2011-2012 mokslo metų užbaigimo šventė seminarijoje (2012 gegužė)

Šv.Mišios seminarijos koplyčioje

Gegužės 31 dieną seminarijos bendruomenė, prisimindama Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą, šventė mokslo metų pabaigimą. Nuo ankstaus ryto seminaristai tvarkė ir ruošė savo kambarius pridavimui.

Šv.Mišios seminarijos koplyčioje

11 valandą visi susirinko į seminarijos koplyčią, kur dalyvavo 2011-12 mokslo metų uždarymo iškilmingose šv. Mišiose. Jas aukojo naujasis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kartu su seminarijos vadovybe ir grupe seminarijoje dėstančių kunigų. Įžangos žodyje ganytojas padėkojo už pakvietimą į mokslo metų užbaigimo šventę seminarijoje. Homilijoje vyskupas citavo Švč. Mergelės Marijos žodžius iš Evangelijos „laiminga esi įtikėjusi, kad išsipildys, kas jai pasakyta“ ir išreiškė nuostabą, kad mokslo metai seminarijoje apvainikuojami Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo švente. Vyskupas teigė, kad Marijos žodžiai iš „Magnificat“ giesmės apima ir talpina savyje visą Evangeliją, jie labai prasmingai papasakoja apie Jėzų, Bažnyčią, mus – Jėzaus mokinius, mūsų pašaukimą ir siuntimą. Panašiai kaip Marija, kuri priėmusi Dievo valią, yra išsiunčiama ir keliauja aplankyti savo giminaitės Elžbietos, taip ir mes esame siunčiami kiekvienas į savo misiją. Pašaukimas ir siuntimas tokiu būdu susitinka ir susikeičia vietomis, integruojasi vienas į kitą, teigė vyskupas. Skaitydami šiuos Marijos žodžius, esame kviečiami juos giliai suprasti per žmogaus ieškančio ir atviro Dievo pašaukimui ir siuntimui atsakymą, tęsė Jo Ekscelencija. Per mokslo metus seminaristai patiria ir pašaukimą ir siuntimą. Prasmingas siuntimas prasideda mumyse pašaukimu, o kartu yra sunku atskirti, kur prasideda siuntimas ir pašaukimas, o vasaros metas yra paženklintas šių dviejų įvykių. Tai lyg dvi kojos, kuriomis keliauju per gyvenimą link kunigystės, nes tai yra susiję tarpusavyje, palygino Kaišiadorių ganytojas. Evangelijoje galime perskaityti apie siuntimą ir pašaukimą kiekvienoje Jos vietoje, teigė jis. Tačiau Evangelijoje yra vietų, pro kurias norime praeiti lyg pro šiukšlių konteinerį, o jos, kaip bebūtų paradoksalu yra susijusios su apaštalais. Naujajame Testamente ne kartą evangelistai yra sakę, kad apaštalai nesuprato Jėzaus. Į šį nesupratimą reikėtų atidžiau pasižiūrėti ir neskubėti pro jį praeiti, akcentavo Jo Ekscelencija. Vargu, ar apaštalai suprato, paskui ką jie nuėjo pašaukimo metu prie Genezareto ežero ir tikriausiai turėjo susidarę kitokį supratimą apie Jėzų. Andriejus ir Petras pasakė, kad jie rado Mesiją. Jie nesuprato Jėzaus misijos, norėjo sėdėti Jo šlovės dešinėje ir kairėje, o tuo metu, kai Jėzus skelbė keliaująs į Jeruzalę, apaštalai ginčijosi, kas iš jų didžiausias. Ir apaštalas Pilypas prašė Jėzaus parodyti Tėvą. Visos šios Evangelijos vietos turi mums padėti mokytis ir būti klusniems Šv. Dvasios kvietimui, pašaukimui ir siuntimui, pabrėžė vyskupas J. Ivanauskas.

2011-2012 mokslo metus užbaigusi seminarijos bendruomenė

Toliau Kaišiadorių ganytojas klausė susirinkusiųjų, kokius mus nori matyti pats Jėzus Bažnyčioje ir kartu priminė apaštalo Petro patarimą Viešpačiui Jėzui – „tau jokiu būdu negali taip atsitikti“. Mes dažnai įsivaizduojame, kokį norime turėti Jėzų ir pašaukimą ir Jis leidžia mums tai daryti, apie tai liudija ir Bažnyčios istorija. Tai reikalinga tam, kad mes išliktume klusnūs Šv. Dvasios vedimui, kad prisiimtume atsakomybę už tas Šv. Dvasios dovanas. Tačiau, toks Jėzus, kurį sutinkame Evangelijoje yra mums geriausias priekaištas. Nors mes ir pasirenkame kitą modelį šitas mūsų pašaukimas ir siuntimas tampa prasmingu ne dėl mūsų žmogiškų dalykų, bet dėl paties Jėzaus. Vyskupas palinkėjo visiems matyti savo pašaukimą ir siuntimą. Bažnyčiai reikia mokinių, kurie Sekminių dieną priima Šv. Dvasią, o paskui eina jos skelbti kitiems, sakė jis. Homilijos pabaigoje vyskupas palinkėjo seminarijos bendruomenei geros vasaros ir būti gyvu Jėzaus liudijimo ženklu, kurį reikia nešti gyvu ir giliu tikėjimu.

Baigiamoji 2011-2012 mokslo metų konferencija

Pasibaigus šv. Mišių aukai, bendruomenė susirinko konferencijų salėje, kurioje monsinjoras Ž. Vabuolas paskelbė 2011-2012 seminarijos mokslo metų uždarymą ir išsamiai papasakojo, kuo ir kaip seminarija gyveno šiais 19-aisiais atkurtosios Vilniaus kunigų seminarijos metais. Mokslo metų uždarymo šventę vainikavo bendri iškilmingi pietūs seminarijos valgykloje, po kurių seminaristai išvyko į vasaros liturginės praktikos vietas.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį