Susikaupimo dienos (2013 rugsėjis)

Rugsėjo 27-28 d. seminaristai dalyvavo susikaupimo dienose, kurios vadinosi ,,Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“ Druskininkuose. Joms vadovavo seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ.

Susikaupimo dienas pradėjome penktadienio popietę melsdamiesi litanija į Šv. Dvasią, po kurios mus palaimino seminarijos rektorius, mons. Žydrūnas Vabuolas seminarijos koplyčioje. Atvykę į Druskininkus dalyvavome šv. Mišiose su parapijiečiais Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo seminarijos dvasios tėvas, parapijos klebonas, vikaras.

Pamokslo metu kun. Stasys Kazėnas SJ sakė, kad dažnai vienas kitam mes neliudijame Jėzaus Kristaus, nes mes kartais neatviri Šventajai Dvasiai. Ji gali paliesti kiekvieną žmogų, nes Ji gyvena mumyse, todėl Dievas mus paliečia. Turime išdrįsti kitus pakviesti į tikėjimą.

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Po šv. Mišių parapijos klebonas Kęstutis Masevičius mus pakvietė vakarienės, kurios metus klebonas pasidalino su mumis savo kunigiška patirtimi. Grįžę į Jėzuitų rekolekcijų namus pagarbinome Jėzų Kristų esantį Švenčiausiajame Sakramente...

Šeštadienio rytą padėjome kaip visada melsdamiesi Dievo tautos liturginių valandų rytmetinę, po kurios įvyko konferencija, kurią vedė kun. Jonas Cikana. Jis sakė, kad Tikėjimo metai duoti tam, kad tikėjimą priimtume. Kiekvienas turi sąmoningai užaugti tikėjime. Tikėjime kiekviena diena yra nauja ir reikalauja apsisprendimo. Svarbūs yra du dalykai: malda ir savęs dovanojimas kitiems, tačiau labai svarbus asmens autentiškumas. Esu toks koks esu, bet kai atsiveriu Dievo valiai tapsiu savimi. Kunigas Jonas sakė, kad kunigystė – tai kasdieninis apsisprendimas. Palinkėjo mums autentiškumo apsisprendime.

Iki pietų vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Per ją Jėzus Kristus mus kvietė į draugystę su savimi, nes norint ką nors daryti reikia būti draugystėje su Jėzumi Kristumi. Norint draugauti taip pat reikia prisiimti atsakomybę. Po adoracijos išvykome į Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią, kurioje dalyvavome šv. Mišių aukoje, kurią aukojo kun. vik. Ronaldas Kuzmickas. Po šv. Mišių mus pakvietė pietauti į kleboniją, kur šios parapijos klebonas Žydrius Kuzinas pasidalino su mumis savo kleboniška patirtimi.

 aplankėme Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią

Nuoširdžiai padėkoje jiems ir atsisveikinę išvykome į Merkinės miestelį, kuriame aplankėme Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kurioje visi drauge sugiedojome ,,Salve Regina“.

Meldžiamės Dievo tautos liturginių valandų vakarinę

Galiausiai seminarijos bendruomenė aplankė mūsų bendruomenės brolio kl. Povilo Slaminio tėviškę, artimuosius, kur visi kartu lauke meldėmės Dievo tautos liturginių valandų vakarinę.

Padėkoje už svetingą priėmimą Povilo tėvams išvykome vakarop į seminariją.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį