Mokslo metų inauguracija (2012 rugsėjis)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje 2012-2013 mokslo metus iškilmingai atidarėme rugsėjo 4 d. Kadangi tai ne tik aukštoji mokykla, bet pirmiausiai yra vieta, kurioje seminaristai visus savo siekius, darbus ir studijas stato ant tvirto pagrindo – Jėzaus Kristaus, tai mokslo metus pradėjome šv. Mišiomis seminarijos koplyčioje. Eucharistijos pamaldoms vadovavo Jo Eminencija A. J. Bačkis. Kartu su juo koncelebravo kariuomenės ordinaras vysk. G. Grušas ir Vilniaus vysk. augz. A. Poniškaitis, seminarijos vadovybė bei didelis būrys kunigų. Į mokslo metų atidarymo šventę atvyko ir nemažai dėstytojų.

Mokslo metų atidarymo Mišios, kurioms vadovauja kard. A. J. Bačkis

Per šv. Mišias Eminencija pasidžiaugė, kad šią dieną minime Ekscelencijos G. Grušo 2-ąsias konsekravimo vyskupu metines, taip pat ragino atkreipti dėmesį į popiežiaus paskelbtus bei artėjančius Tikėjimo metus, kurie prasidės spalio 11 d. Šia proga Eminencija kvietė mus dar labiau augti tikėjime bei maldos gyvenime.

Po šv. Mišių seminarijos konferencijų salėje vyko iškilmingas 2012-2013 m.m. atidarymo aktas, kurį pradėjo Jo Magnificencija mons. Ž. Vabuolas. Rektorius pastebėjo, kad šie metai atkurtajai Vilniaus kunigų seminarijai yra 20-ieji ir apžvelgė šiandieninės seminarijos situaciją: pristatė naujus dėstytojus, trumpai papasakojo apie klierikų vasaros praktikas parapijose, jaunimo stovyklose, kariuomenėje bei užsienyje. Taip pat akcentavo, kad artėja Tikėjimo metai ir ragino augti tikėjime, jog jis taptų bent kiek panašus į Evangelijoje Jėzaus minimą garstyčios grūdelį, kuris pasižymi ne dydžiu, bet vidine jėga.

Mokslo metų atidarymo aktas

Po įvadinės rektoriaus kalbos tradiciškai žodį tarė klierikų atstovas, kuriuo šiemet buvo antro kurso studentas Gabrielius Satkauskas. Jis klierikų vardu ragino visą seminarijos bendruomenę taip pat kreipti žvilgsnį į Tikėjimo metus bei artėjančias intensyvias studijas ir popiežiaus skelbiamus metus ragino apjungti šv. Augustino žodžiais: „Tikiu, kad suprasčiau ir suprantu, kad geriau tikėčiau“. Taip pat linkėjo, kad laikas praleistas koplyčioje žadintų studijų apie Dievą alkį, o šios pasitarnautų tikėjimo augimui ir brendimui.

Ekscelencija vysk. A. Poniškaitis

Įprastai nauji mokslo metai atidaromi išklausant įžanginės mokslinės paskaitos, kurią šiemet skaitė seminarijos dėstytojas kun. V. Michailovski. Pranešėjo tema buvo „Apie asmenybės brandą“.

Galiausiai išklausius įžanginės paskaitos sveikinimo žodį tarė Jo Eminencija A. J. Bačkis, vysk. A. Poniškaitis ir vysk. G. Grušas. Vyskupai džiaugėsi susirinkusiais klierikais bei jų dėstytojais ir vieniems linkėjo uolumo studijuojant, kitiems – stiprybės dėstant.

Po vyskupų žodžio buvo iškilmingai įteikti, praėjusiais studijų metais seminariją baigusiems ir sėkmingai diplominius darbus apsigynusiems, dabar jau diakonams, religijotyros magistro diplomai.

Po šv. Mišių ir naujų mokslo metų inauguracijos sekė iškilmingi pietūs, kurių metu dėstytojai dalijosi savo darbo ypatumais bei patarimais, o klierikai pasakojo vieni kitiems apie vasarą patirtus įspūdžius.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį