Metinių oficijų konferencija (2012 gegužė)

Gegužės 28 dienos vakare seminarijos bendruomenė, susirinkusi propedeutinio kurso svetainėje kartu analizavo, kaip šiais mokslo metais sekėsi atlikti oficijas, t.y. įvairias tarnystes seminarijos labui.

Bendruomenės vadovas monsinjoras Ž. Vabuolas po įžanginės maldos pasakė, kad tai yra padėkos vakaras ir kad visos šios tarnystės yra reikalingos, nes tuo pasakoma, kad kiekvienas, vykdydamas savo pareigas, tuo prisideda prie visos bendruomenės bendrystės ir būvimo čia. Rektorius pacitavo Šv. Rašto vietą iš apaštalo Šv. Pauliaus laiško korintiečiams: „esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, bet tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui...“ (1 Kor 12, 4-7), tuo norėdamas pasakyti, kad analogiškai ir seminarijos bendruomenėje kiekvienam kažkas yra suteikta bendram labui: vieniems sunkesnės pareigos, kitiems lengvesnės.

Paskui visi seminaristai ( išskyrus VI kurso studentus, kurie šiuo metu atlieka rekolekcijas prieš diakonato šventimus), paeiliui pasakojo, kaip jiems sekėsi atlikti savo tarnystes seminarijoje, išsakydami pastabas, kritiką, džiaugdamiesi tuo, kas pavyko ir atsakydami į susirinkusių klausimus, kartu svarstant kaip galima būtų ateityje optimaliau atlinkti šias pareigas: ceremonieriaus, viceceremonieriaus, komendanto, klebono, „Teesie“ laikraštuko redaktoriaus ir jo bendradarbio, metraštininko, fotografo, kompiuteristo, bibliotekininko, floristo, valgyklos prefekto, sporto ministrų, atsakingojo už audio-video aparatūrą. Šio padėkos už tarnystes vakaro metu bendruomenė dalinosi ne tik patirtimi, bet ir vaišėmis.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį