Šv. Kazimiero iškilmė Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (2012 kovas)

Šv. Mišios Arkikatedroje

Kovo 3 dieną seminarijos bendruomenė šventė Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventę bei minėjo Vilniaus arkivyskupo kardinolo A. J. Bačkio ingreso Vilniaus Arkikatedroje 20-metį. Nuo 12 val. susirinkusieji klausėsi kun. J. Sasnausko konferencijos apie Šv. Kazimiero stebuklą, įvykusį 1518 m. Lietuvos kariuomenei keliantis per Dauguvos upę, kuomet prakilniai apsirengęs jaunuolis nurodė kreiviams brastą ir jie tokiu būdu nugalėjo žymiai gausesnę maskviečių kariuomenę. Kunigas minėjo apsilankymą toje vietoje su parapijiečiais, o šalia Polocko, šiam įvykiui atminti, dabar stovi koplyčia.

Kun.J. Sasnausko konferencija

12.30 val. iškilmingose šv. Mišiose, kurias celebravo  Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis kartu su Lietuvos vyskupais, dalyvavo Lietuvos valstybės Seimo pirmininkė J. Degutienė ir gausus būrys žmonių – jaunimo, seminaristų, miesto svečių. Homilijoje Jo Eminencija komentavo Jėzaus Kristaus žodžius iš Jono Evangelijos: „pasilikite mano meilėje, tai Aš jumyse pasiliksiu“, teigdamas, kad tuo gyveno ir Šv. Kazimieras bei palaimintasis Jurgis Matulaitis, pabrėždamas, kad „tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzaus pažadu suteikia nuoširdžiai tikinčiam visa, ko tik reikia žmogaus gyvenimui“. Ganytojas prisiminė savo kaip Vilniaus arkivyskupo metropolito atvykimą į Lietuvą prieš 20 metų Dievo Apvaizdos patvarkymu, kuomet ši giliai širdyje nešiota ir mylėta tėvų žemė tapo jo tarnystės vieta. Kardinolas pabrėžė, kad jis tuomet suprato, kad atvyksta iš kito pasaulio į tuomet pirmus laisvės žingsnius žengiančią tėvynę, tačiau jį su Lietuvos žmonėmis jungė ta pati meilė, apie kurią Viešpats kalbėjo. Jo Eminencija prisiminė ir savo pirmąjį pamokslą, pasakytą prieš 20 metų Vilniaus Arkikatedroje jo ingreso metu, kuriame jis sakė, kad mes visi Lietuvos žmonės sudaro vieną tautą – Kristaus Kūną, kuriame kiekviena ląstelė turi nepamainomą vaidmenį ir kad visi vieningai, vedami Šv. Dvasios turime imtis visuomenės dvasinio atsinaujinimo. Be to, anot ganytojo, jis jau tada įspėjo, kad Europos klestinčių šalių draugijoje, į kurią Lietuva dar tik siekė patekti, jaučiama dvasinė tuštuma, o laisvi žmonės gali tapti, tik priimdami Kristų bei liudydami Jį, nes tik Kristus dovanoja pilnutinę laisvę. Tada, pasak kardinolo, jis kvietė visus brolius ir seseris dvasininkus ir pasauliečius bendram Bažnyčios atsinaujinimo darbui ir padėkojo visiems atsiliepusiems į šį kvietimą ir kurie stojo kelti iš griuvėsių tėvynės gyvenimą. Vilniaus arkivyskupas prisiminė ir jo didžiausią troškimą – ruošti dvasininkus bei atkurtąją Vilniaus kunigų seminariją, kurioje buvo paruošti ir jo įšventinti 98 kunigai. Tačiau, ganytojas taip pat priminė, kad kunigo ugdymas priklauso nuo tikinčiųjų bendruomenės paramos ir tęsiasi visą gyvenimą bei pasidžiaugė tikinčiųjų maldomis už kunigus. Kardinolas pabrėžė, kad džiaugiasi jaunimu kaip Bažnyčios viltimi, ypač dėkodamas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrui už pagalbą ruošiant šią Šv. Kazimiero šventę. Taip pat buvo pasidžiaugta šeimų bendruomenėmis, jų drąsa įsipareigoti gyventi tiesoje ir meilėje bei „Caritas“, „Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės“ pagalba alkstantiems, benamiams, besivaduojantiems iš priklausomybių mūsų broliams ir seserims.

Šv. Mišios Arkikatedroje

Baigdamas Vilniaus ganytojas akcentavo savo ingreso metu pasakytus žodžius, kad laisvė susijusi ir su didele atsakomybe ir neužmiršti blogio, kuris, anot šv. Pauliaus žodžių, „lyg riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti“, pastebėdamas, kad šis blogis glūdi  ne tik aplinkoje, bet ir mūsų širdyse. Nepaisant to, kardinolas kvietė nenusiminti dėl to, bet prisiminti gydančią dieviškojo gailestingumo jėgą, kurią Lietuvai ir visam pasauliui išplatino Šv. Faustina, kuri neleis įsigalėti blogiui ir kad mes kiekvienas esam kviečiami kurti gyvenimą šio gailestingumo šviesoje. Jo Eminencija ragino tikinčiuosius Evangelijos žodžiais pasilikti Kristaus meilėje, nes tokiu būdu tapsime Jo meilės pasiuntiniais žemėje, galėsime įveikti visus sunkumus ir galėsime skleisti Dievo karalystę šiame pasaulyje ir pakvietė melsti Šv. Kazimierą jo užtarimo ir pagalbos, kad galėtume atlikti mums Dievo pavestą misiją šioje žemėje, o po mirties džiaugtis Jo artumu amžinybėje.Po to šv. Mišių dalyviai buvo pakviesti pasižiūrėti Vilniaus arkivyskupijos jaunimo programos katedros aikštėje bei pasivaišinti bendroje agapėje.

Šv.Kazimiero koplyčioje

 

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį