Seminaristai dalyvavo Kovo 11-osios šv. Mišiose (2013 kovas)

Aukos liturgija – nuotraukos apačioje dalis seminarijos bendruomenės

Šiemet seminarijos bendruomenė Kovo 11-osios šventę tradiciškai minėjo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Klierikai patarnavo iškilmingoje šv. Mišių asistoje, o seminarijos vadovybė (rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, vicerektorius kun. Andžej Šuškevič ir propedeutinio kurso vadovas kun. Vaclav Volodkovič) koncelebravo su Vilniaus vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu ir kariuomenės vyskupu Gintaru Grušu Eucharistijos aukoje.

Kovo 11-osios šventė

Į šv. Mišias atvyko premjeras Algirdas Butkevičius su žmona, Prezidentas Valdas Adamkus, europarlamentaras Vytautas Landsbergis ir kiti politikai. Taip pat dalyvavo skautai, būrys ateitininkų, arkikatedros jaunimas ir parapijiečiai.

Vyskupas Arūnas savo homilijoje sveikino su Kovo 11-osios švente ir priminė, kad Bažnyčia išgyvena Tikėjimo metus. Ganytojas citavo popiežiaus emerito Benedikto XVI-ojo laišką gavėnios proga, sakydamas: „Krikščioniškojo gyvenimo esmė yra nuolatos kopti į kalną susitikti su Dievu ir tada, praturtintam dovanotos meilės bei jėgos, vėl nusileisti žemyn ir su ta pačia Dievo meile tarnauti savo broliams ir seserims“. Šią popiežiaus mintį vyskupas minėjo kalbėdamas apie iškovotą Lietuvos ateitį, nueitą kelią ir klojamus ateities pamatus, taip akcentuodamas autentiško krikščioniško gyvenimo svarbą.

Klierikai patarnauja

Homilijoje Ekscelencija taip pat aptarė dienos Evangeliją ir teigė, kad ji mums kalba apie dialogą. Jis analogijos būdu palygino Lietuvos valstybę su Evangelijoje minimu vyru ir jo namais. Ganytojas kalbėjo, kad gyvename tuose pačiuose namuose, turime atskiras atsakomybes ir bendrus rūpesčius – panašiai kaip šeimoje. Tačiau evangelinis pasakojimas byloja, kad istorija susilaukia laimingo ir gražaus tęsinio tik veikėjams remiantis Dievu, įsiklausant į Jo valią ir bendradarbiaujant su Juo.

Galiausiai vyskupas A. Poniškaitis paragino visus tikinčiuosius būti Evangelijoje minima žemės druska, kai susiduriame su įvairiais sunkumais šeimoje ar visuomenėje. Ganytojas garsiai prašė Dievą, kad leistų mums būti vilties pranašais tėviškėje, Būti vilties pranašais statant atkurtą Lietuvos laisvę.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį