Prelato S.Žilio tapybos paroda (2011 lapkritis)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija (Kalvarijų 325, Vilnius) kviečia aplankyti prelato Stasio Žilio personalinę tapybos parodą. Parodoje eksponuojami 24 prelato S.Žilio tapybos darbai. Tai viena dalis jo kolekcijos, padovanotos Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijai. Kita jos dalis tuo pat metu eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo 9, Vilnius).

Stasys Žilys gimė 1924 m. Žemaitijoje, Dargalių kaime, netoli Šilalės. 1943 m. jis įstojo į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukęs į Vokietiją, 1945-1946 m. mokslus tęsė Eichšteto kunigų seminarijoje ir 1946-1949 metais - Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1951–1957 m. kun. Žilys dirbo Kanadoje, Amos vyskupijoje kurijos sekretoriumi ir kancleriu. Grįžęs į Romą, 1959 m. Grigaliaus universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją. Nuo 1962 iki 1992 m. dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyve.1959 m. S.Žilys buvo paskirtas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos prefektu ir dvasios tėvu. Šias pareigas jis užima iki šiol. S. Žilys mokė palaimintąjį popiežių Joną Paulių II lietuvių kalbos, vertė jo kalbas ir homilijas į lietuvių kalbą. Prelatas daug prisidėjo prie Jono Pauliaus vizito į Lietuvą pasirengimo 1993 metais. Darbą Bažnyčiai Vatikane ženklina Bažnyčios garbės titulai: monsinjoro, prelato ir apaštališkojo protonotaro.

S.Žilys yra išleidęs teologines knygas – „Gyvenimo šaltiniai“ ir „Gyvoji liturgija“, kurios sovietų okupacijos metais buvo gabenamos į Lietuvą ir platinamos slaptai. Kunigas rašo eilėraščius, keletas jų tapo religinėmis ir liturginėmis giesmėmis.

Prel. Stasys Žilys prieš kelis dešimtmečius pas Romos dailės akademijos profesorių Karolį D‘Aloisio da Vasto studijavo piešimą ir tapybą. Yra iliustravęs keletą knygų, nupiešęs ir nutapęs šimtus darbų, kurie išdovanoti po visą pasaulį. Personalinės jo darbų parodos buvo surengtos Lietuvoje, Italijoje, Kanadoje. Dalį savo darbų prel. Stasys Žilys yra padovanojęs Telšių kunigų seminarijai.

Lapkričio 7 dieną, 15val. seminarijos II aukšto fojė įvyko prelato Stasio Žilio dailės parodos atidarymas. Įžanginį žodį tarė viena iš parodos kuratorių - seminarijos bibliotekos vedėja Irena Aleksandravičienė. Atkreipusi dėmesį į tai, kad šis Lietuvos visuomenei mažai žinomas, nors jai niekada nebuvęs tolimas dvasininkas, susirinkusiai seminarijos vadovybei, klierikams ir svečiams trumpai papasakojo gerbiamo prelato gyvenimo biografiją, jo ilgametę kunigišką tarnystę bei nuopelnus Romoje ir Kanadoje, pabrėždama jo kaip unikalaus, nors ir ne visiems gerai žinomo dailininko kelią. Seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas taip pat dėkojo parodos organizatoriams bei Telšių vyskupui už galimybę susipažinti su prelato S.Žilio tapybos darbais bei pažymėjo, kad šios parodos atidarymas yra skirtingas nuo kitų parodų tuo, kad jame dėl nuotolio ir amžiaus negalėjo dalyvauti pats kūrinių autorius. Tačiau rektorius pasidžiaugė, kad tokiu būdu žinomas prelatas aplanko mus. Kunigas Stasys Žilys seminarijos vadovo atmintyje išliko kaip žmogus, kuris mokėjo pamatyti laiko ir gyvenimo ženklus ir tai atsispindėjo jo parašytose aukščiau minėtose teologinėse knygose apie liturgiją ir sakramentus bei stebėjosi prelato sugebėjimu perteikti šiuos ženklus per poeziją, paveikslus bei dvasinius patarimus žmonėms. Vėliau žodį tarė menotyrininkė Bažnytinio Paveldo muziejaus direktorė dr. S.Maslauskaitė, kuri papasakojo apie prelato S.Žilio darbų patekimo į viešumą istoriją. Pirmoji prelato personalinė paroda įvyko 1968 metais Amoso kultūros centre Kanadoje ir tik po daugiau kaip 40 metų – Romoje, Il Gesu bažnyčios parodų centre. 2011 m. gegužės mėnesį Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje buvo parodyti 70 prelato dailės kūrinių. Šioje parodoje eksponuojami paveikslai autoriaus nutapyti 1953 – 2000 metais.

Susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti parodą ir pabendrauti tarpusavyje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį