Kunigystės šventimai Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (2012 balandis)

Šventinamieji diakonai

Balandžio 28 dieną seminarijos bendruomenė, susirinkusi į Vilniaus Arkikatedrą baziliką, dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose, kuriose kunigystės šventimai Vilniaus arkivyskupo kardinolo  A. J. Bačkio rankų uždėjimu buvo suteikti buvusiems Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams diakonams: Mozei Mitkevičiui, Edgarui Vegiui, Stanislovui Valiukevič. Šios dienos išvakarėse seminarijos didžiojoje koplyčioje visa klierikų bendruomenė dalyvavo tradicinėje naktinėje Šv. Sakramento adoracijoje už būsimuosius kunigus.

Šventinamasis S.Valiukevič

Mišių homilijoje kardinolas pažymėjo, kad kunigystė, anot popiežiaus Benedikto XVI, yra Dievo meilės dovana. Ši dovana yra ne tik šventinamiesiems, jų artimiesiems, bet ir visai Dievo tautai – Bažnyčiai ir paragino palydėti būsimuosius kunigus malda. Ganytojas pabrėžė, kad Kristus stengiasi mus surinkti, mus laimėti ir per apaštalus rodo kelią savo Bažnyčiai. Viešpats vėl iš naujo artinasi prie mūsų per žmones, o žmoguje kunige mes matome Jo paties dieviškąjį veidą – kenčiančio ir Prisikėlusiojo Kristaus veidą – tęsė kardinolas. Dievas mums šviečia kaip saulė, o Bažnyčia ir pats kunigas joje atspindi šią šviesą – teigė jis. Dievo Žodis yra Dvasia ir gyvenimas ir mes tą Žodį turime mąstyti ir išgyventi taip, kad jis mums degintų kaip žarija. Kardinolas taip pat pabrėžė, kad kasdieninė kunigo brevijoriaus malda yra būtina, ja meldžiamasi už visus žmones - Dievo tautą, dėl jos yra išlaikoma mūsų bendrystė su Dievu. Malda ir sakramentai, o ypač Eucharistijos sakramentas, kuris yra brangiausios Dievo dovanos, prie kurios būsimieji kunigai prisilies kasdien – tęsė ganytojas. Reikalingi trys ramsčiai, kurie padeda eiti kunigystės keliu – malda, Eucharistija, Dievo Žodis. Tačiau, toliau akcentavo Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, yra lengva pasiduoti rutinai ir priprasti prie šventų dalykų, net prie Eucharistijos sakramento, o taip daryti yra nedera. Kardinolas tęsė, teigdamas, kad Dievo meilė yra ištikima ir vaisinga, ir pacitavo Šv. Rašto žodžius, kad mes negalime mylėti Dievo, jei nemylim savo brolio, nes broliška meilė yra neatskiriama nuo Dievo meilės. Kaip tokios Dievo meilės mums pavyzdį jis pacitavo Arso klebono J. M. Vianėjaus žodžius, kad kunigas yra skirtas ne sau, o žmonėms – Dievo tautai. Tokia meile turi degti kunigas, tokia meilė turi vyrauti ir parapijose, teigė Vilniaus vyskupijos ganytojas. Būsimiesiems kunigams buvo primintas ir palaimintojo J. Matulaičio posakis – „nugalėk blogį gerumu“, o taip elgtis gyvenime yra nelengva. Todėl, pabrėžė kardinolas, yra reikalingas ryšys su Kristumi, kad būtų galima nešti meilės dvasią žmonėms. Homilijos pabaigoje arkivyskupas kardinolas palinkėjo šventinamiesiems atverti savo širdį meilei ir tokiu būdu atrasti džiaugsmą gyventi kunigyste.

Šv. Mišių metu neopresbiterius pasveikino Vilniaus ganytojai – A. J. Bačkis bei J. Tunaitis ir gausus brolių kunigų būrys. Aukos liturgijoje, po kunigų šventimų apeigų dalyvavo ir naujai įšventintieji kunigai Mozė, Edgaras, Stanislav.

Įšventintieji kunigai

Pasibaigus šv. Mišių aukai, neopresbiterius sveikino  gausus artimųjų būrys ir seminaristų bendruomenė. Paskui susirinkusieji buvo pakviesti į Bažnytinio paveldo muziejų, kuriame įvyko bendra šventinė agapė.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį