Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai - septintoji diena (2011 lapkritis)

Lapkričio 19 dieną į Aušros vartų Dievo Gailestingumo Motinos šventovę susirinko gausus maldininkų būrys, o taip pat ir seminarijos bendruomenė. Vakaro Šv. Mišias prie atviro šios šventovės koplyčios lango aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Audrys Juozas Bačkis kartu su apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalims arkivyskupu Luigi Bonazzi bei „Marijos radijo“ programų direktoriumi kun. Kęstučiu Kėvalu. Šios Šv. Mišios lotynų kalba buvo transliuojamos į 58 pasaulio šalis.

Kardinolas mišių pradžioje pasveikino visus tikinčiuosius, susibūrusius prie Aušros Vartų koplyčios ir prie radijo imtuvų  visame pasaulyje, bei paragino juos melsti Šv. Mergelės Marijos globos visam pasauliui. Tolesnėje savo kalboje Vilniaus ganytojas trumpai priminė Lietuvą, akcentuodamas ją kaip mažą šalį, vėlai - tik prieš 600 metų priėmusią krikštą, taip pat XVI amžiuje Aušros Vartų koplyčios istoriją su stebuklais garsėjančiu Šv. Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos paveikslu, kuri gerbia ne tik katalikai, bet ir čia gyvenantys ortodoksai. Jo Eminencija prisiminė lapkričio 18 dienos jaunimo surengtą ekumeninį šviesos kelią į Šv. Jonų bažnyčią Šv. Sakramento adoracijai ir šlovinimui. Ši procesija sustojo keliose vietose: prie ortodoksų šventovės su ten besiilsinčiais trijų Vilniaus kankinių palaikais, prie liuteronų bažnyčios ir galiausiai – prie Dievo Gailestingumo šventovės, kurioje yra dailininko E. Kazimierovskio pagal Šv. Faustinos nurodymus nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ši šventoji Vilniuje gyveno 3 metus. Jėzus Kristus, jai apsireiškęs ir primygtinai prašęs nutapyti Jo paveikslą, kuris būsiąs kaip didžiulės Dievo Gailestingumo malonės indas. Šis paveikslas liudija žmonėms, kad Dievas yra meilė, kuri nori būti žmonių priimta. 1935m. Velykų Tridienio metu šis paveikslas buvo pirmą kartą viešai išstatytas garbinimui. Tuomet prie jo kartu su kitais žmonėmis stovėjo ir meldėsi pati Šv. Faustina, o Šv. Mišias aukojo jos nuodėmklausys palaimintasis kun. Mykolas Sopočko. Tada Šv. Faustina savo vizijoje matė, kaip Išganytojo Jėzaus Kristaus ranka iš šio paveikslo judėjo, kryžiaus ženklu palaimindama žmones. Kardinolas pacitavo Jėzaus mintį, užrašytą Šv. Faustinos dienoraštyje: „Trokštu, kad visas pasaulis priimtų mano Gailestingumą“ ir pabrėžė, kad žmonės trokšta Dievo Gailestingumo, Marijos užtarimo, todėl meldžiasi Dievo Gailestingumo vainikėlį – maldą, padiktuotą Jėzaus Šv. Faustinai apsireiškimo jai metu. Toliau kardinolas priminė, kad pats šis Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo mažai žinomas pasaulyje dėl „geležinės uždangos“, atskyrusios Lietuvą nuo pasaulio. Žmonės prie šio paveikslo meldėsi ir kalbėjo apie Dievo gailestingumą, kuomet jo kopijos keliavo po visą pasaulį, iš kurio Viešpats Jėzus ragino ir linkėjo ramybės mums bei pasikliovimo Jo gailestingumu. O Šv. Mergelė Marija – pabrėžė kardinolas – visuomet seka savo Sūnų, sakydama Evangelijos žodžius: „darykite, ką tik jis jums lieps“. Homilijos pabaigoje, Jo Eminencija A.J. Bačkis ragino tikinčiuosius įsiklausyti į Marijos žodžius ir atverti savo širdis Dievo Gailestingumui, nes tik tuomet pajėgsime skelbti šį Dievo Gailestingumą savo gyvenimu, malda ir darbais.

Šv.Mišių pabaigoje susirinkusieji prie Aušros vartų ir transliacijos besiklausantieji įvairių šalių tikintieji kartu su Šv. Mišių celebrantais, sukalbėjo pasiaukojimo aktą Šv. Mergelei Marijai Gailestingumo Motinai.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį