Rugsėjo mėnesio įvykiai ir renginiai Šv.Juozapo kunigų seminarijoje (2011 rugsėjis)

Piligriminis žygis Aušrosvartai-Trakai

Rugsėjo 10 dieną įvyko Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centro suorganizuotas piligriminis žygis pavadinimu „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ maršrutu Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai. Jame seminaristai kartu su Jo Ekscelencija vysk. Arūnu Poniškaičiu ir Vilniaus vyskupijos įvairių parapijų jaunimu keliavo pėsčiomis į Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Išeinančius piligrimus palaimino ir žodį tarė Vilniaus Arkivyskupas Jo Eminencija Audrys Juozas Bačkis. Žygeiviai eidami meldėsi įvairiomis intencijomis, giesmėmis šlovino Dievą, dalyvavo klausimų – atsakymų viktorinoje apie tikėjimą, klausėsi žmonių, gyvenusių narkotikų priklausomybėje ir sutikusių Gyvąjį Dievą savo gyvenime liudijimų, paskaitos apie priklausomybės ligą, taip pat seminarijos rektoriaus kun. Žydrūno Vabuolo katechezės apie Dievo Gailestingumą. Pakeliui buvo sustota Lentvaryje ir aplankyta vietinė Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia, kur piligrimus svetingai priėmė vietos klebonas, vyko Šv. Sakramento adoracija. Žygis baigėsi vakare, Trakų bažnyčioje Šv. Mišiomis , kurias aukojo vyskupas A. Poniškaitis , vietos klebonas ir grupė kunigų. Po Šv. Mišių piligriminį žygį vainikavo jaunimo vakaronė bažnyčios šventoriuje.

Vyskupas A.Poniškaitis

Rugsėjo 13 dieną seminarijoje lankėsi Vilniaus vyskupas augziliaras Jo Ekscelencija Arūnas Poniškaitis. Jis , remdamasis palaimintojo kardinolo John Henry Newmann įžvalgomis, pasakojo seminaristams apie maldą ir jos reikšmę dvasininko gyvenime, atsakė į klierikų klausimus. Rugsėjo 14 dieną, Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje baigėsi tituliniai šios bažnyčios atlaidai. Prieš Šv. Mišias seminaristai su parapijiečiais ėjo kryžiaus kelią vietos Kalvarijose , vyko parapijos jaunimo organizuotas šlovinimo vakaras, katechezė apie kryžiaus kelius. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas, seminarijos vadovybė ir vietos klebonas. Po Šv. Mišių parapijos kieme įvyko agapė.

Kambarių laiminimas

Rugsėjo 19 dieną buvo pašventinti seminarijos klierikų kambariai. Vakaro Šv. Mišiose ir šventinimo ceremonijoje dalyvavo seminarijos vadovybė, seminaristai ir naujai susirinkę 8 propedeutinio kurso alumnai. Šventinimo ceremonija vyko pakilioje nuotaikoje, skambant giesmėms, visiems dalyviams lankant visų seminaristų kambarius, juos šlakstant šventintu vandeniu, smilkant smilkalais. Ceremonijos pabaigoje, vidiniame seminarijos kiemelyje buvo sugiedota seminarijos globėjo Šv. Juozapo litanija, meldžiantis ir prašant šio šventojo užtrimo ir globos klierikams šiais mokslo metais.

Rugsėjo 20 - 24 dienomis Trinapolio vienuolyne įvyko seminaristų rekolekcijos. Tai buvo pirmos klierikams rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu. Jas vedė kun. T.Aldonas Gudaitis, SJ kartu su seminarijos dvasios tėvu kun. Stasiu Kazėnu ir seserimis vienuolėmis – s. Benedikta Rollin, RA ir s. Bernadeta Mališkaite, SJE. Rekolekcijų pagrindas – asmeninė malda su Šv. Raštu ir palydėjimas joje, remiantis Šv. Ignaco Lojolos dvasingumu. Rekolekcijų vadovas konferencijose akcentavo tylos svarbą kaipo kriterijų vaisingai maldai, kalbėjo apie rekolekcijų dalyvius kaip Dievo vaikus bei piligrimus maldoje, apie tai kas mums trukdo susitikti Dievą maldoje, maldos su Dievo Žodžiu metodiką, malonės laukimo svarbą, nuodėmę, Dievo Gailestingumą ir meilę žmonėms, atsiliepimą Dievo kvietimui sekti Jį. Rekolekcijos buvo užbaigtos trumpu pasidalinimu maldos patirtimis seminaristų rate.

Diakono M.Grendos kunigystės šventimai

Rugsėjo 25 dieną dalyvavome didelėje šventėje. Vienas iš Vilniaus seminarijos auklėtinių – diakonas Mindaugas Grenda, priklausantis Kaišiadorių vyskupijai iš vysk. Juozo Matulaičio rankų priėmė kunigystės šventimus. Šv. Mišiose Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje dalyvavome ir meldėmės visa seminaristų bendruomenė. Diakoną Mindaugą vyskupui ir susirinkusiems tikintiesiems pristatė ir apie jo tinkamą pasiruošimą atlikti tarnystę Bažnyčioje paliudijo Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Antanas Gediminas Tamošiūnas. Jo Ekscelencija Juozas Matulaitis mišių homilijoje priminė, kad ir Jėzus Kristus apaštalais išsirinko ne visus, o tik keletą. Ganytojas paragino šventinamąjį drąsiai skelbti Evangeliją, visų pirma švenčiant Šv. Mišias. Buvo akcentuotas paklusnumas kaip labai svarbi kunigo tarnystės dalis, nuoširdi meilė tikintiesiems ir kunigo elgsena, kuri turi duoti pavyzdį katalikams ir netikintiesiems.

 

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį