Naujųjų 2013-2014 mokslo metų inauguracijos iškilmė (2013 rugsėjis)

Iškilmingos naujųjų 2013-2014 mokslo metų šv. Mišios seminarijoje

Rugsėjo 3 d. seminarijoje vyko iškilmingas Naujųjų mokslo metų atidarymas. Iškilmė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo J.E Vilniaus Arkivyskupijos metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo arkivyskupas emeritas J. Em. Audrys Juozas Bačkis, J. E vyskupas Arūnas Poniškaitis, seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, mons. Robertas Šalaševičius, mons. Vaclov Volodkovič, seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič, studijų prefektas Kęstutis Dailydė bei kai kurių klierikų parapijų klebonai. Šv. Mišiose dalyvavo seminarijos bendruomenė ir dėstytojai.

Pamoksle J. E Gintaras Grušas teigė, kad Kristus kalbėjo su autoritetu ir Jo žodžiai ir veiksmai dvelkė galybe, nes Jis turėjo gilų savo tapatybės supratimą ir buvo pilnas Šv. Dvasios. Toji pati Šv. Dvasios galia ir apaštalus iš bailių padarė didvyriais, nebijojusiais mirti už Dievą. Šventimais kunigams duodama ta pati Dievo galia, ir jiems pamokslaujant bei teikiant sakramentus, per juos veikia Šv. Dvasia. Todėl - sakė ganytojas - kunigams pirmiausiai reikia pažinti Dievo Žodį, kad galėtume Jį perteikti kitiems. Taip pat per susitaikinimo sakramentą turime patys patirti Dievo galią. Kovoje su blogiu popiežius Pranciškus kvietė kiekvieną pasaulio kataliką melstis už taiką Sirijoje – priminė arkivyskupas ir tęsė sakydamas, kad tai jau konkreti maldos kova su blogiu, todėl turime gilintis į maldą. Ganytojas akcentavo, kad vienas iš didesnių pavojų seminarijoje yra veidmainystės pavojus ir kvietė laisvai apsispręsti sekti Jėzumi Kristumi.

Po iškilmingų Šv. Mišių įvyko iškilmingas mokslo metų atidarymo aktas seminarijos konferencijų salėje, kuriam vadovavo seminarijos vicerektorius kun. Andžej Šuškevič. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas savo kalboje pasveikino visus su naujaisiais mokslo metais, ir prisiminė, kad seminarijai šiemet jau sukanka dvidešimt metų. 1993 m. tuometinis Vilniaus Arkivyskupas J. Em. Audrys Juozas Bačkis palaikomas popiežiaus palaimintojo Jono Pauliaus II atkūrė dabartinę seminariją. Seminarijos vadovas pabrėžė, kad per šį Vilniaus kunigų seminarijos gyvavimo laiką pašventinta per devyniasdešimt kunigų. Žvelgdamas į tai, kaip atrodo seminarija dabar, rektorius sakė, šiemet mokslo metus seminarijoje pradeda keturiolika klierikų; į propedeutinį kursą priimti keturi kandidatai; šį semestrą dėstys dvidešimt dėstytojų, tarp kurių yra vienuolika kunigų ir devyni pasauliečiai. Galiausiai seminarijos rektorius palinkėjo mums drąsos ir pasitikėjimo Viešpačiu, kad Dievui padedant išaugtume uoliais Bažnyčios kunigais ir apaštalais.

Toliau tarė žodį šešto kurso klierikas Daniel Narkun, kuris palinkėjo, kad per šiuos studijų metus stengtumėmės tapti vis uolesniais maldos žmonėmis, kad galėtume kiekvieną sutiktą žmogų vesti į dievišką laisvę.

Inauguracinę paskaitą tema Filosofija pasaulėžiūrų kovoje skaitė seminarijos dėstytojas dr. Albinas Plešnys.

Po paskaitos Vilniaus Arkivyskupo pagalbininkas vyskupas J.E Arūnas Poniškaitis padrąsino mus dvasinei ir idėjų kovai ir pabrėžė, kad yra svarbu toje kovoje dalyvauti, o nesimuliuoti ir eiti link Jėzaus Kristaus. Baigdamas vyskupas palinkėjo seminaristams Dievo palaimos.

Mokslų metų inauguracijos proga tarė žodį ir arkivyskupas emeritas J.Em. Audrys Juozas Bačkis, kuris pasakė, kad ši seminarija atkurta Dievo valia. Kardinolas taip pat palinkėjo bendruomeniškumo ir misionieriškos dvasios mums – būsimiesiems dvasininkams, kad eitume ir nesustotume nešti Jėzų Kristų.

Pasistiprinę dvasiniu maistu, priėmę linkėjimus šventės dalyviai stiprinosi žemišku maistu seminarijos refektoriuje.

Gediminas Grigaliūnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį