Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Ekumeninės pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje (2012 sausis)

Sausio 25 dienos vakarą seminarijos bendruomenė dalyvavo besitęsiančiuose maldų už krikščionių vienybę savaitės renginiuose. Šv. Jonų bažnyčioje susirinko įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenių atstovai ir jų ganytojai. Romos katalikams atstovavo Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas kardinolas A.J. Bačkis bei jo pagalbininkas vyskupas A. Poniškaitis, kunigai S. Kazėnas, SJ, Vidmantas Šimkūnas, SJ, Lietuvos evengelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, Lietuvos Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Ričardas Dokšas, Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenės pastorius Irmantas Pinkoraitis, Lietuvos stačiatikių bažnyčios, Šv. Dvasios vienuolyno kunigas Vitalijus Mockus, krikščionių bendrijos „Tikėjimo Žodis“ vyresnysis pastorius dr. Giedrius Saulytis ir kitų reformatų bažnyčių atstovai. Pamaldų metu šlovinimo giesmes giedojo Gospel choras. Kartu su įvairių Lietuvos krikščioniškų bažnyčių ganytojais bei seminaristais meldėsi ir nemažas tikinčiųjų būrys. Įžangos žodį tarė Šv. Jonų bažnyčios rektorius, seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas, SJ. Jis pristatė susirinkusius bendruomenių vyresniuosius. Pamaldų metu Šventojo rašto skaitinius ir Evangeliją pakaitomis skaitė vis kitos krikščioniškos bendruomenės atstovas.

Homiliją sakė Jo Eminencija kardinolas A. J. Bačkis. Jis paminėjo ekumeninio susitikimo temos žodžius – „mes buvome perkeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dėka“. Katalikų Bažnyčios ganytojas kalbėjo apie prisikėlusį Jėzų Kristų, kuris nugalėjo mirtį ir nuodėmę ir kviečia eiti paskui Jį, pabrėždamas, kad mes turime tarnauti kartu su Kristumi, kuris atėjo mums tarnauti, o ne tam, kad būtų Jam tarnaujama. Komentuodamas pirmąjį skaitinį iš Habakuko knygos, Jo Eminencija priminė po II-ojo Vatikano Susirinkimo paskelbtą dokumentą apie ekumenizmą ir patvirtino, kad jis yra prioritetas krikščionims. Ir jau atrodė – teigė kardinolas – kad vienybė beįsigalinti, tačiau rezultatas to, kaip teigė minėtas Biblijos skaitinys, kad „figmedis neduoda vaisių“. Tačiau, kita vertus, katalikų ganytojas pakvietė džiaugtis, nežiūrint atsirandančių naujų iššūkių, pasaulio ėjimo globalizacijos keliu, krikščionių bendruomenėse atsirandančių fragmentacijų – kai kurių iš jų noro sugrįžti prie pirmųjų krikščionių bažnyčių tradicijos bei laikysenos, motyvuojant tuo, kad dabartinės yra praradę ryšį su Kristumi. Nežiūrint to – teigė kardinolas – mes turime skelbti Dievą Kūrėją, turime visi pripažinti Dievo įsakymus. Tačiau tame kelyje stebime - tęsė jis - kad su atskiromis bažnyčiomis neberandame bendros kalbos, nutolome vieni nuo kitų. Kardinolas pabrėžė, kad bažnyčios prarado suvokimą, kad reikia siekti regulos, o vienybės tikslas, kurio siekiame yra vienybė tikėjime, sakramentuose, tarnystėje. Jo Eminencija akcentavo, kad neužtenka to, kad būtume įvairių bažnyčių konfederacija, kad turime siekti vienybės tiktai kartu, kaip mus mokė Kristus. Ir tame sekime – tęsė jis – neturime prarasti vilties, entuziazmo, atkaklumo ir eiti pirmyn šiame kelyje, prašyti Dievo, kad Jis duotų mums vienybės dovaną. Pirmasis mūsų žingsnis šiame kelyje turėtų būti atsivertimas, kuris priartina mus vienus prie kitų. Toliau kardinolas komentavo antrąjį skaitinį apie pergalę prieš mirtį, kuri yra įmanoma Kristaus Kryžiaus aukos dėka. Mes, eidami gyvenimo keliu – pabrėžė kardinolas - turime kovoti prieš blogį, prieš nuodėmę, prieš tą Kristaus Bažnyčios suskilimą, kuris įvyko, deja, dėl žmonių nuodėmių ir dėl to mūsų dabartinis gyvenimas yra paženklintas nuodėme, jos pralaimėjimu. Visa tai yra pasekmė – tęsė jis - mūsų silpnumo, pasekmė to, kad mes rėmėmės ne Kristaus jėga. Todėl turime melstis, kovoti, dirbti, kad kartu su Kristumi pasiektume galutinę ekumenizmo pergalę. Siekiant vienybės Kristuje – pabrėžė Katalikų Bažnyčios ganytojas – turime išmokti numirti sau, atsižadėti išankstinių nusistatymų ir kartu su kitais krikščionimis nukreipti mūsų „širdžių akis ir mintis“ į Viešpatį Kristų. Homilijos pabaigoje Jo Eminencija ragino visus susirinkusius, kad krikščionių vienybė būtų ta dovana, kurios karštai prašytume iš Kristaus bei ragino melsti šios dovanos, kartu rodyti solidarumą, bendradarbiavimą, vienybę tarnaujant žmogui šiame pasaulyje. Katalikų Bažnyčios ganytojas ragino prisiminti žodžius, kad mes būsim perkeisti Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės dėka ir pabrėžė, kad esame reikalingi Dievui, kuris nori, kad mes, krikščionys, maldautume ir siektume vienybės ir kad tam mes šiandien esame čia susirinkę. Kardinolas užbaigė žodžiais: „tebūna ta vienybe mūsų malda ir mūsų tikėjimas“. Po pamaldų, susirinkusieji dalijosi mintimis ir valgiu bendroje agapėje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį