Ekumeninės pamaldos šv. Jonų bažnyčioje (2013 sausis)

Ekumeninės pmaldos šv. Jonų bažnyčioje

Sausio 18-25 dienomis Visuotinė Bažnyčia mini maldų už krikščionių vienybę savaitę, kurios metu tiek viso pasaulio, tiek atskirų tautų, tarp jų ir Lietuvos, mastu vyksta ekumeniniai renginiai ir pamaldos. Šiais metais, kaip ir visada, maldų už krikščionių vienybę savaitė buvo užbaigta pamaldomis šv. Jonų bažnyčioje, kuriose dalyvavo pagrindinių krikščioniškų Bažnyčių ganytojai ir nariai. Į pamaldas atvyko atvyko Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, vyskupas A. Poniškaitis ir evangelikų liuteronų vyskupas M. Sabutis bei kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovai ir atstovai.

Krikščionys vienijasi maldoje

Šiais metais pamaldoms vadovavo kardinolas A. J. Bačkis. Liturgijoje patarnavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai. Eminencija pamaldas pradėjo Evangelijoje užrašytais Jėzaus žodžiais: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20). Šiais žodžiais ganytojas mums priminė, kad tikinčiųjų bendruomenėje, t.y. Bažnyčioje kaip bendruomenėje, šalia visada yra Kristus. Kad kiekvienas, kuris išpažįsta Jėzų Kristų kaip vieną iš Dieviškųjų Asmenų, tiki į Tėvą ir Šv. Dvasią – yra krikščionis, nesvarbu ar jis katalikas, ar protestantas, ar krikščionis – jiems būnant kartu tarp jų yra Viešpats Jėzus Kristus.

Pamaldose gieda ortodoksų choras

Vėliau po pamaldų įžangos Dievui giesme meldėsi ir liturgiją nuostabiai papuošė ortodoksų choras. Po keletos giesmių sekė Žodžio liturgija, kurios metu buvo perskaityta Evangelijos ištrauka apie mokinių kelionę į Emausą (Lk 24, 13-35). Evangelijos ištrauką komentavo ir homiliją sakė liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis kalbėjo, kad keliaujantys ir besiginčijantys apie Jėzaus įvykius mokiniai yra panašūs į mus. Kad dažnai mes nematome šalia einančio Kristaus, neatpažįstame Jo savo gyvenimuose, tačiau daug kalbame ir ginčijamės dėl Jo. Ir visai kaip tie mokiniai mes taip pat sulaukiame vakaro ir prašomė Jėzų pasilikti su mumis. Mes kviečiame Jį, nes mūsų dvasinis sielų vakaras jau arti, nes mums reikia Dievo šviesos, kadangi pasilikę vakarui be Jo, mes eisim toliau besiginčydami ir neatpažindami šalia esančio Viešpaties. Vyskupas taip pat atkreipė dėmesį, kad kaip ir tie mokiniai, mes Kristų labiausiai atpažįstame per Duonos laužymą ir tuomet, kai mūsų širdys yra užsidegusios dėl Dievo žodžio. Galiausiai ev. liuteronų vyskupas kvietė susirinkusių Bažnyčių vadovus ir atstovus sąžiningai pažvelgti į save ir su meile kreipti žvilgsnį į kitą.

Kartu meldžiasi krikščioniškų Bažnyčių vadovai ir atstovai

Po ev. liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio sakytos homilijos visi susirinkusieji bendrai meldėsi Apaštalų tikėjimo išpažinimą taip paliudydami, vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios pakrikštytųjų, vieną tikėjimą. Iš karto po to sekė Visuotinė malda, kurios metu susirinkusieji krikščionys meldėsi prašydami vienybės įvairių denominacijų Bažnyčioms tarpusavio santykiuose. Savo maldavimus tikintieji užbaigė Jėzaus Kristaus išmokyta malda, po kurios kardinolas A. J. Bačkis, vyskupas A. Poniškaitis ir vysk. M. Sabutis pamaldas užbaigė suteikdami iškilmingą palaiminimą.

Krikščionių dialogas agapės metu

Pasibaigus ekumeninėms pamaldoms Bažnyčių vadovai su tikinčiaisiais ne išsiskirstė, bet susitiko prie agapės stalo. Ganytojai vaišindamiesi arbata bendravo tarpusavyje bei su tikinčiaisiais. Diskutavo apie panašumus bei skirtumus ir kalbėjo apie rūpimus klausimus, problemas, kurių galėtų kartu imtis spręsti. Bendra agapė puikiai užbaigė ir paženklino kasmet vykstančią maldų už krikščionių vienybę savaitę. Tikimės, kad pasibaigę renginiai, susitikimai bei pamaldos padėjo labiau susivienyti krikščionims ir paskatino artimesniam dialogui.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį