Kun. Mozės Mitkevičiaus primicijos Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (2012 balandis)

Balandžio 29 dieną dalis seminaristų kartu su propedeutinio kurso alumnais susirinko į Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią dalyvauti neopresbiterio Mozės Mitkevičiaus primicijose. Čia 17val. kun. M. Mitkevičius kartu su vietiniais broliais pranciškonais ir kitais kunigais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias. Anot Bernardinų parapijos klebono br. Arūno Peškaičio, OFM, naujai įšventintas kunigas šioje parapijoje brendo ir išugdė savo kunigystės pašaukimą, padedant savo dvasios tėvo br. Juliaus Sasnausko, OFM. Todėl, įžangos žodį taręs kun. Arūnas paragino visus džiaugtis ir dėkoti Dievui už šį pašaukimą.

Homiliją sakė kunigo Mozės dvasios tėvas kun. Julius Sasnauskas. Jis gausiai susirinkusiems bažnyčioje kunigo giminaičiams, draugams, bendramoksliams, parapijiečiams priminė Evangelijos epizodą, kuomet Jėzus grįžta į savo tėviškę, o žmonės stebisi Jo išmintimi ir klausinėja vieni kitų, ar tai ne jiems žinomo dailidės sūnus. Kiekvieno naujo žmogaus pasirodymas mūsų akivaizdoje stebina ir šiandien mes, anot šventinamojo Mozės buvusio jėzuitų gimnazijos lotynų kalbos mokytojo žodžių klausiame, iš kur ta kunigystės dovana – tęsė br. Julius – ir, cituodamas popiežių Benediktą XVI, pabrėžė, kad tai dovana ir paslaptis. Šventinamojo dvasios tėvas priminė ir Evangelijos pagal Morkų pabaigą, kuri kalba apie moteris, nešinas kvepalais, atėjusias prie Jėzaus kapo, pamačiusias drobules, sutikusias patį Prisikėlusįjį, ir labai nusigandusias dėl to. Tačiau Jėzus visiems mūsų planams ir įvykiams užbėga už akių ir galiausiai padaro tai, ką turėjo padaryti - pabrėžė brolis pranciškonas. Taip ir Mozės kunigystės niekas neplanavo, bet prisikėlęs Viešpats padarė tai, ką turėjo padaryti. Kunigystės šventimai, sakė kun. Julius, visada graudina, ypač kai šventinamasis guli kniūbsčias ant šventoriaus grindų prieš altorių, ką matome pamaldose tik Didįjį Penktadienį ir kad visa tai surišta su Jėzaus kryžiumi, sakė kun. Julius Sasnauskas ir tęsdamas teigė, kad kunigas būtų bejėgis, jei taptų tik Bažnyčios planavimo žmogumi, jis turi degti meile šiai tarnystei ir visą save atiduoti jai. Baigdamas kunigas pabrėžė, kad prisikėlęs Jėzus padarė šią kunigo Mozės kunigystę ir palinkėjo susirinkusiems, kad juose augtų Jėzaus Kristaus meilė ir ištikimybė Jo pergalei ir visos Bažnyčios likimui per tokius ženklus kaip ši kunigo Mozės kunigystė.

Pasibaigus šv. Mišioms, kunigas Mozė Mitkevičius tradiciškai laimino susirinkusius, uždėdamas ant jų rankas - pradėdamas nuo kunigų, seminaristų, ministrantų, choristų, artimųjų, baigdamas gausiai susirinkusiais draugais ir Bernardinų bažnyčios parapijiečiais. Po to Bernardinų bažnyčios vidiniame kiemelyje įvyko šventinė agapė, kurios metu susirinkusius linksmino folklorinis ansamblis, vyko šokiai, dainos ir žaidimai.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį