Seminarijų diena Aušros Vartų atlaiduose (2007 lapkritis)

Lapkričio 16 d. Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose meldėsi Lietuvos bei Latvijos seminarijų auklėtiniai. Tikintieji galėjo išvysti apie šimtą kunigystei besiruošiančių jaunuolių, kurie, melsdami Švč. Mergelės Marijos globos pašaukimo kelyje, atvyko į atlaidus kartu su kitais maldininkais švęsti Eucharistijos. Pamaldos prasidėjo Aušros Vartų koplyčioje, kur Kauno kunigų seminarijos klierikai vadovavo rožinio maldai. Šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje celebravo Telšių kunigų seminarijos prefektas kun. Viktoras Ačas, kartu meldėsi kitų seminarijų rektoriai, vadovybių nariai bei dėstytojai. Liturgiją savo giesmėmis puošė šia proga susibūręs jungtinis klierikų choras.

Tradiciškai kunigų seminarijų šv. Mišios yra padėka tikintiesiems už jų paramą išlaikant seminarijas ir maldą už būsimuosius kunigus. Kartu tikintieji yra kviečiami melstis už naujus kunigystės pašaukimus. Po šv. Mišių, Šv. Teresės parapijos klebono pakviesti, seminaristai tęsė bendrystės vakarą prie užkandžių stalo.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį