Kardinolo vizitas seminarijoje (2012 vasaris)

Vasario 27 dieną seminarijoje lankėsi Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis. Jis kartu su seminarijos vadovybe aukojo šv. Mišias. Homilijoje, komentuodamas skaitinį iš Šv. Rašto Kunigų knygos, ganytojas teigė, kad Viešpats, prakalbęs Mozei, reikalauja iš žmonių, kad šie būtų šventi, Dievas savo autoritetu reikalauja, kad žmonės klausytų Jo bei vykdytų Dievo Įsakymus ir nenešiotų širdyje neapykantos artimui. Evangelijoje, anot kardinolo, Kristus kiek kitaip kalba ir sako, kad kiek kartų padarėte artimo meilės darbus žmonėms, tiek kartų Man padarėte. Ganytojas, toliau komentuodamas homiliją, teigė, kad kitas asmuo yra savotiškas kryžius man ir priminė apaštalo Šv. Paulius ir Šv. Martyno artimo meilės žygdarbius, primindamas pastarojo atsivertimo istoriją, kuomet jis pasidalino savo apsiaustu su kelyje sutiktu vargšu, o po to pamatė patį Kristų, apsirengusį šiuo apsiaustu. Jo Eminencija akcentavo, kad jam skauda širdį, kai mato, kad parapijose trūksta artimo meilės darbų, sunku atrasti kunigą, kuris norėtų dirbti kapelionu, lankyti senelius, vargšus, ligonius, o juk Kristus to ir reikalauja iš mūsų, krikščionių, kad mes rodytume dėmesį kenčiančiam, vargstančiam, apie ką mes skaitome Evangelijose.  Čia ganytojas prisiminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius, sakytus Gavėnios proga, kuomet jis ragino nepraeiti pro kenčiantį žmogų, stengtis palaikyti broliškus tarpusavio santykius. Tuo tarpu, sakė kardinolas, yra parapijų, kuriose trūksta šių artimo meilės darbų ir pabrėžė, kad neužtenka dvasininkams vien skelbti Evangeliją, o reikia stengtis gyventi artimo meilėje, ko Kristus ir prašo iš mūsų šios dienos Evangelijoje. Jo Eminencija teigė, kad jis maldoje prašo Dievo, kad atvertų mums akis ir kad mes išdrįstume išeiti į tą artimo meilės misiją, kurią mums nurodė Jėzus Kristus. Kardinolas paragino ir seminaristus kiek ir kur įmanoma parodyti artimo meilę ligoniams, kaliniams, kitiems gyvenimo nuskriaustiems žmonėms ir baigdamas sakė, kad prašo Dievo malonės maldoje, kad Dievas atvertų žmonėms akis, kad jie galėtų pasižiūrėti kitaip į žmones, sutinkamus savo gyvenimo kelyje.

Po vakarienės kardinolas su susirinkusiais konferencijų salėje klierikais dalinosi įspūdžiais apie Lietuvos vyskupų rekolekcijas Šiluvoje, kurias vedė vyskupas iš P. Korėjos. Ganytojas supažindino būsimuosius dvasininkus su Katalikų Bažnyčios istorija, buvusiu tikinčiųjų persekiojimu joje ir dabartine padėtimi šioje šalyje. Toliau klierikai buvo plačiau supažindinti su kardinolo institucija bei dabartine kardinolų kolegijos sudėtimi Vatikane, į kurią vasario 18 dieną buvo įvesdinti 22 nauji jos nariai – Katalikų Bažnyčios kardinolai. Taip pat buvo pasidalinta įspūdžiais iš kardinolų pasitarimo pas popiežių tema „Naujoji Evangelizacija“, skirtą paskelbtiems Tikėjimo metams. Kardinolas pabrėžė popiežiaus Benedikto XVI pasakytus žodžius apie tai, ko trūksta žmogui šių dienų pasaulyje - tikėjimo, kuris yra priėjimas prie tiesos ir jos pažinimas ir kad tai yra esminis dalykas. Tiesą, anot popiežiaus, galima pažinti dviem būdais: intelektu ir per artimo meilę. Anot, popiežiaus, Tikėjimo metai yra skirti evangelizacijai ir ėjimui link tiesos, be to yra reikalinga atnaujinti katechezę. Pasibaigus susitikimui, Jo Eminencija A. J. Bačkis buvo pasveikintas su vyskupystės 20-mečiu bei su jo pastangomis atkurtos Vilniaus seminarijos 19-aisiais metais. Kardinolas, atsidėkodamas seminarijos bendruomenei sakė, kad niekada nesitikėjo atsidurti ir atlikti vyskupo tarnystę Lietuvoje, tačiau pabrėžė, kad Lietuvoje sutiko daug žmonių ir tik su jų pagalba galėjo įgyvendinti savo planus, palinkėjo seminarijos bendruomenei sėkmės ir prašė melstis už jį.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį