Piligriminė kelionė į Romą (2007 kovas)

Jau yra tapę tradicija, kad kiekvienais metais Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos paskutiniojo kurso auklėtiniai vyksta į piligriminę kelionę Romon. Tokiu būdu ne tik susipažįstama su miesto istorija, architektūra, paveldu, bet pirmiausia laikas skiriamas susitelkimui, padėkai už įvairias malones, maldai už kunigišką tarnystę, kad ji, Viešpaties įkvėpta ir palaikoma, būtų veikli ir vaisinga. Tad kovo 22 – 28 d. 11 sostinės Kunigų seminarijos diakonų, lydimi rektoriaus teol. lic. Roberto Šalaševičiaus, aplankė šventąjį miestą.

Prieš kelionę vyko pasiruošimas. Tris vakarus šeštakursiai drauge su rektoriumi susirinkdavo bendrai maldai, ruošėsi piligrimystei. Kun. R. Šalaševičius pristatė dvasinį Romos paveikslą – tai miestas kuriame susitinkame Kristų, miestas, kuriame galime patirti kankinių ir pirmųjų amžių krikščionių liudijimą, miestas – Bažnyčios širdis, kuriame galime patirti Dievo Tautos visuotinumą. Taip pat pasinaudota dvasiniais tekstais, kalbančiais apie susitikimą su Kristumi, įkvepiantį ir susimąstyti skatinantį pirmųjų amžių kankinių liudijimą bei Bažnyčios visuotinumą, įtraukiantį skirtingas tautas ir kultūras bei vedantį į išganymą. Pasiruošimą piligrimystei savo komentarais bei liudijimais praturtino ir kun. R. Šalaševičius. Seminarijos rektorius diakonams linkėjo visuomet vykdyti Dievo valią ir ištikimai tarnauti, pajusti tikėjimo karštį lankant pirmųjų krikščionių ir kankinių kapus, suvokti Bažnyčios prigimties slėpinį ir patirti jos visuotinumą, kuris tampa tikėjimo patirtimi bei realiai atgaivina širdį.

Imp. Konstantino laikų krikštykloje

Piligrimus iš Lietuvos maloniai priėmė popiežiškosios lietuvių kolegijos Romoje rektorius prel. Algimantas A. Bartkus,  vicerektorius kun. teol. lic. Petras Šiurys, pristatęs šios kolegijos istoriją ir aptaręs nūdienę jos paskirtį, parodęs svečių namus Villa Lituania, kur apsistojo ir Vilniaus seminarijos auklėtiniai su rektoriumi. Piligrimai taip pat susitiko su dvasininkais iš įvairių Lietuvos vyskupijų, šiuo metu studijuojančiais Romos universitetuose ir gyvenančiais jau minėtoje kolegijoje. Šis susitikimas leido išgyventi kunigiškąją bendrystę, pasidalinti sielovadiniais rūpesčiais ir troškimais.

Kaip tik piligriminės kelionės dienomis buvo minimas Romos sutarties 50-mečio jubiliejus. Ta proga šventajame mieste lankėsi ir valdžios atstovai iš Lietuvos. Jie taip pat užsuko į popiežiškąją lietuvių šventojo Kazimiero kolegiją, aplankė ten gyvenančius lietuvius kunigus. Minėtame susitikime dalyvavo ir diakonai. Prie vaišių stalo kalbėtasi su Seimo pirmininku Viktoru Muntianu, Tėvynės Sąjungos (konservatorių) partijos pirmininku Andriumi Kubiliumi, J. E. Lietuvos ambasadoriumi Italijos respublikoje Šarūnu Adomavičiumi bei jo patarėju p. Artūru Gailiūnu ir kt.

Prie šv. Jono Laterane bazilikos

Diakonai vaikščiojo senosios Romos gatvelėmis, gėrėjosi išsaugotu ir puoselėjamu kultūriniu paveldu. Apsilankyta popiežinėje Romos kunigų seminarijoje, joje 1996 – 2001 m. mokėsi bei dirbo ir dabartinis Vilniaus seminarijos rektorius kun. R. Šalaševičius. Kelionės metu užsukta ir į popiežinį Laterano universitetą, mat su jo bendruomene Vilniaus seminariją sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. 2002 m. balandžio 23 d. įvyko teologinių kursų afiliacija su šiuo universitetu, o 2003 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija savo absolventams įteikė pirmuosius Laterano universiteto Teologijos bakalauro diplomus. Seminarijos auklėtiniai Vatikano radijo lietuviškųjų programų redakcijoje susitiko su jos darbuotojais: atsakinguoju redaktoriumi dr. Jonas Malinausku, redaktoriais Sauliumi Kubiliumi bei Romanu Kazakevičiumi. Jie ne tik parodė Vatikano radijo patalpas, aptarė naujausias komunikacines galimybes bei būdus skelbti katalikišką mintį ar perduoti kitą informaciją, bet ir pasidalino asmenine žurnalistinio darbo patirtimi.

Šv. Mišios lietuvių koplyčioje Vatikane

Maldininkai apsilankė Vilniaus arkivyskupo J. Em. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio titulinėje mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo parapijoje, susipažino su šios parapijos vykdoma sielovada bei misijomis Afrikoje, apžiūrėjo šv. Sebastijono katakombas bei meldėsi ten įrengtoje koplyčioje (apie katakombas pasakojo gidas lietuvis Donatas Atkočiūnas). Diakonai meldėsi ir apžiūrėjo Švč. Mergelės Marijos, šv. Petro, šv. Pauliaus, šv. Jono Laterane bazilikas, aplankė Kristaus kančios laiptų koplyčią bei Kristaus Kryžiaus Jeruzalėje bažnyčią, daug kitų šventovių, taip pat turėjo progos melstis šv. Petro bazilikos požemiuose esančioje lietuvių koplyčioje, pašvęstoje Aušros Vartų Marijai. Maldai ir meditacijai susitelkta prie šventųjų kapų, melstasi prie šv. Petro ir  Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II kapų. Seminarijos auklėtiniai lankėsi šv. Kankinio Justino parapijoje, apie šioje parapijoje vykdomą sielovadą papasakojo mons. Giulio Villa. Piligrimai kovo 25 d. šv. apaštalo Petro aikštėje kartu su popiežiumi Benediktu XVI sukalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą.

Ši piligriminė kelionė buvo ne tik tikėjimo sustiprinimas ir bendrystės išraiška, bet kartu ir padėka Viešpačiui už pašaukimo malonę bei diakono šventimus. Turtinga programa neleido nuobodžiauti: sustiprintas tikėjimas, pasisemta naujos apaštalavimo dvasios, aplankyta daug visiems krikščionims brangių šventovių, prisiliesta prie gausaus ir turtingo ne tik miesto, bet ir visos Bažnyčios paveldo. Ir visa tai apvainikuota padėkos ir džiaugsmo malda.

Justas Jasėnas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį