Šv. Mišios už klierikus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose (2012 lapkritis)

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų metu Švenčiausioji Mergelė Marija kvietė visus atnaujinti tikėjimą, vėl  kartu su ja ištarti Dievui „taip“, kad galėtume pakelti akis į Jį ir tarti: Tikiu į Dievą Tėvą, Dangaus ir žemės sutvėrėją.

Visų trijų Lietuvos seminarijų klierikai

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį buvo aukojamos Mišios už kunigus ir klierikus, pavedant juos Švenčiausiosios Mergelės Marijos globai. Vakare, kai nakties skraistė jau gaubė Vilniaus miesto dangų, 19 valandą šv. Teresės bažnyčioje susirinko Vilniaus, Kauno ir Telšių seminarijų vadovybė bei klierikai, taip pat namažas būrys tikinčiųjų, kurie vienoje bendrystėje meldėsi už pašaukimus.

Mišias celebravo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mon. Žydrūnas Vabuolas. Jis Mišių pradžioje padėkojo seminarijos vadovams, klierikams ir pasauliečiams, kurie susirinko pasimelsti tądien už kunigus ir seminaristus, prašydami Dievo, kad pašauktų naujų darbininkų į Jo vynuogyną.

Bendra klierikų ir seminarijų vadovybių nuotrauka

Homilijoje monsinjoras pabrėžė, kad Dievo Karalystė ateina nepastebimai. Ir nors šiuo metu seminarijos pastatai stovi beveik tušti, visgi kas žino, koks yra Dievo planas. Juk sėjėjas pasėjęs sėklą, nemato, kaip tas augalas po truputį pradeda augti, tvirtėti, kaip laistomas Dievo malonės, diena iš dienos išleidžia naujus lapus, ir su laiku brandina vaisių šiandienai bei amžinybei. Kas gali pažinti Dievo planą? Kas gali pažinti Sėjėjo planą?

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti [...] Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį" (Mt 9, 36-38).

Tad prašykime Dievo, kad kalbėtų į žmonių širdis ir kviestų darbuotis Jo vynuogyne dėlei būtų naujų darbininkų. Taip pat maldaukime už jau pašauktuosius, kad būtų tvirti eidami savo pašaukimo keliu.

Br. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį