Konferencija apie Naująją Evangelizaciją (2012 lapkritis)

Pranešėjas iš JAV Peter Herbeck

Lapkričio 19 d. pirmadienį seminarijoje lankėsi ypatingas svečias iš JAV. Tai Katalikų Naujosios Evangelizacijos tarnybos viceprezidentas Peter Herbeck. Jis susirinkusiesiems kalbėjo apie Naujosios Evangelizacijos raidą nuo Vatikano II Susirinkimo iki dabar ir aptarė minėtų žodžių definiciją, padėjo pažvelgti į tai, kaip Bažnyčios ganytojai suprato ir plėtojo Naujosios Evangelizacijos sąvoką, tikslus ir jos būtinybę.

Konferencijos klausytojai

Padėjęs klausytojams suvokti, kokia svarbi šiandien yra Naujoji Evangelizacija – evangelizavimas jau pakrikštytųjų ir save pristatančių krikščionimis, bet realiai gyvenančių laisvamaniškai ar net propaguojančių praktinį ateizmą – svečias iš JAV stipriai akcentavo Bažnyčios misionieriškumą – pašaukimą eiti ir skelbti Evangeliją iki pat žemės pakraščių – evangelizuoti. Kaip pagrindinį Naujosios Evangelizacijos uždavinį Peter Herbeck iškėlė tai, jog turime nepažįstantiems Dievo naujomis formomis pasiūlyti asmeninį santykį su Kristumi. Drąsiai skelbti, kad Dievas yra gyvas Asmuo, Triasmenis Viešpats, kuris myli savo vaikus ir siekia bendrystės su jais. Tačiau, kad galėtume būti kaip apaštalai, kad galėtume skelbti Dievo žodį šių dienų pasauliui – privalome pirmiausiai patys atrasti intymų ir artimą santykį su Dievų, privalome patys atsiversti, nes tik tuomet pajėgsime vykdyti Šv. Dvasios valią savo gyvenime, pajėgsime aktyviai dalyvauti Naujosios Evangelizacijos misijoje.

Savo konferenciją svečias pabaigė pateikdamas keletą gražių pavyzdžių apie Naujosios Evangelizacijos būdus ir vaisius, kuriuos matė keliaudamas po pasaulį ir taip vykdydamas Katalikų Naujosios Evangelizacijos tarnybos viceprezidento pareigas. Užbaigdamas pranešimą Peter Herbeck linkėjo optimizmo, pasitikėjimo Kristumi ir Šv. Dvasios dovanų. Ragino pradėti Naująją Evangelizaciją nuo mažų dalykų ir galiausiai pasidžiaugė, jog „tai fantastiškas laikas būtų kataliku, būti kunigu!“

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį