Tradicinis seminarijos kambarių laiminimas (2013 rugsėjis)

Šv. Mišios seminarijoje

Rugsėjo 23 d. dienos vakaras buvo ypatingas, neįprastas, nes seminariją aplankė ir šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas. Eucharistinėje aukoje taip pat dalyvavo dieną prieš į propedeutinį kursą atvykę studentai.

Arkivyskupas remdamasis Evangelija sakė, kad mes turime būti šviesos vaikais, kad toji šviesa turi būti matoma, spindėti mumyse. Tačiau ji kyla ne iš mūsų, o iš Dievo. Tai dovana iš Dievo Tėvo ir ji turi šviesti kitiems. Tikėjimo negalime užgniaužti, nes kaip kad uždengta žvakė, taip ir neskleidžiamas tikėjimas užgęsta dėl deguonies stygiaus. Tikėjimas turi sklisti į šalis. Apie tai kalba popiežius Pranciškus ragindamas eiti už Bažnyčios ribų, nešti Kristų žmonėms. Pavyzdžiai, kaip tą daryti yra šventieji: Motina Teresė, Pijus Pietrelčinietis. Anot arkivyskupo, jie nešė pasauliui tikėjimo šviesą, kuri kilo iš jų gyvenimo kryžiaus. Jėzaus Kristaus kryžius turi būti mumyse, kad šviesa iš jo galėtų sklisti. pagundą nuslėpti mumyse esančias tamsiąsias puses nuo kitų, nuo savęs, nuo Dievo. Tačiau tai beprasmiška, nes viskas vis tiek išeina į šviesą. Todėl turime siekti vidinio ir išorinio gyvenimo vieningumo, kad galėtume spindėti. Jėzaus Kristaus šviesa turi šviesti kitiems ir pašalinti kliūtis, kurios trukdo, kad taptume tikrais šviesos nešėjais.

Seminarijos bendruomenė gimtadienio proga pasveikino J. E. Gintarą Grušą

Po šv. Mišių seminarijos bendruomenė gimtadienio proga pasveikino J. E. Gintarą Grušą. „Prieš 52 metus Dievas panorėjo pašaukti Jus iš nebūties į būtį, kad būtumėte ta šviesa apie kurią šiandien kalba evangelistas Lukas: Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą...“ – iškilmingai sakė klier. Tomaš, sveikindamas arkivyskupą seminarijos vardu ir dėkodamas, kad savo gimtadienį Jo Ekscelencija pasirinko švęsti būtent su mūsų bendruomene. Klierikai arkivyskupui dovanų įteikė savo pačių keptą tortą.

Pavakarieniavus seminarijos valgykloje įvyko tradicinis seminarijos kambarių laiminimas, kuriam vadovavo arkivyskupas. Trumpame pamoksle jis teigė, kad kambariai - tai susitikimo su Dievu vieta, ten Viešpats mums kalba kartais per džiaugsmus, o kartais per ašaras. Mūsų širdies kambarėlis visur turi atsiverti. Šiuo palaiminimu prašome Viešpaties, kad šis dialogas vyktų seminarijos kambariuose per visus šiuos mokslo metus. Išorinė kambarių tyla, kaip ir išorinė tvarka – tai atspindys to, kas mūsų širdyse yra. Turime klausyti Dievo kalbančiojo tyloje.

Seminarijos bendruomenė gimtadienio proga pasveikino J. E. Gintarą Grušą

Pašventinus vandenį arkivyskupas ir seminaristai, šlovindami Dievą giesmėmis, iš koplyčios procesijos būdu, keliavo po gyvenamus kambarius, auditorijas ir kitas patalpas ir meldė Dievo palaimos jų gyventojams, tose patalpose būnantiems... Kiekvienas kambarys buvo pašlakstomas ir pasmilkomas, o arkivyskupas uždėjęs rankas meldėsi už tame kambaryje gyvenantį klieriką.

Baigus kambarių pašventinimo apeigas atėjome į vidinį seminarijos kiemelį, kur prie savo globėjo šv. Juozapo skulptūros meldėmės Jam skirta litanija.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį