Naujųjų mokslo metų pradžia (2007 rugsėjis)

Rugpjūčio 27 d., pasibaigus vasaros atostogoms ir praktikoms, klierikai sugrįžo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. Naujuosius mokslo metus studentai pradėjo tris dienas trukusiomis rekolekcijomis, kurias vedė buvęs Seminarijos dvasios tėvas Philippe-Marie Mossu FJ. Rekolekcijų vedėjas seminaristus kvietė apmąstyti Kristaus kunigystę ir į Kristų pažvelgti kaip į Vyriausiąjį Kunigą. Kasdien vieną konferenciją pamokslininkas skirdavo seminaristų iškeltų klausimų atsakymams bei patarimams.

Rugsėjo 1 d. Seminarijoje įvyko naujųjų mokslo metų inauguracijos iškilmės. Šv. Mišioms vadovavo Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu meldėsi Seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, vadovybės nariai bei dėstytojai. Primindamas Benedikto XVI encikliką „Deus caritas est“, Ganytojas pamokslo metu besiruošiantiems kunigystei kalbėjo apie klierikų pašaukimą įtikėti gailestingąja Dievo meile ir apie vienintelį galimą atsaką šiai meilei – pašauktųjų meilę Jam. Kardinolas ragino dėkoti Dievui už savo pašaukimą, nes tai Dievo gailestingumo dovana, taip pat kvietė ugdyti talentus, kuriais privalu pasinaudoti savo šventėjimui, kad būtų nešami vaisiai..

Iškilmingo mokslo metų atidarymo metu Seminarijos rektorius studentams pristatė naujus dėstytojus ir paskelbė, kad studijas šiais metais tęs 42 klierikai, 1 brolis unitas bei 2 Dievo Gailestingumo bendruomenės broliai. Inauguracinę mokslo metų paskaitą skaičiusi neseniai daktaro laipsnį Romos šv. Grigaliaus universitete apsigynusi Šventojo Rašto disciplinų dėstytoja Ingrida Gudauskienė kalbėjo apie Dievo „alergiją“ sėslumui ir jo neprisirišimą prie nieko kito, išskyrus žmogų. Iškilmės baigėsi bendrais pietumis.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį