Susikaupimo diena (2011 lapkritis)

Lapkričio 25-26 dienomis seminaristai dalyvavo susikaupimo dienoje, kuri vyko Vilniaus Šv. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos rekolekcijų namuose. Penktadienio pavakarę seminaristus, susirinkusius į šiuos svetingus namus, pasitiko seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas. Susikaupimo diena prasidėjo Šv. Mišių auka šioje gražioje bei modernioje bažnyčioje. Pavakarieniavę seminarijos klierikai kartu su dvasios tėvu dalyvavo Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centro bendruomenės organizuotose Taize pamaldose, o joms pasibaigus - kryžiaus adoracijoje. Daugeliui padarė gilų įspūdį gražios jaunimo giesmės, ekumeninė dvasia bei svečių iš Belgijos ir Vokietijos savanoriavimo Taize bendruomenėje liudijimai.

Šeštadienio ryte, po rytmetinės maldos, mastymo bei pusryčių, klierikai su dvasios tėvu parapijos salėje klausėsi psichologės-psichoterapeutės iš Šiaulių, p. Loretos Dieliautienės konferencijų apie žmogaus asmenybės formavimąsi prenataliniame periode (iki jam gimstant), su tuo susijusius sielos sužeidimus, kuriuos žmogus gimdamas atsineša į šį pasaulį bei su tuo susijusias įvairias psichologines problemas bei psichikos ligas. Antroje konferencijos dalyje buvo trumpai apžvelgti įvairūs žmogaus psichologiniai sutrikimai bei ligos, tokie kaip: stresas, depresija, nerimo sutrikimas, psichologinės krizės ir jų išeitys, bendravimo su kitais žmonėmis problemos ir jų priežastys, žmonių charakteriai ir su tuo susiję žmogaus asmenybės tipai. Galiausiai psichologė – aktyvi katalikė, Krikščioniško Gyvenimo bendruomenės narė - pasidalijo savo liudijimu apie tai, kuomet ji asmeniškai susitiko atleidimo maldoje su Viešpačiu Dievu ir su tuo susijusiais pokyčiais jos gyvenime. Susirinkusiems tai paliko gilų įspūdį, psichologė po pranešimo susilaukė gausių klausimų ir nuoširdžių plojimų. Po pietų, seminarijos bendruomenę aplankė dar vienas svečias – kunigas Kęstutis, kuris dalinosi savo gyvenimo nuopuolio, bei asmenine gelbstinčio ir mylinčio Dievo atradimo istorija jo gyvenime. Tai visus sujaudino iki sielos gelmių, o kalbėjusysis susilaukė gausių plojimų ir nemažai klausimų.

Susikaupimo diena baigėsi susitaikymo pamaldomis ir Šv. Mišiomis bažnyčioje, kurias lenkų kalba aukojo Jo Magnificencija seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas su vietinės parapijos klebonu Wojciech Gorlicki ir kun. S. Kazėnu. Susikaupimo dienos kulminacija, kaip pažymėjo nemaža dalis klierikų, besidalindami savo įspūdžiais apie šią dieną pabaigos konferencijoje, buvo kun. W. Gorlicki pasakyti žodžiai, kad kunigas parapijoje turi būti lyg tėvas savo parapijiečiams, juos mylėti ir rūpintis jais.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį