Pelenų diena seminarijoje (2012 vasaris)

Vasario 22 dieną visas katalikiškas pasaulis pradeda Gavėnios laikotarpį, kuris simbolizuoja mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gundymus ir pasninkavimą dykumoje keturiasdešimt dienų. Šis skaičius buvo pasirinktas kaip matas, nustatantis metų laikotarpį, per kurį krikščionys, katechumenai ar pakrikštytieji atgailaudami dvasiškai rengėsi Velykų šventei. Tarp pirmo Gavėnios sekmadienio ir Šv. Velykų yra šešios savaitės, iš viso 42 dienos. Tačiau šeši sekmadieniai niekada nebuvo pasninko dienos, todėl iš tiesų liko tik 36 atgailos dienos. Šiam skaičiui papildyti tradicijoje netrukus prigijo paprotys Gavėnią pradėti trečiadienį prieš pirmą sekmadienį, ir ši diena tapo Pelenų diena. Svarbiausia šios dienos apeiga yra pelenų barstymas, simbolizuojantis Gavėnios kaip atgailos laikotarpio pradžią. Šiuo judesiu Bažnyčia pirmiausia nori priminti, kad „dulkės esame ir dulkėmis virsime“. Juk po pirmos žmonių nuodėmės mūsų prigimtis tapo silpna ir nuodėminga, mes patekome mirties valdžion. Tačiau Jėzuje Kristuje mums teikiamas išganymas. Kad jį gautume, mes raginami „atsiversti ir tikėti Evangelija“. Katechumenams Gavėnia suteikia progą pirmą kartą įžengti į atsivertimo ir tikėjimo pagilinimo kelią prieš krikštijantis Velykų naktį. Tuo pačiu keliu kasmet žengia ir kiti krikščionys, norėdami atitaisyti kitų laikų silpnybes ir apsileidimus. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, mums visiems „Gavėnia yra proga iš naujo tapti krikščionimis, nuolat keičiantis viduje ir vis labiau pažįstant bei mylint Kristų“. Tai leis mums per Velykas atnaujinti Krikšto pažadus ir gauti daugiau malonių.

Seminarijos bendruomenė pelenų dieną pradėjo susikaupimu, tyla ir griežtu pasninku. Šios susikaupimo dieną vedė kun. Algimantas Gudaitis, SJ. Seminarijos vadovybė ir klierikai klausėsi dvasinių konferencijų apie Dievo artumo išgyvenimą, apie tai, kas mums yra Dievas bei apie atsivertimą ir meldėsi su Šv. Raštu. Vakare seminarijos didžiojoje koplyčioje vyko Šv. Sakramento išstatymas ir adoracija bei Susitaikinimo sakramento šventimas.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį