Seminaristai dalyvavo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20 metų minėjime Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (2013 rugsėjis)

Popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija

Rugsėjo 4 d. seminaristai dalyvavo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20 metų minėjime Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Minėjime dalyvavo Bažnyčios hierarchai, kunigai, vienuoliai bei pasauliečiai. Minėjimo pradžioje meldėmės Dievo tautos liturginių valandų dieninę maldą.

Po jos klausėme popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, sakytos Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje jo apsilankymo Lietuvoje metu, įrašo. Pontifikas sakė, kad reikia priimti ir eiti pasitikti kiekvieno žmogaus, ypač jaunimo. Paragino mylėti Kristų, sekti jo pavyzdžiu, kasdien kalbėtis su Juo ir Jo klausyti, nuolankiai ir išmintingai prašyti Šv. Dvasios dovanų. Pakvietė puoselėti dorybes ir jas įgyvendinti, kad būtų užtikrinta taika ir gerovė pasaulyje. Teigė, kad reikalingas tvirtas ir aiškus krikščioniškas auklėjimas, reikia kunigiškos dvasios, žvelgti į Mergelę Mariją ruošiantis kunigystei.

Pranešimą sako Vilniaus Arkivyskupas metropolitas J.E Gintaras Grušas

Toliau minėjime pranešimą sakė Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas J. E Gintaras Grušas. Ganytojas kreipėsi į susirinkusius sakydamas, kad popiežius Jonas Paulius II lydi mus iš Dangaus, jaučiame Jo buvimą kartu... Jis prisiminė popiežiaus santykį su Lietuva ir jo rodytą dėmesį mūsų šaliai ir tautai: Palaimintasis Jonas Paulius II paskelbė vyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju 1987 metais, 1990 metais savo iniciatyva popiežius atvyko į Lietuvių kolegiją Romoje aukoti šv. Mišių. Jis įkūrė Lietuvoje dvi bažnytines provincijas – Vilniaus ir Kauno. 1993 rugsėjo mėnesio pradžioje lankydamasis Lietuvoje, susitiko su vyskupais, kunigais ir būriais tikinčiųjų, meldėsi svarbiausiose mūsų šalies šventovėse. Popiežius priminė mums dėl Kristaus kentėjusių ganytojų pavyzdžius: Pal. J. Matulaičio, M. Reinio, J. Steponavičiaus, ir ragino nepamiršti skaudžios praeities, bet ir joje nepasilikti.

J. E. Gintaras Grušas priminė, kad kryžius ne tik istorijos dalis, tačiau ir ateities švyturys. Pabrėžė, kad laisvė įgyvendinama meilės būdu. Joje nėra nugalėtojų ir pralaimėtojų. Taip pat tarė žodį kunigams, kad jie turi būti savo epochos ganytojai, paklūsti Šv. Dvasios įkvėpimams ir atsiverti į žmonių lūkesčius. Tarpusavio santykiai turi būti pagrįsti pagarba, nes tai kyla iš Jėzaus Kristaus tapatybės.

Baigdamas pranešimą Ganytojas kvietė mus puoselėti popiežiaus atminimą. „Lai kankinių ir liudytojų pavyzdys tepadeda Lietuvos Bažnyčiai būti naujos evangelizacijos kolona visai Europos bažnyčiai“ - kreipėsi į Dievo tautą Vilniaus Arkivyskupas metropolitas.

Pranašimą sako  dr. Džordžas Veigelis

Mintimis apie palaimintąjį taip pat pasidalino popiežiaus biografas dr. Džordžas Veigelis. Jis pabrėžė, kad nurodymas skelbti evangeliją duotas visiems tikintiems. Šiandieninėse pasaulio kultūrose būtina skelbti evangeliją, nes daugelyje kraštų įsitvirtinęs abejingumas Dievui, todėl Bažnyčia turi būti evangelizuojanti ir Dievo Žodį skelbianti Bažnyčia. Tokią XXI amžiaus Bažnyčios pastoracinę kryptį nubrėžia taip pat ir popiežius Pranciškus – tikintys žmonės turi misionieriauti.

Anot kalbėtojo, Jonas Paulius II savo šventumo pavyzdžiu priartino mus prie Jėzaus Kristaus, todėl turime sekti Palaimintojo pontifiko pavyzdžiu, įgyvendinti Kristaus misiją – naują evangelizaciją, nes pas Kristų Dievo vaikus atveda Krikščioniškojo gyvenimo liudijimas.

Po pranešimų ir Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II litanijos Vilniaus Arkivyskupas metropolitas J. E Gintaras Grušas visus susirinkusius Vilniaus Arkikatedroje palaimino popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija.

Iškilmingam renginiui pasibaigus seminaristai keliavo į vyskupų namus pasivaišinti ir pabendrauti.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį