Mergelė Marija jus gina ir saugo“. Šie žodžiai buvo užrašyti atvirutėje, kurią įteikėme kardinolui Buvo įteikta ir kita dovaną, tai brandintas vynas – vienas butelis brendo 17 metų, o kitas 8 metus, taigi iš viso 25 metai, kurie simbolizuoja ganytojo vyskupystės metus.

Vakarienės metu visi drauge dainavome liaudiškas, tautines dainas. Galiausiai padėkojome už priėmimą ir atsisveikindami J. Em. Audrį Juozą Bačkį palaiminome giesme. Išeidami iš Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyno visi kartu pasimeldėme koplyčioje į Mergelę Mariją malda ,,Tavo apgynimo šaukiamės“.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį