Kardinolas A. J. Bačkis paskyrė naujus lektorius ir akolitus (2013 balandis)

Lektoriaus skyrimas Dievo žodžio skelbimo tarnystei. Nuotraukoje skyrimą priima ketvirto kurso klierikas Andrej Strela

Balandžio 13 d. seminarijos bendruomenę aplankė ir naujus lektorius bei akolitus paskyrė Jo Eminencija arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Šv. Mišių metu, per pamokslą, ganytojas džiaugėsi, kad būsimieji lektoriai ir akolitai ryžtingai prisistatė juos iškvietus ir linkėjo, kad jie į kunigystės tarnybą žengtų su tokiu pat uoliu užsidegimu.

Eminencija Dievo žodžio skaitytojais ir skelbėjais paskyrė ketvirto kurso klierikus – Andrej Strela ir Povilą Slaminį, o ypatingą tarnystę prie altoriaus pavedė penktakursiams – Valentinui Dulko ir Danieliui Narkun.

Šv. Mišių auka Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje

Pamokslo metu Kardinolas taip pat atkreipė dėmesį į sekmadienio Evangelijos ištrauką sakydamas, kad Jėzus pasirodo savo mokiniams įvairiais pavidalais. Kristus nori, kad mes įsitikintume, jog Jis yra prisikėlęs. Kalbėdamas apie apaštalo Petro meilės išpažinimą Jėzui, arkivyskupas teigė, jog vienintelis ir svarbiausias dalykas, kurio Dievas iš mūsų tikisi – kad mes Jį mylėtume. Tuo tarpu geras popiežius, vyskupas, kunigas ar tikintysis turėtų norėti, kad pasaulis pažintų Dievą, pažintų Jėzų Kristų. Tokiame kontekste dar prasmingiau prabyla apaštalo Petro žodžiai, girdėti pirmajame skaitinyje, kad Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių.

Jo Eminencija su seminarijos vadovybe ir naujaisiais lektoriais bei akolitais

Galiausiai Kardinolas A. J. Bačkis palinkėjo seminaristams, kad šie mokytųsi mylėti Dievą ir žmones, kad priimtų iš Dievo ateinančią gailestingumo malonę ir ją dovanotų sutiktiems žmonėms.

Po šv. Mišių seminarijos bendruomenė pasveikino savo ganytoją ir dėkojo už jo tarnystę, nuolatinę globą ir rūpestį. Džiaugėsi, kad Kardinolas randa laiko aplankyti klierikus, pasidalinti su jais Bažnyčios naujienomis, savo kunigiška patirtimi, tarti padrąsinantį žodį. Atsidėkodami klierikai Eminencijai įteikė seminarijos raktus kaip ženklą, kad jis yra visada laukiamas.

Kardinolas džiaugiasi jam padovanotais raktais nuo seminarijos

Sveikinimams pasibaigus Vilniaus arkivyskupas dar pasiliko, kad papasakotų apie neseniai vykusią konklavą. Anot jo, tai, kad kardinolams pavyko taip greitai išrinkti popiežių, ir ne tą, kurį kaip favoritą buvo iškėlusi žiniasklaida, yra akivaizdus Šv. Dvasios pasireiškimas, liudijantis, kad Dievas valdo savo Bažnyčią.

Kardinolas taip pat džiaugėsi naujuoju popiežiumi Pranciškumi ir teigė, kad dar prieš aštuonerius metus eidamas į konklavą tikėjosi, jog popiežiumi išrinktas bus koks nors vienuolis iš Pietų Amerikos. Taip nutiko būtent per ką tik įvykusią konklavą. Arkivyskupas A. J. Bačkis prisiminė pačią pirmą, spontanišką popiežiaus kalbą kardinolams, kurioje Šventasis Tėvas ragino eiti į žmones, statyti bendruomenes, drąsiai išpažinti tikėjimą ir nebijoti šioje misijoje susitikti kryžių.

Arkivyskupas A. J. Bačkis pasakoja seminaristams apie neseniai vykusią konklavą

Naujas Bažnyčios vadovo stilius, anot Kardinolo, nėra dirbtinis ar išgalvotas – popiežius Pranciškus dar būdamas ganytoju savo vyskupijoje gyveno lygiai taip, kaip ir dabar. Jis taip pat buvo aktyvus Argentinos vyskupas, paruošęs naujosios evangelizacijos programą visai Pietų Amerikai.

Galiausiai Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasidžiaugė, jog jaunėja Lietuvos Katalikų Bažnyčios vyskupai. Tai rodo, kad Bažnyčia gyva ir Dievas ja rūpinasi! Ganytojas dar kalbėjo, kad pats atliko nemažai darbų per savo tarnystės Vilniuje metus, tačiau liko ir dar neįgyvendintų planų. Jis savo išėjimą į pensiją palygino su popiežiaus Benedikto XVI-ojo atsitraukimu sakydamas, kad nepalieka Bažnyčios ir bus visada su ja, padės kuo galės.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį