Kristaus Paaukojimo iškilmė ( Grabnyčios) seminarijoje (2012 vasaris)

Vasario 2 dienos rytą seminarijos bendruomenė minėjo Kristaus Paaukojimą, liaudiškai tariant Grabnyčias. Praėjus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų Jį Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą. Šventieji seneliai Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir Simeonas pasveikino Jį kaip „tautų šviesą“. Šiame džiaugsmingame paaukojime šventykloje ant Mergelės Marijos rankų jau nuspėjamas paaukojimas ant Kryžiaus, užbaigsiantis visas aukas. Marija taip pat dalyvaus šioje galutinėje aukoje, ir tada išsipildys šiandien paskelbta Simeono pranašystė: atnašaujančią Marijos sielą pervers kalavijas. Nepaisant šios pranašystės, šventės atmosfera kupina didelio džiaugsmo, nes Dieviškasis Kūdikis Jėzus Kristus šią dieną iškilmingai pašvenčiamas misijai – žmonijos išgelbėjimui. Atsimenant Kristaus Paaukojimą, Grabnyčios tapo ir maldos už pašaukimus pašvęstajam gyvenimui diena, kai galime dėkoti už kunigus bei vienuolius ir jų tarnystę. Jėzaus susitikimas su Simeonu ir Ona taip pat yra Viešpaties susitikimo su visa tauta simbolis. Tai išreiškia procesija su naujai pašventintomis žvakėmis šv. Mišių pradžioje.

Seminarijos bendruomenė Grabnyčių apeigas pradėjo anksti ryte susirinkusi seminarijos mažojoje koplyčioje, kurioje buvo pašventintos bei pasmilkytos žvakės. Ši žvakių laiminimo apeiga, kurią atliko seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas, išreiškia tikinčiųjų troškimą išvysti Viešpaties garbės šviesą danguje. Vėliau, visiems giedant Simeono giesmę, gerai žinomą iš Evangelijos, seminaristų bei vadovybės procesija su žvakėmis rankose, apėjo aplink seminariją ir iškilmingai įžengė į didžiąją koplyčią, kur toliau buvo tęsiama šv. Mišių auka. Pasibaigus giesmei, prieš gailesčio aktą seminaristai buvo pakviesti celebranto – kunigo Stasio įsmeigti žvakes į šalia altoriaus esantį postamentą su smėliu, pastatytą prieš Pantokrator - Visavaldžio Kristaus - ikoną ir pasakyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia Kristus. Klierikų procesija vienas po ėjo prie ikonos, tardami Dievo epitetus. Toliau šv. Mišios tęsėsi įprastine tvarka.

Tos pačios dienos pietų metu, susirinkę seminarijos refektoriume, seminaristai pasveikino seminarijos sekretorę, ilgametę darbuotoją s. Joaną iš Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos su pašvęstojo gyvenimo diena ir dėkojo jai už tarnystę seminarijoje bei linkėjo jai gausių Dievo malonių. Tos pačios dienos vakare analogiškai buvo pasveikintos ir ilgametės seminarijos darbuotojos seserys Faustina ir Regina iš Gailestingumo Motinos seserų kongregacijos.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį