Piligriminė seminarijos išvyka į Marijampolę (2012 rugsėjis)

2012 – 2013 m. m. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija tradiciškai pradėjo piligrimine kelione. Šiemet būsimieji kunigai kartu su vadovybe rugsėjo 2 – 3 dienomis viešėjo Marijampolėje, kur yra įsikūrusi Marijonų kongregacija ir palaidotos pal. Jurgio Matulaičio relikvijos. Toks piligrimystės maršrutas nebuvo atsitiktinis – šiemet minime Vilniaus arkivyskupo pal. Jurgio Matulaičio metus.

Piligriminis žygis

Sekmadienio rytą su pilnu klierikų autobusu pajudėjome į Šunskų parapiją esančią netoli Marijampolės. Ten mus iškilmingai pasitiko vietos klebonas kun. Remigijus Gaidys ir pristatė parapijos istoriją bei gyvenimą. Po trumpos maldos ir kun. Remigijaus palaiminimo pasistiprinome pasninkiškais pietumis ir išsiruošėme į piligriminį žygį. Keliaudami apie 7 km link pal. Jurgio Matulaičio tėviškės, meldėmės už ateinančius studijų metus, giedojome, sveikinome aplinkinius gyventojus.

Atvykus į palaimintojo tėviškę – Lūginę, mus pasitiko pal. Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkas Vitas Buškevičius. Jis seminaristus įleido į koplyčią, kuri pastatyta anksčiau buvusioje palaimintojo sodybos vietoje ir papasakojo apie sunkias būsimo vyskupo Jurgio jaunystės dienas.

Pal. J. Matulaičio muziejuje

Kiek paviešėję Lūginėje, patraukėme į netoli esančią Marijampolės šv. arkangelo Mykolo baziliką, kurioje yra pal. Matulačio relikvijos. Priėjus šventorių mus, rankose laikydamas šv. Kryžiaus relikviją, pasitiko bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Po trumpos maldos prie palaimintojo kapo buvome apgyvendinti Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre ir dalyvavome vakarinėse sekmadienio Mišiose. Vėliau turėjome vakarienę su Vilkaviškio vyskupijos ordinaru vysk. Rimantu Norvila, po kurios Ekscelencija mums papasakojo apie vyskupijos ypatumus bei apie tai, kaip praėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Pasikalbėjimą užbaigėme brevijoriaus vakarine malda ir atsisveikinę su Ekscelencija turėjome Švč. Sakramento adoraciją prie palaimintojo kapo.

 

Pal. J. Matulaičio tėviškėje

Išaušus naujai dienai, po rytmetinės brevijoriaus maldos ir pusryčių, patraukėme į pal. Jurgio Matulaičio muziejų, kur buvome labiau supažindinti su palaimintojo asmenybe ir Marijonų kongregacija. Kiek vėliau aplankėme šalia esančiuose Marijampolės specialiuosiuose socialiniuose globos namuose gyvenančius kunigas. Vienas jų, kun. Zigmantas Gustainis, kuriam yra 94 m., papasakojo apie savo jaunystę fronte bei atskleidė savo pašaukimo istoriją. Vėliau dalyvavome šv. Mišiose prie pal. Jurgio Matulaičio kapo, kurioms vadovavo vysk. emeritas Juozapas Žemaitis MIC. Eucharistijos pastiprinti dvasiškai, su vyskupu ėjome pietauti ir Ekscelencija pasidalino savo seminarijos laikų prisiminimais, trumpai papasakojo apie buvusią komunistų priespaudą, trėmimus, leido seminaristams suprasti, kad jo dienų sąlygos klierikams buvo labai sunkios, o kai kuriems net nepakeliamos. Vyskupas mums palinkėjo sunkumuose labiau pasitikėti Dievu ir dar nuoširdžiau melstis.

Po turiningų pietų susikrovėme daiktus į autobusą ir keliavome namo. Turėjome apie ką pamąstyti bei kam pasiryžti. Piligrimystės patirtis, sutikti žmonės, pal. Jurgio Matulaičio pavyzdys ir Dievo malonė, patirta išvykos metu, praturtino mūsų tikėjimą ir dar labiau sustiprino ryžtą sekti paskui Kristų.

Gabrielius Satkauskas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį