Knygos "Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus" pristatymas (2011 spalis)

III-iojo tomo viršelis

2011 m. spalio 26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko knygos „Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ pristatymas.

Pristatymo metu susirinkusiuosius pasveikino Seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas, o viena iš knygos sudarytojų, Seminarijos dėstytoja dr. Ingrida Gudauskienė, plačiau nušvietė jos idėją. Atskiras knygos dalis recenzavo kun. A. Jakušovas ir kun. A. Kasperavičius, o dr. Paulius Subačius kalbėjo apie vysk. Juozapo Skvirecko atlikto Šv. Rašto vertimo į lietuvių kalbą kontekstą. Kun. dokt. Danielius Dikevičius papasakojo apie nelengvą knygos rengimo darbą, o renginys baigėsi pabendravimu prie arbatos puodelio.

Pristatyta knyga „Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ – tai III – asis Seminarijos leidžiamos knygų serijos „Bibliotheca Sancti Josephi“ tomas, skirtas apaštalo Pauliaus teologijos studijoms. Ji sudaryta iš trijų dalių ir tuo būdu išlaiko pirmiesiems dviems šios serijos leidiniams būdingą struktūrą. Knygą savo ganytojišku žodžiu palydi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Pirmojoje knygos dalyje sudėti įvairių Vilniaus Seminarijos ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, analizuojantys įvairius apaštalo Pauliaus mokymo aspektus. Didesnioji straipsnių dalis yra bibliniai. Vroclavo teologijos fakulteto profesorius kun. hab. dr. Mariusz Rosik, remdamasis Apd 9, 1 - 9 tekstu analizuoja apaštalo Pauliaus susitikimo su Kristumi aspektus. Universitetinio Sophia instituto profesorius Gerard Rosse kalba apie universalizmą Pauliaus teologijoje, parodydamas, kaip apaštalas, spręsdamas Mozės Įstatymo klausimą, atskleidžia Išganymo visuotinumą. Radomo kunigų seminarijos dėstytojas kun. dr. Zbigniew Niemirski straipsnyje „Šv. Paulius ir biblinė pranašo charizma“ kelia klausimą, ar apaštalas Paulius gali būti vadinamas pranašu bibline prasme ir lyginamas su Senojo Testamento pranašais, o Katalikiškojo Liublino universiteto profesorius kun. dr. Antoni Tronina nagrinėja Vieną apaštalo Paulius posakį iš laiško Romiečiams 8 skyriaus 24 eilutės, tapusį antrosios popiežiaus Benedikto XVI enciklikos pavadinimu – „išgelbėti viltimi“. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kun. dokt. Danielius Dikevičius pratęsia pirmojo straipsnio temą apie apaštalo Pauliaus susitikimą su Kristumi, tačiau jį analizuoja ne evangelisto Luko parašytų Apaštalų Darbų, bet paties Pauliaus autentiškų laiškų medžiaga. Jo straipsnis vadinasi „Damasko įvykis autentiškuose Pauliaus laiškuose“. Biblinių straipsnių eilę užbaigia Vilniaus Pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Tikybos katedros dėstytojos ses. mag. Benedicte Marie Josephe Rollin straipsnis apie vadinamąjį didįjį palaiminimą, randamą laiške Efeziečiams 1, 3 – 14.

Pirmojoje knygos dalyje galima rasti ir kitų teologijos krypčių straipsnių apaštalo Pauliaus tema. Ekumeninės teologijos specialistas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius kun. dr. Romualdas Dulskis savo straipsnyje analizuoja kai kuriuos apaštalo mokymo ir būties parametrus ekumeniniu požiūriu, Laterano universiteto profesorius dr. Giuseppe Pulcinelli nagrinėja garsiosios apaštalo Pauliaus nuteisinimo doktrinos supratimą katalikų ir protestantų teologijose, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kun. lic. Rimgaudas Šiūlys, remdamasis 2 Kor 12, 1 – 4 tekstu, kalba apie mistinę apaštalo Pauliaus patirtį, kurią pats apaštalas apibūdina kaip „iškėlimą iki trečiojo dangaus“ ir „paėmimą į rojų“, o kun. mag. Wojciech Gorlicki pristato įvairius šv. Pauliaus įvaizdžius krikščioniškoje ikonografijoje.

Antroji seminarijos leidinio dalis, vadinama Explorationes initiales, paprastai skiriama studentų darbams. Šioje knygoje spausdinamas seminarijos studento Roberto Moisevič straipsnis, pristatantis apaštalo Pauliaus ikonos ypatybes (šio seminaristo nutapyta apaštalo ikona puošia knygos pirmąjį priešlapį).

Trečiojoje knygos dalyje, pavadintoje Anniversaria, galima rasti du straipsnius sukakčių proga: kun. Arvydo Jakušovo straipsnį, skirtą 100-osioms Popiežiškojo Biblijos instituto Romoje įkūrimo metinėms, ir kun. Kęstučio Palikšos straipsnį apie vysk. Juozapą Skvirecką, pirmoje XX a. pusėje išvertusį visą Šv. Raštą į lietuvių kalbą. Straipsnis skirtas paminėti jo mirties penkiasdešimtmečiui, suėjusiam 2009 metais.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį