Įvyko mokslinė konferencija „Krikščioniškasis CREDO – ką mes tikime ir kuo gyvename“ (2013 kovas)

Susirinkusius svečius sveikina Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Žydrūnas Vabuolas

Kovo 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją Tikėjimo metams paminėti „Krikščioniškasis CREDO – ką mes tikime ir kuo gyvename“. Šis renginys buvo atliepu į Šventojo Tėvo apaštaliniame laiške Porta Fidei išsakytą paraginimą šiais metais stengtis iš naujo atrasti ir išstudijuoti pagrindinį tikėjimo turinį (Plg. Porta Fidei, 11). Esminis tikėjimo turinys, pagrindinės tikėjimo tiesos, nuo amžių sudarančios tikinčiųjų paveldą, sudėtos į Tikėjimo išpažinimą – Credo. Todėl seminarijos bendruomenė nusprendė šia moksline konferencija ypatingą dėmesį skirti mūsų krikščioniškajam Credo, kad galėtume geriau suvokti tai, ką išpažįstame ir žinotume kaip reikia tuo Credo gyventi.

Į klausims atsakinėja kun. dr. Riccardo Ferri

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriui kun. lic. Žydrūnui Vabuolui pasveikinus susirinkusius prelegentus ir klausytojus, pranešimą apie tikėjimą Bažnyčioje ir su Bažnyčia skaitė kun. dr. Mindaugas Ragaišis. Prelegentas aptarė Bažnyčios vaidmens tikėjime klausimą, kuris šiuolaikiniam žmogui yra tapęs sunkiai suprantamu. Kitas pranešėjas buvo kun. dr. Andris Priede atvykęs iš Rygos teologinio instituto. Jis apžvelgė Tikėjimo išpažinimų istoriją ir parodė tikėjimo Simbolių senumą bei teologinę reikšmę. Paskutinį mokslinės konferencijos I-osios sesijos pranešimą skaitė svečias iš Italijos, popiežiškojo Laterano universiteto dėstytojas kun. dr. Riccardo Ferri. Prelegentas skaitė pranešimą tema „Tikiu į vieną Dievą, Visagalį Tėvą“ taip pailiustruodamas Dievo tėvystės sąvoką. I-oji sesija buvo užbaigta diskusija, kurios metu pranešėjams klausytojai uždavė nemažai klausimų.

Klausytojai po kavos pertraukos renkasi II-ajai konferencijos sesijai

Po kavos pertraukos prasidėjo II-oji sesija, kurioje pirmasis pranešimą skaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas ir studijų prefektas kun. dr. Kęstutis Dailydė. Savo pranešimo pirmojoje dalyje kunigas atskleidė Jėzaus prisikėlimo hermeneutines prieigas, o antrojoje dalyje svarstė Prisikėlimo teologinę prasmę. Antrąjį pranešimą apie dieviško Šv. Dvasios veikimo antropologinius padarinius pagal Bazilijų Cezarietį skaitė doc. dr. Saulius Rumšas OP. Prelegentas atkreipė dėmesį į Kūrėjo žmogui duotą ontologinę galimybę priimti Šv. Dvasią, aptarė aktyvų Šv. Dvasios veikimą ir galiausiai pristatė pašvenčiamosios Šv. Dvasios veiklos žmogaus sudvasinimui ir atbaigimui padarinius. Priešpaskutinį konferencijos pranešimą skaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. lic. Andžej Šuškevič. Kunigas kalbėjo apie apaštalinę bei apaštalaujančią Bažnyčią ir detaliai aptarė Bažnyčios apaštališkumo esmę bei svarbą, apžvelgė apaštalavimo būtinumą. Paskutinįjį pranešimą skaitė Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kun. dr. Darius Trijonis. Prelegento tema buvo „Amissio sensus peccati. Teologiniai ir pastoraciniai aspektai. Svečias savo pranešime nagrinėjo nuodėmės suvokimo problemą.

Pranešimą skaito kun. dr. Kęstutis Dailydė

Ši tarptautinė mokslinė konferencija apie krikščioniškąjį Credo sulaukė didelio susidomėjimo. Joje po dviejų įvadinių pranešimų, kuriuose žvelgta į tikėjimo aktą ir turinį apskritai bei Tikėjimo simbolių istoriją, tolesniuose pranešimuose buvo nagrinėti atskiri Tikėjimo išpažinimo segmentai: ką reiškia tikėti Vieną Dievą, Visagalį Tėvą, Jėzaus Kristaus prisikėlimą, Šv. Dvasią, apaštalinę Bažnyčią ir nuodėmių atleidimą. Tikimės, kad ši konferencija praturtino teologinį diskursą, paskatino uoliau gilintis į tikėjimo tiesas, į Jėzaus Kristaus Bažnyčiai patikėtą tikėjimo lobį, taip pat sąmoningiau gyventi tikėjimu ir jį liudyti kasdienybėje.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį